Millaisia välineitä kristillinen teologia voisi tarjota transliikkeen arvioimiseen?

Kirkkohallituksen lausunto niin sanottuun translakiin on herättänyt paljon keskustelua. Aiemmassa blogissani arvioin sitä Jumalan kuva –opin puutteellisesta käsittelystä. Kritiikki liittyi siihen että lausunnosta puuttuivat kriteerit sen arviontiin, mikä oli tuota kuvaa ja mikä ei, sekä teologiassa olennainen ajatus tuon kuvan kirkastumisesta vähitellen. Keskustelun seurauksena lisäsin kuitenkin loppuun lyhyesti joitakin mm. sielunhoitoon liittyviä soveltavia näkökulmia.

Tässä blogissa yritän hahmotella lisää näitä soveltavia näkökulmia. Millaisia välineitä kristillinen ja luterilainen teologia ja erityisesti teologinen antropologia voisi tarjota transliikkeen arvioimiseen?

Teologiset välineet eivät tietenkään ole lääketieteellisiä, vaan ne ovat käsitteellistä välineistöä, joka soveltuu aatteelliseen, hengelliseen ja pastoraaliseen arviointiin. Kun niitä sovelletaan transkokemukseen, ne toimivat analogioina sellaisten asioiden välillä, joissa on jotakin samaa –eräänlaisina heuristisina malleina. Ilmiöiden erot taas saattavat asettaa rajoja niiden sovellettavuudelle. Ihmistieteet eivät kuitenkaan yleisestikään ole täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Transliikkeessä vallitseva käsitys väärään sukupuoleen syntymisestä on itsessään teologista mallia lähestyvä metafyysinen, filosofinen ajatus, joka ei ole empiirisesti todennettavissa. Se operoi samalla hengentieteiden kentällä kuin teologia, ja kuuluu itse filosofisen analyysin kohteisiin (tästä analyysista ks. mm. täällä). Ihmistieteet pyrkivät ihanteellisesti kunnioittamaan ihmisyyden mysteeriä ja soveltavat metaforisia malleja kohteensa tavoittamiseen. Historialisesti teologia on usein tarjonnutkin käsitteellisiä välineitä muille ihmistieteille. Siksi se voi olla relevanttia myös nyt.

Ruumiin ja hengen konflikti, kristityn transitus ja kaksiluonto-oppi

Kristillinen teologia on antiikista asti toiminut vuorovaikutuksessa filosofisen antropologian käsitteiden kanssa samalla kun se itse on toiminut moottorina niiden kehittämisessä. Sen peruskysymyksiin kuuluu ruumiin ja hengen välinen suhde, joka usein ilmaistaan lihan ja hengen suhteena. Tähän liittyy kysymys kristityn identiteetistä. Kristitty on jo kasteessa liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, eikä enää elä lihalle ja vanhalle minälleen, kuten Paavali ilmaisee:

”[…] meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. […] Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia.” (Room. 6:4, 6)

Paavali puhuu näistä todellisuuksista, lihasta ja hengestä luontoina, minkä luterilainen reformaatio tulkitsi analogisena Kristuksen kaksiluonto-opille: Kristityssä on kaksi luontoa, liha ja henki, eikä kristityn varsinainen identiteetti ole enää liha, vaan henki. Kyse on eräänlaisesta transitiosta, mitä ajatusta on queer-teologiassa hyödynnetty. Voiko kaste siis toimia esikuvana transitiolle ja sukupuolihämmennyksen jäsentämiselle?

Näin voinee juuri ajatella: Lutherille kristityn elämä on juuri transitus, siirtymä tästä maailmasta tulevaan, lihasta henkeen. Mutta tie kasteesta eteenpäin vie nykyisestä transajattelusta poikkeavaan suuntaan. Luterilainen opetus näiden suhteesta nimittäin johtaa vastakohtien yhteensovittamiseen, ei niiden erottamiseen. Kun sen mukaan Kristus on aidosti ja kokonaan tosi Jumala ja kokonaan tosi ihminen, on kristittykin samoin aidosti ja kokonaan liha ja yhtä aidosti ja todesti henki. Hän elää jännitteessä, jossa hän on molempia aina siihen asti, kun hänen lihallinen elämänsä kuolemassa päättyy. Tästä kilvoituksesta ja taistelusta ei ole mitään etuoikeutettua poispääsyä ja helppoa ratkaisua. Kun eräs kuuluisista kirkkoisistä, Origenes, päätti (kirkkohistorioitsija Eusebioksen mukaan) päästää itsensä tästä antiikissa pääasiassa seksuaalisuuden ja henkisyyden konfliktiksi tulkitusta taistelusta skalppelilla, tuomitsi kirkko myöhemmin yleisesti tämän ratkaisun pitäen sitä varoittavana esimerkkinä. Reformaatio korostikin, ettei lihan ja hengen taistelua voi pitää vain ruumiin halujen ja hengen välisenä konfliktina, vaan lihallisuus maalliseen tarrautumisena ja siihen liittyvänä itsekkäänä rakkautena läpäisee myös ihmisen korkeammat sieluntoiminnot. Siitä ei niidenkään tasolla löydy helppoa pakoa, vaan seksuaalinen pidättyvyys ja munkkeuskin ainoastaan sublimoi konfliktin ylemmälle tasolle.

Ahdistusten teologia

Miksi Jumala sallii konfliktia? Luterilainen vastaus on, että lihan ja hengen ristiriita vasta alkaakin uudestisyntymisessä kasteen ja armonvälineiden kautta, kun armo luo ennen puhtaasti lihalliseen ihmiseen uuden olemistodellisuuden, joka nojautuu näkymättömän varaan. Konflikti ja sisäinen ristiriita on merkki elämästä ja kilvoittelusta. Jos se lakkaa, on lakannut kilvoituskin, ja uudistuminen Jumalan kuvan kaltaisuuteen päivästä päivään. Kirkko on tässä maailmassa taisteleva ja vaeltava kirkko. Jännitteet kuuluvat kristityn olemassaoloon. Lisäksi näkökulma liittyy erityisesti ahdistusten (Anfechtung) teologiaan. Sen mukaan Jumala käyttää ahdistuksia ihmisen opettamiseksi.

Luther tutkii tätä näkökulmaa erityisesti psalminselityksissään. Hän tulkitsee psalmin välisoiton tai tauon (sela) merkitsevän painavaa tunnekokemusta ja sanatonta hengen huutoa, jonka kohdalla on erityisesti pysähdyttävä kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sanottavaa. Pyrkimys ratkaista ahdistus nopeasti tarkoittaa selän kääntämistä Jumalalle ja yritystä ratkaista paradoksit inhimillisellä viisaudella. Tällöin jää kuulematta se, mitä Jumalalla voisi olla ahdistuksen kautta opetettavaa. (Ratkaisu muistuttaakin nykyistä käsitystä murrosiän kehitystehtävistä). Kumppaneiksi ahdistukseen Luther tarjoaa Pyhän Hengen läsnäoloa (joka on eniten läsnä siellä, missä on pimeintä) ja taitavaa sielunhoitajaa. Läsnäolo ahdistuksissa olisi vierellä kulkemista, ei nopeiden ratkaisujen ja selitysten tarjoamista Jobin kavereiden tapaan.

Postmoderni herätys?

Luterilainen ristinteologinen kokonaisnäkemys vastustaa sitä, että kaikki olisi kepeästi ja yksinkertaisesti tulkittavissa luomisteologisesti Jumalan hyvyyden ilmenemiseksi. Selitykset joihinkin asioihin odottavat sen mukaan vasta lopussa.

Transyhteisö muistuttaa taas monella tapaa sellaista uskonnollista liikettä, josta pikakääntymistä korostaneen herätyskristillisyyden kriitikoilla oli ennen tapana varoittaa. Se on nuorten piirissä leviävä liike, joka tarjoaa nopeita ratkaisuja nuorille melko tyypilliseen vierauden ja outouden kokemukseen. Sukupuoliahdistusta kokevien nuorten määrä onkin länsimaissa kasvanut valtavasti, esim. Suomessa viisinkertaistunut puolessa vuosikymmenessä. Ilmiö koskee erityisesti autisminkirjoisia nuoria, noin 20 kertaa kantaväestöä useammin (ks. Duodecim). Yleistymistä selitetään usein sosiaalisen median vaikutuksella ja ns. sosiaalisella tarttumisella tai mallioppimisella (social contagion).

Transajattelun taustalla on metafyysisluontoinen, ehkä jopa esoteerinen oppi, joka tarjoaa selityksen ja ratkaisun tähän outouden kokemukseen. Yhteisön jäseneksi päästään hieman aikuiskastetta muistuttavalla tunnustautumisteolla, jolla katkaistaan siteet entiseen elämään, usein nimeä myöten. Jos läheiset eivät hyväksy tätä ratkaisua, heidät luetaan siihen vanhaan, josta tehdään irtiotto. Maailma jaetaan mustavalkoisesti vihollisiin ja liittolaisiin. Ihmisten luokittelulle on omat terminsä, ei enää eikkareita ja kääntyneitä tai suruttomia ja heränneitä, mutta wokeja, cissejä ja transseja. Aate ja saarnaajat tulevat jälleen angloamerikkalaisesta maailmasta. Kampanjat eivät enää ole telkkarissa ja traktaateissa, vaan youtubessa ja twitterissä. Rahaa ei enää kerätä stadionilla kolehteina, vaan follauksin ja yrityksiltä.

Jotkut varmaan kokevat saaneensa avun, mutta jäljelle jäänee valitettavan monta eri tavoin rikottua. Hengellisiä termejä analogisesti soveltaen: joskus tällaista uskallettiin kutsua hurmahenkisyydeksi, ratkaisuajatteluksi, kunnian teologiaksi ja tuontitavaraksi. Paljonko selittyy nytkin liikkeen samanlaisella psykodynamiikalla? Miksi monet ennen viidesläisyyttä kritikoineet lähtevät nyt tukemaan tätä liikettä?

 

58 kommenttia

 • Kaisu Hildén sanoo:

  ”Millaisia välineitä kristillinen teologia voisi tarjota transliikkeen arvioimiseen?” (Karimies) Summa summarum: Eikö arvon teologit osaa/tahdo/uskalla lukea ääneen kansalle Raamatusta, mitä Jumala sanoo Kaikesta. Niin kauan kun ihminen pähkäilee maailmankaikkeuteen nähden aikas pienillä aivoillaan-niin kauan tämä hullunmylly mediassa jatkuu. Voi. Voi.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Sistonen sanoo:

  Kuuntelin/katsoin prof. Baumin esityksen youtubesta. Erittäin hyvä! Kiitos Sirkka Perälälle linkistä! Käänsin tähän pienen osan esityksestä itse mielestäni tärkeitä kohtia siitä.

  Antiikin aikana on ollut tunnettuja kaksi suurta vaihtoehtoista narratiivia (kertomusta) liittyen käsitykseen ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta ja sen synnystä:

  1) juutalaisissa pyhissä teksteissä 1. Moos. luvuissa 1 ja 2 kirjassa esitetyt luomiskertomukset – ihmiset olivat alunperin kaikki heteroseksuaalisia – homoseksuaalinen suuntautuneisuus on ideaalin (ihanteellisen) luomisen (luotuisuuden?) häiriö (Genesis 1, 27-28 ja Genesis 2, 18-24)

  2) Platon, seksuaalisen suuntautuneisuuden synty (Gastmahl, Aristophanen vertaus ”Kugelmenschen”(=pallomaiset ihmiset?) joita alussa oli kolmea tyyppiä: mies-nainen, mies-mies ja nainen-nainen. Näillä oli siis kullakin palloihmisellä kaksi päätä, neljä kättä, neljä jalkaa, ja kahdet sukupuolielimet. Syntyi mellakka ja ylijumala Zeus halkaisi pallot puoliksi, siis kahteen osaan. Näin syntyivät kolmea seks. suuntautuneisuutta edustavat ihmistyypit: heteroseksuaalit, homoseksuaaliset miehet ja homoseks. naiset eli lesbot. Tämän kertomuksen mukaan siis – ihmiset olivat alunperin heteroseksuaaleja tai homoseksuaaleja. – myös homoseksuaalinen suuntautuneisuus vastaa ihmisyyden ideaalia alkutilaa.

  Aristoteleen mukaan homoseksuaalisuus voi olla synnynnäistä tai hankittua. Hän myös piti näitä sairaaloisina tiloina, jotka ilmenevät luonnostaan tai tottumuksen kautta. Myös rakkaus miehiin syntyy toisilla luonnostaan, toisilla tottumuksesta sekä niillä, joita jo lapsena on hyväksikäytetty. Tätä viim. mainittua Aristoteles piti parhaimpana selityksenä himoseksuaalisuudelle.

  Prof. Baum ottaa esille kaksi kirjaa, joissa väitetään, että antiikin maailma ei tuntenut käsitettä seksuaalinen suuntautuneisuus:

  1. Craig A. Williamsin, Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity, kirjassa sanotaan ettei antiikin ajan lähteistä löydetä todisteita siitä, että yksilöillä olisi ollut laajalti levinnyttä taipumusta homoseksuaaliseen, heteroseksuaaliseen tai biseksuaaliseen identiteettiin.

  2. Martti Nissisen kirja ”Homoeroticism in the biblical world, A historical perspective” ”Nämä seksuaalisen suuntautuneisuuden kategoriat (heteroseks., homoseks., biseks.) edustavat modernia luokitusta eikä niitä löydy antiikin lähteistä”.

  Prof. Baum ottaa muitakin esimerkkejä kirjallisuudesta, jotka osoittavat, että kyllä käsite seksuaalinen suuntautuneisuus olivat tunnettuja antiikissa. Samoin myös se, että homoseksuaaliset suhteet saattoivat olla pysyviä, elämänikäisiä suhteita.

  Baum vertaa 1. Moos. 1:26-28 ja Room. 1: 23-27 jakeita ja niissä kiinnittää huomion sanoihin ”ihminen”, ”kaltaisuus”, ”kuva”, ”linnut”, ”matelijat”, ”miehet”, ”naiset”. Paavalilla on siis selvästi ollut mielessään 1. Moos. 1:26-28.

  Loppupäätelmä:

  1. Ei vapaasti valittavissa olevan homoseksuaalisuuden suuntautuneisuuden ilmiö oli antiikissa pitkälti tunnettua – vaikkakin antiikin selitykset eroavat meidän selityksistämme osittain huomattavasti.

  2. On epätodennäköistä, että antiikin maailmassa lähetystyöntekijä apostoli Paavali EI OLISI HUOMANNUT, että monet hänen aikalaisensa olivat haluamattaan ja pitkäkestoisesti homoseksuaalisesti (tai biseksuaalisesti) suuntautuneita.

  Tästä seuraa: Usein kuultava argumentti (väite), että Uuden testamentin todistuksia homoseksuaalisuudesta ei enää nykyään voida käyttää, koska antiikilta tai Paavalilta puuttui tietämys seksuaalisista suuntautuneisuuksista, ei enää ole historiallisesti pätevä.

  Kommenteissa oli hyvä kysymys: Miten nyt ihmiset, jotka vuosia ovat väittäneet tämän seksuaalisen suuntautuneisuuden käsitteen olevan syntynyt vasta 19. vuosisadalla ja jotka ovat rakentaneet sen varaan koko argumentaationsa, miten he nyt suhtautuvat tähän esitettyyn? Onko heillä suuruutta tunnustaa erehtyneensä?

  Ja kysymykseen miksi Jeesus ei käsitellyt homoseksuaalisuutta? Siksi että aihetta ei Israelissa silloin tarvinnut käsitellä, koska yleisesti opetettiin kunnioittamaan Jumalan luomisjärjestystä. Paavali joutui pakanakansojen parissa ottamaan siihen kantaa, koska sitä niissä esiintyi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > miten he nyt suhtautuvat tähän esitettyyn?

   Jos vähänkään vaivautuu tutustumaan antiikin Kreikan kulttuuriin, huomaa ettei kulttuurissa hyväksytty aikuisten miesten välisiä suhteita. Raamatun kirjoitusajankohdan Kreikassa elettiin edelleen patriarkaalisessa kulttuurissa, jossa mieheen yhtyminen katsottiin passiivisessa roolissa olevan miehen häpäisemiseksi.

   Antiikin Kreikan ”homosuhteet” olivat oppipoikasuhteita, joissa naisen kanssa naimissa oleva mies ottaa alaikäisen pojan oppipojakseen. Tähän oppipoikasuhteeseen kuului pederastia, alaikäiseen sekaantuminen, tai teini-ikäisen aikuistumisriitti kuten aikakautelaiset sitä kutsuivat. Poika asetettiin tässä suhteessa naisen asemaan, jotta hän oppisi kohtelemaan naisia oikein.

   Kun tämä oppipoika aikuistui, hänen odotettiin menevän naimisiin perheen valitseman naisen kanssa. Aikuisten miesten homosuhteita ei katsottu hyvällä.

   Jos olisin Paavali, en minäkään hyväksyisi teini-ikäisten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja jos olisin Riitta Sistonen, ehkä perehtyisin ensin historiaan ennen kuin lähtisin vertaamaan antiikin Kreikan pederastiaan 2000-luvun samaa sukupuolta oleviin suhteisiin. Mielestäni niissä ei ole kyse alkuunkaan samasta asiasta.

   Lopetan tähän, koska Riitan kommentti menee mielestäni kokonaisuudessaan blogin aiheen ohitse.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ” Aikuisten miesten homosuhteita ei katsottu hyvällä.”

   ”Jos olisin Paavali, en minäkään hyväksyisi teini-ikäisten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.”

   -Ei liity blogin aiheeseen, totta, mutta pikaisesti viikonloppukiireiden lomassa: Ensin selität että: ”Jos vähänkään vaivautuu tutustumaan antiikin Kreikan kulttuuriin, huomaa ettei kulttuurissa hyväksytty aikuisten miesten välisiä suhteita.”

   -Tämä on kuultu useaan kertaan. (Usealta nimimerkiltä.) Mutta silti teet johtopäätöksen, että Paavali tuomitsi _vain_ alaikäisten poikien seksuaalisen hyväksikäyttämisen, ja toteat ettet itsekään hyväksyisi.

   Annat ymmärtää että: ”Antiikin Kreikan ”homosuhteet” olivat oppipoikasuhteita, joissa naisen kanssa naimissa oleva mies ottaa alaikäisen pojan oppipojakseen.”

   Eli että (yleisen paheksunnan vuoksi?) aikuisten miesten välisiä homosuhteita ei edes ollut? Joten Paavali ei voinut tuomita niitä? Eli homoseksuaaleja ei näin ollen tuohon aikaan ollut edes olemassa (sikäli kun homoseksuaalisuus tarkoittaa miehen kiinnostusta toiseen mieheen, ei alaikäisiin poikiin).

   Et myöskään koskaan esitä minkäänlaisia lähteitä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Kuuntelin Bumin estelmän, joka menee blogin aiheen – transsukupolisuus – ulkopuolelle ja käsittelee homoseksuaalisuutta. Baum ohittaa sen, että niin juutalaisessa kuin kreikkalaisessakin kulttuurissa tunnettiin homoseksuaalinen käyttäytyminen. Sen sijaan siihen aikaan ei ollut mitään käsitystä ihmisen seksuaali-identiteetista, heteroseksuaalisesta tai homoseksuaalisesta, jolla on käsitteenä ikää vajaat parisataa vuotta. Tämän Armin Baum ohittaa.

   En jatka pidempään, koska menee aiheen ulkopuolelle.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Eli että (yleisen paheksunnan vuoksi?) aikuisten miesten välisiä homosuhteita ei edes ollut?

   Huomaat varmaan itsekin, miten järjetön kysymyksesi on. Miten sellaista voi paheksua, mitä ei edes ollut?

   En jaksa vastailla blogin aiheen ohi meneviin lapsellisiin kysymyksiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Huomaat varmaan itsekin, miten järjetön kysymyksesi on. Miten sellaista voi paheksua, mitä ei edes ollut?”

   -Pointtini meni näköjään täysin sinulta ohi. 🙂 Siis nimenomaan noin!

   Paavali ei siis paheksunut aikuisten miesten välisiä homosuheita, vaikka yleisesti antiikin kreikan kulttuurissa niitä paheksuttiin?

   Kuten sanoit, kuinka on mahdollista paheksua jotain sellaista mitä ei edes ollut? Vai oliko ehkä sitten kuitenkin? Koska muuten se tarkoittaisi ettei homoseksuaalisuutta ollut. Sikäli kun homous tarkoittaa kiinnostusta aikuisten miesten välillä, eikä alaikäisten poikien hyväksikäyttöä.

   ”En jaksa vastailla blogin aiheen ohi meneviin lapsellisiin kysymyksiin.”

   -Ei tarvitse vastailla. Ja totta on, ettei suoraan liity blogin aiheeseen. Mutta toivon että huomaat itsekin oman epäjohdonmukaisuutesi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Paavali ei siis paheksunut aikuisten miesten välisiä homosuheita”

   -Siis tuominnut. Mutta kuten Riitta kirjoitti, kyllä hän ilmiön tunsi, se oli aikanaan ihan todellinen, ja Paavali tuomitsi juuri sen. Mitään viittausta hyväksikäyttöön ei Roomalaiskirjeessä ole.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   > Mutta kuten Riitta kirjoitti, kyllä hän ilmiön tunsi

   Anteeksi, jos tämä on tyhmä kysymys, mutta miten sinä ja Riitta voitte olla VARMOJA siitä mitä Paavali tiesi ja mitä hän ei tiennyt.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Anteeksi, jos tämä on tyhmä kysymys, mutta miten sinä ja Riitta voitte olla VARMOJA siitä mitä Paavali tiesi ja mitä hän ei tiennyt.”

   -Se on pelkkä päätelmä, joka nousee sekä siitä oletuksesta, että Paavali tunsi Rooman ja Kreikan kulttuurin ja elämäntavat, että Paavalin omasta tekstistä. Koska Paavali puhuu roomalaiskirjeessä miehistä, jotka ovat ”kadottaneet luonnollisen yhteyden naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan”.

   Ja mikään Paavalin kirjeessä (kirjeissä) ei viittaa mitenkään alaikäisten hyväksikäyttöön, vaan roomalaiskirjeessä puhutaan siitä mitä miehet tekevät ”keskenään”.

   Joka tapauksessa paheksunnan ja tuomitsemisen varsinainen _kohde_ ei ole hyväksikäytön paheksuminen ja tuomitseminen. Vaan mies-mies ja nainen-nainen -suhteet.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Toki on muistettava, että Paavalin aikana ei ollut mediaa, tiedotuskanavia ja somea. Aika paljon toisten kulttuurien tunteminen oli kuulopuheiden varassa.

   Mutta historiallinen tosiasia on kuitenkin, että aikuisten miesten välisiä homosuhteita oli, ja varmaan niitä paheksuttiinkin juuri, koska katsottiin että siinä toinen ”alistuu” naisen rooliin. Se ei silti tarkoita, että kaikissa niissä oli kyse hyväksikäyttösuhteesta. Vaikka on tunnettu tosiasia, että orjia käytettiin mm. tähän tarkoitukseen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sirkka Perälä sanoo:

   Kiitos paljon käännöksestäsi. Lisäsin sen videon kommenttiin nimimerkin R.S käännöksenä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Sari,

   Paavalin kirjoituksia tulkitessa on myös syytä muistaa, että luet niistä suomenkielistä käännöstä.

   Sekä Lutherin saksankielisessä käännöksessä että Agricolan ensimmäisessä suomenkielisessä käännöksessä puhuttiin siitä, että taivasten valtakuntaa eivät peri ”pilthien kanssa makaavat”.

   On aina riski tehdä pari tuhatta vuotta myöhemmin arvauksia siitä, mitä Paavali tiesi tai ei tiennyt ja tulkita niitä vastoin raamatunkäännöstä, jonka nykyinen kieliasu on vuosisatojen aikana vallinneen kirkkopolitiikan lopputulos.

   Esimerkiksi saksankielisessä Raamatussa lasten kanssa makaavat on vaihtunut miesten kanssa makaaviksi jossain 1800-luvun ja nykypäivän välillä. Vielä 1800-luvun saksankielisissä käännöksissä Paavali kertoi, ettei Jumalalle on kauhistu maata nuoren pojan kanssa samalla tavalla kuin naisen kanssa maataan. Englanninkielisessä Raamatussa sanaa homoseksuaali käytettiin ensimmäisen kerran Revised Standard Version kääännöksessä vuodelta 1946.

   Antiikin Kreikassa vapaiden miesten väliset homoseksuaaliset suhteet olisivat olleet patriarkaaliselle kulttuurille kauhistus. En väitä, etteikö sellaisia olisi ollut, mutta julkisesti katukuvassa ne olisivat helposti johtaneet kuolemantuomioon. Sen sijaan naimisissa olevan miehen ja nuoren pojan suhteet olivat Ateenassa sangen tavallisia.

   Aina voimme miettiä, mitä Paavali näki ja mitä hän tarkoitti. Mielestäni kinnostavaa ei ole se, kumpi meistä on oikeassa, koska sitä emme voi tietää. Mielenkiintoisempaa on ymmärtää se, että samasta Raamatun tekstistä voi perustellusti päätyä erilaisiin johtopäätöksiin ilman että ketään tarvitsee leimata Raamatusta luopuneeksi.

   Usko on tutkimusmatka. Lopullisen totuuden tiedämme aikanaan. Sitä ennen voimma pohtia asioita ja toimia omista lähtökohdistamme mahdollisimman hyvin ja oikein. Eri ihmisille se tarkoittanee eri asioita.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Paavalin kirjoituksia tulkitessa on myös syytä muistaa, että luet niistä suomenkielistä käännöstä.”

   -Tämä on totta. Käännös on aina tulkinta. Pyrin lukemaan eri käännöksiä. Viittaan tässä nyt ensisijaisesti roomalaiskirjeeseen. Minulla ei ole yhtään mitään sitä vastaan, että Paavali myöhemmin siinä ketkä eivät peri taivasten valtakuntaa, viittaisin hyväksikäyttäjiin. Suoraan sanoen pidän melko kohtuuttomana sitä oletusta/uskoa, että homoseksuaalit eivät voisi pelastua.

   ”On aina riski tehdä pari tuhatta vuotta myöhemmin arvauksia siitä, mitä Paavali tiesi tai ei tiennyt ja tulkita niitä vastoin raamatunkäännöstä, jonka nykyinen kieliasu on vuosisatojen aikana vallinneen kirkkopolitiikan lopputulos.”

   -Tästä samaa mieltä. Siitä että oletetaan liikaa/liian vähän kirjoittajan ajatuksista, tai peilataan liikaa nykyaikaan. Mutta kuten sanoit, katson tässä roomalaiskirjettä, ja sitä mitä Paavali piti syntinä. Sitä on vaikea kääntää vain hyväksikäyttötapausten paheksumiseksi, vai mitä olet mieltä?

   ”Antiikin Kreikassa vapaiden miesten väliset homoseksuaaliset suhteet olisivat olleet patriarkaaliselle kulttuurille kauhistus. En väitä, etteikö sellaisia olisi ollut, mutta julkisesti katukuvassa ne olisivat helposti johtaneet kuolemantuomioon. Sen sijaan naimisissa olevan miehen ja nuoren pojan suhteet olivat Ateenassa sangen tavallisia.”

   -Tästähän minä laitoin sinulle dokumenttia, jokunen vuosi sitten 🙂 Ateenan laista liittyen homoseksuaalisiin suhteisiin. Mutta, jos ajattelemme, että homoja on aina ollut, ja homous ei tarkoita alaikäisiin sekaantumista, myös homosuhteita on aina ollut. Tavalla tai toisella.

   Ei sitä olisi tarvinnut Ateenan laissa kieltää, jos miehet eivät olisi maanneet miesten kanssa.

   ”Aina voimme miettiä, mitä Paavali näki ja mitä hän tarkoitti. Mielestäni kinnostavaa ei ole se, kumpi meistä on oikeassa, koska sitä emme voi tietää.”

   -Vastustan hieman asioiden ja tekstien tarkastelusta luopumista sen perusteella, että ”emme voi tietää”. Voimme tehdä päätelmiä ja oletuksia, sen pohjalta mitä tiedämme. Kuten mitä tiedämme tuon ajan kulttuurista, tavoista ja arvoista. Ja miten voimme sen valossa lukea Paavalin kirjeitä. Sitä mitä hän (tässä tapauksessa, mihin viittasin) roomalaiskirjeessä kirjoitti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Eipä taida Mikon tulkinta tekstin vaihtumisesta jossain 1800-luvun ja nykypäivän välillä pitää paikkansa siihen nähden mitä kreikkalainen alkuteksti antaa ymmärtää sanalla ”ἀρσενοκοῖται.”

   ”ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν μὴ πλανᾶσθε οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε – ἀρσενοκοῖται G733” (1Co6)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Edelleen. ”πόρνοις ἀρσενοκοίταις ἀνδραποδισταῖς ψεύσταις ἐπιόρκοις καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται (1Ti1)” G733: ἀρσενοκοίτης, -ου, ὁ, (ἄρσην a male; κοίτη a bed), one who lies with a male as with a female, a sodomite: 1Co 6:9; 1Ti1:10. (Anthol. 9, 686, 5; ecclesiastical writings.)

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Mikko Nieminen sanoo:

  > Kaikki lääkärien yhdistykset vastustivat alaikäisten oikeutta määrittää itse sukupuolensa.

  Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laiksi (HE 189/2022) löytyy eduskunnan sivuilta. Asian käsittelytiedoista löytyy kaikki asiantuntijalausunnon. Tämän keskustelun kannalta haluaisin nostaa niistä kaksi.

  Tampereen yliopistollisen sairaalan trans-poliklinikan toiminnasta vastaava psykiatrian ylilääkäri ja hallinnon esimies kirjoittaa asiantuntijalausunnossaan seuraavasti:

  ”Lääketieteellisestä näkökulmasta olisi riittävää, että henkilö itse esittäisi Digi- ja väestötietovirastolle selvityksensiitä, että pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen. Käytännössä kaikki toiseen yksikköönlausuntoa varten lähetetyistä saa lausunnon, joten kyse on ainakin aikuisten transpoliklinikoilla pelkästä muodollisuudesta. On tervetullut muutos, että uudessa lakiehdotuksessa ei enää edellytetä lääkärinlausuntoa siitä, että henkilö elää vastakkaisen sukupuolen mukaisessa sukupuoliroolissa, koska tässä roolissa elämisen todentaminen ei ole lääketieteellisesti mahdollista.”

  Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sekä lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä kirjoittava asiantuntijalausunnossaan seuraavasti:

  ”Nykyisellään sukupuolidysforian hoitopolku sisältää hormonihoidon, joka voidaan aloittaa alle 18-vuotiaalle, mikäli nuorisopsykiatrit vahvistavat transsukupuolisuusdiagnoosin. Täten hormonikorvaushoito siis aloitettaisiin henkilölle, joka ei kuitenkaan lain mukaan voisi itse vahvistaa sukupuoltaan. Nuoren itsemääräämisoikeudelle ja psyykkiselle hyvinvoinnille sekä lasten oikeuksien toteutumiseksi on tärkeää, että hän voisi vahvistaa sukupuolensa halutessaan jo ennen täysi-ikäisyyttä.”

  Näidenkin asiantuntijalausuntojen perusteella näen perusteltuna sen, luovutaan vaatimuksesta lääkärin lausunnolle ennen kuin täysikäisen henkilön sukupuolitieto muutetaan väestötietojärjestelmässä. Samalla näkisin, että lainsäädäntöä tulee jatkossa kehittää siihen suuntaan, että ne alaikäiset potilaat, jotka ovat transpoliklinikoiden asiakkaita ja joiden hoidot ovat jo menossa, voisivat vaihtaa juridisen sukupuolensa jo ennen täysi-ikäisyyttä. Jos lääketieteelliset hoidot ovat jo käynnissä, ei ole perusteltua syytä viivästyttää juridisen sukupuolen muuttamista väestötietojärjestelmässä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   ”EDUSKUNNAN sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti esittää, että valtioneuvoston tulee valmistella lakimuutoksia myös transsukupuolisten lasten ja nuorten itsemääräämis­oikeuden edistämiseksi. Näin valiokunta halusi siitä huolimatta, että Lastenlääkäriyhdistyskin piti valiokunnalle antamassaan lausunnossa nuorten identiteettikehityksen kannalta hyvänä, ettei lakia sukupuoli­merkinnän vahvistamisesta uloteta alaikäisiin.

   Lääkäriliitto piti samoin ikärajaa oikeana ratkaisuna. Myös Psykiatriyhdistys muistutti lausunnossaan nuorten identiteetin keskeneräisyydestä.”

   https://www.hs.fi/tiede/art-2000009348478.html

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Nieminen sanoo:

   Kari,

   StV ei pyytänyt valtioneuvostoa ulottamaan täsmälleen samaa lainsäädäntöä alaikäisiin vaan jatkamaan sen valmistelua, miten alaikäisten tarpeet huomioidaan parhaiten.

   HUS nosti asiantuntijalausunnossaan esille tilanteita, joissa alaikäisen juridisen sukupuolen muuttaminen on perusteltua. Nyt käsittelyssä oleva lakimuutos jättää alaikäiset kategorisesti lain ulkopuolelle.

   Näen tarpeen kartoittaa ne tilanteet, joissa alaikäisen juridisen sukupuolen muuttaminen väestötiedoissa on perusteltua ja täydentää lakia niiltä osin. Ratkaisun ei tarvitse olla samanlainen ilmoitusmenettely kuin täysikäisillä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Sistonen sanoo:

  J. Hentilän kommenttiin 28.1. klo 18:53. Tuollainen kritiikki on ns. cancelointia. Ei linkkiä annettu henkilöön, vaan esitykseen. On hyvä saada monipuolista tietoa. Nyt tuli ilmi, että argumentit, joita on kätetty euvät pidä historiallisesti paikkaansa. Minulle on aivan sama kuka nämä faktat esittää, jos hän on tehnyt tutkimusta ja viittaa lähteisiin. Jokainen voi vapaasti kuunnella ja tehdä omat johtopäätöksensä. Sinä haluat jo ennalta ehkäistä leimaamalla henkilön tiettyyn mielestäsi näemmä ei-toivottuun organisaatioon kuuluvaksi, etteivät ihmiset ryhtyisi kuuntelemaan tätä professoria ja saisi tietoa sellaisesta, joka saattaisi vahingoittaa SETAn ja kumppaneiden ajamia asioita.

  Tuo toimintatapa on mielestäni eräänlaista ”canceloimista”. Ei toivottu henkilö, ei toivotusta järjestöstä. Vääriksi koetut tiedot, jotka vahingoittavat omaa agendaa yritetään raivata pois ihmisten ulottuvista.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Jos antaa linkin esitykseen, antaa samalla linkin henkilöön, joka esityksen esittää.

   Jos annan linkin henkilöön piispa Georg Bätzing tai siteeraan häntä, nimestä voi olettaa hänet saksalaiseksi, itävaltalaiseksi tai sveitsiläiseksi. Epäselväksi jää sekin, onko hän evankelisen vai katolisen kirkon piispa. Jos kirjoitan, että hän on Limburgin piispa, moni jo ehkä voi yhdistää hänet katoliseen kirkkoon. Mutta vasta se tieto, että Bätzing Saksan katolisen kirkon piispainkokouksen puheenjohtaja, kuvaa täsmällisesti hänen positiotaan. Tämä tieto hänestä ei sisällä arvoarvostelmaa hänen näkemyksistään, luotettavuudestaan yms.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Sistonen sanoo:

  Aiheen ulkopuolelle kyllä sinänsä menee, mutta on tärkeää korjata väärinkäsityksiä. Homoseksuaalista identiteettiä, sitä että jotkut ihmiset ovat syntymästään saakka siten suuntautuneita tai että ovat tottumuksesta tai olisuhteista riippuen alkaneet käyttäytyä siten, ei ole keksitty vasta parisataa vuotta sitten. Se on ollut tunnettua jo antiikissa.

  Ja koska Kotimaassa keskustellaan etenkin teologisista ja hengellisistä asioista, on todella tärkeää, että tuodaan esiin se tosiasia, että apostoli Paavali kyllä tunsi ja tiesi nämä asiat eikä kulkenut pakanoiden keskuudessa laput silmillään. Minkäänlaista perustetta ei siis ole sille, että koska Paavali ei olisi tiennyt, hän siksi sanoi homoseksuaalisen käytöksen olevan syntiä. Hänelle se oli elämistä vastoin Jumalan luomistyötä ja tahtoa. Sopi se sitten tai ei meidän aikamme ajatteluun.

  Juuri tämän takia kirjoitetaan kirjoja tyyliin Jeesus vai Paavali jne. Ja nostetaan vain evankeliumit esiin apostolien kirjeistä vähät välittäen ja ne kieltäen. Tämä ei tietenkään ole kristinuskoa.

  Lisäksi ”lähimmäisen rakkastamisen vaatimuksesta” näiden kristinuskon alasajajien tavalla ymmärrettynä on tullut vihan lyömäase niitä kohtaan, jotka pitävät kiinni totuudesta. Sillä kristinuskossa on nimenomaan kyse totuudesta, rakkaudesta totuuteen, rakkaudesta Jeesukseen ja Jumalan sanaan. 2. Tess. 2:10.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Sistonen sanoo:

  Sirkka Perälä, suomensin prof. Baumin luennon noin suurin piirtein ja julkaisin sen blogina. Jos haluat minulta käännöksen kysy yhteystietojani ylläpidolta.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Ilmari Karimies

  Lutherin uskokäsityksestä väitellyt teologian tohtori. Toiminut Helsingin piispan teologisena sihteerinä, kirkolliskokouksen perustevaliokunnan sihteerinä sekä kahdessa pohjoismaisessa luterilais-katolisessa dialogikomissiossa. Reformaation teologian tuntiopettaja Avoimessa yliopistossa.