Ovatko Jehovan todistajat kultti?

Ensimmäisenä voisimme kysyä, mitä merkitystä otsikon kysymyksellä on? Jos Jehovan todistajat ovat kultti, mitä sitten?

Kysymys on relevantti, koska uskonnolliset kultit edistävät inhimillisesti katsoen vahingollisia näkemyksiä ja käytäntöjä. Kultit eivät kunnioita ihmisoikeuksia (jos niistä ei ole sille itselleen hyötyä), rikkovat perheitä ja ihmissuhteita, puuttuvat ihmisten terveydenhoitoon ja kontrolloivat jäseniään. Kulteille ominaista on myös näkemys siitä, että kultti on ainoa totuus, joka taas aiheuttaa hyvin monimuotoisia lieveilmiöitä, kuten esimerkiksi muun maailman demonisoimista sekä me ja ne -vastakkainasettelua.

Kuten kultit yleensä, myös Jehovan todistajat kieltävät olevansa kultti.

Jehovan todistajat eivät ole kultti. Olemme kristittyjä ja yritämme parhaamme mukaan jäljitellä Jeesusta Kristusta ja noudattaa hänen opetuksiaan.

Jehovan todistajien nettisivulla käsitellään kahta kultteihin liittyvää väittämää, joiden avulla todistajat perustelevat, etteivät he ole kultti.

Mikä on kultti?

Ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mitä ”kultti” tarkoittaa. Seuraavassa tarkastellaan kahta yleistä käsitystä ja sitä, miksi ne eivät pidä paikkaansa Jehovan todistajista.

 • Jotkut ajattelevat, että kultti on uusi tai harhaoppinen uskonto. Jehovan todistajat eivät ole keksineet uutta uskontoa. Jäljittelemme sen sijaan ensimmäisen vuosisadan kristittyjä, joiden toiminnasta ja opetuksista kerrotaan Raamatussa (2. Timoteukselle 3:16, 17). Uskomme, että Pyhän Raamatun tulisi antaa määrittää, millaista on oikeanlainen palvonta.

 • Jotkut ajattelevat, että kultti on vaarallinen uskonlahko, jolla on ihmisjohtaja. Jehovan todistajat eivät pidä johtajanaan ketään ihmistä, vaan heitä ohjaavat seuraavat sanat, jotka Jeesus esitti seuraajilleen: ”Yksi on teidän Johtajanne, Kristus.” (Matteus 23:10.)

Uskontojen joukossa Jehovan todistajat on varsin uusi uskonto. Se on ollut toiminnassa hieman yli sata vuotta. Jehovan todistajien oppeja pidetään myös laajalti harhaoppisina. Jehovantodistajuus esimerkiksi perustuu käsityksille vuoden 1914 raamatullisesta profeetallisuudesta, jolle ei ole minkäänlaisia raamatullisia (tai muitakaan) perusteita.

Jehovan todistajilla ei ole ainoastaan yhtä ihmisjohtajaa, vaan useampi johtaja. Tätä joukkoa kutsutaan hallintoelimeksi. Hallintoelimen määrittelemään totuuteen tulee suhtautua ainoana oikeana totuutena, eikä sitä saa kyseenalaistaa millään tavalla. Hallintoelimen tai sen näkemysten kyseenalaistaminen johtaa seurakunnassa vaikeuksiin ja voi johtaa lopulta kaikkien läheisten menettämiseen.

Sen lisäksi, että kummatkin todistajien nettisivun esityksistä todella osuvat Jehovan todistajiin, ne ovat hyvin suppea esitys kultin määritelmästä. Jehovan todistajien nettisivun vastauksessa huomioitavaa on myös kultin määritelmän hämmentäminen jotkut ajattelevat, että... -oletuksella. Todellisuudessa kultteja ja niiden piirteitä on tutkittu paljon, eivätkä niihin liittyvät yleiset piirteet ole mielipidekysymyksiä.

Mielenhallintaa tutkinut Steven Hassan on kehittänyt kulttien tunnistamiseen BITE-mallin, jonka avulla voidaan helposti selvittää, onko joku ryhmä kultti vai ei. Jos mallin useimmat kohdat soveltuvat ryhmään, kyseessä hyvin todennäköisesti on kultti. Alla BITE-malli suomeksi. Määritelmässä punaisella on merkitty ne kohdat, jotka soveltuvat Jehovan todistajiin, oranssilla ne, jotka soveltuvat osittain ja vihreällä ne, jotka eivät sovellu todistajiin.

 

BITE-malli:
I. Behaviour Control eli käytöksen kontrollointi
II. Information Control, tiedon kontrollointi
III. Thought Control, ajatusten kontrollointi
IV. Emotional Control, tunteiden kontrollointi
-
Käytöksen kontrollointi
1. Yksilön fyysisen todellisuuden sääteleminen
2. Sen määrääminen missä, kuinka ja kenen kanssa jäsen elää, seurustelee tai eristäytyy
3. Sen määrääminen missä, kuinka ja kenen kanssa missä, kuinka ja kenen kanssa jäsen harrastaa seksiä
4. Vaatetuksen tai hiustyylin määrääminen
5. Ruokavalion säännösteleminen – ruoka ja juoma, nälkä ja/tai paastoaminen
6. Unen manipulaatio tai rajoittaminen
7. Taloudellinen hyväksikäyttö, manipulointi tai riippuvuus
8. Vapaa-ajan, viihteen, lomien rajoittaminen
9. Suuri osa ajasta käytetään ryhmän indoktrinaatioon (opetuksen iskostamiseen) ja rituaaleihin ja/tai itseindoktrinointiin (sisältäen internetin)
10. Luvan vaatiminen suuriin päätöksiin
11. Ajatukset, tunteet ja teot (omat tai toisten) raportoidaan johtajille
12. Palkintoja tai rangaistuksia käytetään muokkaamaan käytöstä
13. Itsenäisen ajattelun kieltäminen, ryhmäajatteluun kannustaminen
14. Tiukat säännöt ja määräykset
15. Riippuvaisuuden ja tottelevaisuuden iskostaminen jäseniin
16. Perheen tai ystävien uhkailu
17. Yksilön raiskaaminen tai pakottaminen raiskaamaan
18. Riippuvuuden ja kuuliaisuuden istuttaminen
19. Ruumiillisten rangaistusten käyttäminen tai niihin kannustaminen
 -
Informaation kontrollointi
 -
1. Harhauttaminen:
a. Jätetään tarkoituksella tietoja antamatta
b. Vääristetään tietoja, jotta ne olisivat hyväksyttävämpiä
c. Systemaattinen valehtelu kultin jäsenille
2. Kultin ulkopuolisiin lähteisiin tutustumisen minimoiminen tai pääsyn estäminen, kuten:
a. Internet, TV, radio, kirjat, artikkelit, sanoma- ja aikakauslehdet, muu media
b. Kriittinen tieto
c. Entiset jäsenet
d. Jäsenet pidetään niin kiireisinä, ettei heillä ole aikaa ajatella ja tutkia asioita
e. Kontrollointi tekstiviestien, puheluiden tai internetin kautta
3. Tieto lokeroidaan sisäpiiriläisiin ja muihin
a. Tieto ei ole vapaasti saatavilla
b. Ryhmän sisälläkin eri tasoilla jaetaan erilaista tietoa
c. Vain johtajat päättävät kenen tarvitsee saada tietää mitäkin ja milloin
4. Jäsenten kannustaminen toistensa vakoiluun
a. Toisten seuraamiseen ja kontrolloimiseen kehitetty järjestelmä
b. Johtajille raportoidaan poikkeavista ajatuksista, tunteista ja teoista
c. Koko ryhmä kontrolloi yksilöiden käytöstä
5. Kultin luoman tiedon ja propagandan laajamittainen käyttö mm.:
a. Uutiskirjeet, lehdet, lehtiset, äänitteet, videot, YouTube, elokuvat ja muu media
b. Kultin ulkopuolisten lausuntojen virheellinen siteeraaminen tai niiden käyttäminen irrallaan asiayhteydestä
6. Syntien tunnustamisen epäeettinen käyttö
a. Tietoa synneistä käytetään turmelemaan ja/tai hämärtämään identiteetin rajoja
b. Anteeksiannon tai synninpäästön pidättäminen
c. Muistojen manipulointi ja valemuistojen luominen
 -
Ajatusten kontrollointi
 -
1. Jäseniä vaaditaan sisäistämään ryhmän oppi totuutena
a. Ryhmän todellisuuden omaksuminen totuutena
b. Mustavalkoisen ajattelun iskostaminen
c. Valitset hyvän tai pahan -ajattelu
d. Ihmisten järjestäminen me vastaan muut (sisäpiiri vastaan ulkopuoliset)
2. Henkilön nimen ja identiteetin vaihtaminen
3. Tunnepitoisen kielen ja kliseiden käyttäminen informaation hämärtämiseksi, kriittisten ajatusten pysäyttäminen ja hankalien asioiden selittäminen latteuksilla
4. Vain ‘hyvien ja oikeiden’ ajatusten edistäminen
5. Hypnoositekniikoiden käyttö mielentilojen muuttamiseen, kriittisen ajattelun heikentämiseen ja jopa taantuminen ajassa taaksepäin regressiolla
6. Muistojen manipulointi ja valemuistojen luominen
7. Ajatusten pysäyttämistekniikoiden opettaminen, jotta todellisuus hämärtyy, negatiiviset ajatukset pysäytetään ja sallitaan vain positiiviset:
a. Kieltäminen, järkeily, perustelu, toiveajattelu
b. Laulut/veisuu
c. Mietiskely
d. Rukoilu
e. Kielilläpuhuminen
f. Laulaminen tai hyräily
8. Rationaalisen analyysin, kriittisen ajattelun, rakentavan kritiikin hylkääminen
9. Kriittisten kysymysten kieltäminen johtajasta, opista tai sallituista toimintatavoista
10. Vaihtoehtoisten uskonnollisten järjestelmien leimaaminen laittomiksi, pahoiksi tai käyttökelvottomiksi
 -
Tunteiden kontrollointi
 -
1. Tunnekirjon manipulointi ja kaventaminen – jotkut tunteet ja/tai tarpeet ovat pahoja, vääriä tai itsekkäitä
2. Tunteiden pysäyttämistekniikoiden opettaminen (mm. koti-ikävä, viha, epäilyt)
3. Henkilön saaminen tuntemaan, että ongelmat ovat aina hänen oma vikansa, ei koskaan johtajan tai ryhmän vika
4. Syyllisyyden tai arvottomuudentunteiden edistäminen, kuten
a. Syyllisen identiteetti
b. Et käytä kaikkea potentiaaliasi
c. Perheesi on puutteellinen
d. Menneisyytesi on epäilyttävä
e. Seurasi on epäviisasta
f. Ajatuksesi, tunteesi ja tekosi ovat turhia tai itsekkäitä
g. Sosiaalinen syyllisyys
h. Historiallinen syyllisyys
5. Pelon istuttaminen seuraavia asioita kohtaan:
a. Itsenäinen ajattelu
b. Ulkopuolinen maailma
c. Viholliset
d. Pelastuksen menettäminen
e. Ryhmästä lähteminen tai kartetuksi tuleminen
f. Muiden paheksunta
6. Tunteiden vaihtelu laidasta toiseen – rakkauspommitus ja ylistys yhtenä hetkenä, seuraavana syntiseksi julistaminen
7. Rituaalinen, ja joskus julkinen, syntien tunnustaminen
8. Fobioiden istuttaminen ihmisiin: järjettömien pelkojen istuttaminen ryhmästä lähtöä tai johtajien auktoriteetin kyseenalaistamista kohtaan
a. Onnellisuus ja tyytyväisyys eivät ole mahdollisia ryhmän ulkopuolella
b. Lähtemisen kamalat seuraukset: helvetti, demonien hyökkäykset, parantumattomat sairaudet, onnettomuudet, itsemurha, hulluus, sielunvaellusoppi jne.
c. Lähtijöiden karttaminen: pelko tulla ystävien, vertaisten ja perheen torjumaksi
d. Ei koskaan perusteltua syytä lähteä ryhmästä: Ne, jotka lähtevät ovat heikkoja, kurittomia, hengellisesti heikkoja, maailmallisia, perheen tai muiden aivopesemiä, rahanrakkaita, seksin ja huvitusten orjia
e. Entisen jäsenen tai hänen perheensä uhkailu

-

Mikäli jostain määritelmästä herää kysyttävää, vastaan mielelläni ja tarkennan, miksi joku tietty kohta on väritetty tietyllä värillä.

Johtopäätöksenä voitaisiin esittää, että Jehovan todistajat täyttävät kultin määritelmän melko selvästi. On oikeastaan aika vähän sellaista, joka todistajuudessa ei sovellu kultin määritelmään.

Jos se näyttää linnulta, lentää niin kuin lintu ja ääntelehtii kuin lintu, niin se on todennäköisesti lintu.

Lähteitä

Jehovah's Witnesses & the BITE Model

Steven Hassanin BITE-malli kulttien mielenhallinnasta

15 kommenttia

 • Mika Rantanen sanoo:

  Ilmaisu jäljitellä Jeesusta Kristusta tuntuu vähän erikoiselta ja oudolta ilmaisulta. Olisi parempi puhua Raamatun mukaan Jeesuksen Kristuksen seuraamisesta. Sinä, Antero, et ehkä näe näissä sanoissa paljonkaan eroavaisuutta. Mutta en ole koskaan kuullut kenenkään muun puhuvan jäljittelemisestä kuin Jehovan todistajien.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sami Paajanen sanoo:

  Kiitos, Antero, sinun blogeja on mukava lukea ja seurata.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Päällisin puolin Jehovan todistajien oppi muistuttaa areiolaisuutta. Areiolaisuus oli 300-luvulta alkaen vaikuttanut harhaoppi, jonka mukaan Kristus oli luotu olento, eikä siis samaa olemusta kuin Isä.

  https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Areiolaisuus https://www.ortodoksi.net/index.php/Areiolaisuus

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Entäs jos areiolaiset olivat lähinnä oikeassa? Jeesus ainakin itse selvästi kielsi olevansa Jumala.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kari Paukkunen sanoo:

   Seppo, miten tämä kysymys, puolesta tai vastaan, näkyy numerologian, lukusymboliikan ja gematrian valossa? Vai onko yhdentekevää?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pekka Veli Pesonen sanoo:

   Sepon mielestä kielisi olevansa, mutta Jeesus väitti olleensa ennen Aabrahamia ja sanoi myös :” joka on nähnyt minut on nähnyt Isän”.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Pekka, Jeesus sanoi egon eli minuuden olleen ennen Abrahamia, hän viitasi kussakin ihmisessä olevan egon eli jumalisen kipinä eli sielun ikuisuuteen. Jeesus myös rukoili että opetuslapset olisivat yhtä ’niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa’ eli jokaisessa ihmisessä on myös läsnä hänen isänsä. Siksipä Jumala sanoikin kostavansa isien pahat teot lapsille aina kolmanteen ja neljänteen polveen,..

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Kari, numerologian valossa ei mitenkään, koska Raamatussa ei ole numerologiaa siinä mielessä mitä numerologialla tänään tarkoitetaan. Sensijaan Raamatun numeriikka ja gematria, gemetria ja lukusymboliikka kertovat paljonkin kirjoittajien (pesher-nimella ’kalastajien’) taustoista ja mitä merkityksiä he esim. sanoille Iesous Christhos ja Gogoltha ovat tässä diskurssissa antaneet.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Veli Pesonen sanoo:

  Ai. niitä ei opissa ole.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Antero Syrjänen

  Olen 70-luvun lopulla syntynyt nuori mies läntisestä Suomesta. Perheeseen kuuluu vaimo ja muutama pörröinen lemmikki. Synnyin Jehovan todistaja -sukuun ja -perheeseen. Blogeissani tulen käsittelemään, ainakin aluksi, elämää Jehovan todistajien maailmassa ja ympäristössä. Jos haluat kysyä todistajuudesta (tai ottaa muuten yhteyttä) yksityisemmin, sähköpostiosoite on: tantero.syrjanen@gmail.com