Yhteiskuntaa kehitetään

Yhteiskunnassa pohditaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Perustuslaki ohjeistaa lainsäädäntöä ja asioiden kulkua.   Toiminnat ja määrittelyt ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

Asi­oi­den hah­mot­ta­mi­ses­sa on tun­net­ta­va hy­vin pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuus ja pää­tös­ten yh­teys käy­tän­nön pal­ve­lu­jen laa­tuun. Huo­lel­la on poh­dit­ta­va sitä, mi­ten so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to ja maa­kun­nal­li­set rat­kai­sut jär­jes­te­tään oi­keu­den­mu­kai­ses­ti kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­nin kan­nal­ta.

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ko­ko­nais­val­tai­ses­sa toi­min­nas­sa on tie­det­tä­vä tark­kaan koko maas­sa asu­vien so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen tar­peet. Ko­tout­ta­mi­sen ky­sy­myk­siä ei voi­da si­vuut­taa. Tär­keä asia on, mi­ten va­li­tun edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­ta lin­jaa so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon maa­kun­nal­li­set asi­at vä­es­tö­ryh­mien hy­vin­voin­tia edis­tä­väs­ti.

Ihmiset miettivät, mi­ten val­tio, maa­kun­ta, kun­ta ja kun­ta­yh­ty­mät toi­mi­vat mark­ki­noi­den kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa. Toi­min­tak­ri­tee­rien on ol­ta­va sel­ke­äs­ti ym­mär­ret­tä­vis­sä. Suun­ni­tel­mis­sa on ol­lut esil­lä mo­nia mal­le­ja, joi­ta on ol­lut jos­kus vai­ke­ah­ko hahmottaa. Pää­tök­sen­te­koa ar­vi­oi­daan joh­ta­juu­den nä­kö­kul­mas­ta.

Pe­rus­tus­lain oh­jeis­tuk­set aut­ta­vat pää­tök­sen­te­koa, kun rat­kais­taan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa ja maa­kun­nal­li­sia ra­hoi­tuk­sen ky­sy­myk­siä. Pal­ve­lu­jen tar­vit­si­joi­ta on kuun­nel­ta­va tark­kaan hy­vin­voin­ti­rat­kai­su­ja ja joh­to­pää­tök­siä teh­tä­es­sä.

Ko­ke­muk­ses­ta ja tut­ki­muk­ses­ta saa­tu tie­to aut­taa, kun poh­di­taan ja jär­jes­te­tään hy­vin­voin­ti­a­si­oi­ta, ku­ten ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa, so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toa sekä maa­kun­nal­li­sia rat­kai­su­ja. Kun ede­tään har­ki­ten ja kii­ret­tä vält­tä­en, toi­min­ta py­syy hal­lin­nas­sa.

Ra­ken­tei­ta, vel­kaan­tu­mis­ta, työl­li­syyt­tä ja kou­lu­tus­ta kos­ke­vat ky­sy­myk­set ovat pää­tök­sen­te­on haas­tei­ta. Voi­daan ky­syä muun mu­as­sa, mil­lai­sia alu­eel­li­sia kas­vu­ta­ri­noi­ta pää­tök­sen­te­ko saa ai­kaan.

 

Vuoden 2019 terveisin ja yrittäjän päivää.

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

 

Kirjoittaja

Veikko Vilmi

VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL-, OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys-, MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.

Kirjoittajan luetuimmat blogit

Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit