Johanna Korhosen kaksi tutkintapyyntöä Teemu Laajasalon toimista kariutuivat – poliisi ei aloita esitutkintaa

Helsingin tuomiokapitulin ovi Bulevardilla. Kuva: Emre Özcan

Helsingin poliisi on antanut päätöksen kahdesta piispa Teemu Laajasaloon kohdistuvasta tutkintapyynnöstä. Tutkintapyynnöt on tehnyt Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston entinen puheenjohtaja Johanna Korhonen. Poliisin päätöksen mukaan kumpikaan tutkintapyyntö ei anna syytä aloittaa esitutkintaa.

Johanna Korhonen pyysi 14.4.2020 jättämässään tutkintapyynnössä poliisia selvittämään, väärennettiinkö tuomiokapitulin vuoden 2019 talousarvio piispa Laajasalon toimesta ja määräsikö Laajasalo vuoden 2019 tilinpäätöstä tasaavan rahasto-oton sääntöjen vastaisesti. Hän esitti myös, että tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario on rikkonut virkavelvollisuuttaan, kun ei ole puuttunut Laajasalon toimintaan. Samoin hän esitti, että hiippakuntavaltuuston jäsenet olisivat syyllistyneet luottamusaseman väärinkäyttöön, koska olivat hyväksyneet tilinpäätöksen tietoisina epäkohdista.

Kyseessä oli tilanne, jossa hiippakuntavaltuuston hyväksymää vuoden 2019 talousarviota korjattiin jälkikäteen ja se vietiin kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi 90 000 euroa suurempana. Vuoden 2019 tilinpäätös taas saatiin nollatulokseen kattamalla ylijäämä 75 614,41 euron rahasto-otolla.

Poliisin 30.11.2020 päivätyssä päätöksessä todetaan, ettei Teemu Laajasaloa, lakimiesasessori Ritva Saariota eikä luottamushenkilöitä ole syytä epäillä rikoksesta eikä esitutkintaa aloiteta. Päätöksestä kertoi ensimmäisenä Kirkko ja kaupunki.

Päätöksen perusteluissa poliisi käsittelee asiaa kirkkolain pohjalta ja toteaa, ettei se tarjoa riittävän yksiselitteistä ja tarkkarajaista normia, jota vasten virkavastuuta voitaisiin tarkastella. Missään ei poliisin mukaan tarkasti velvoiteta toimimaan niin, että muutettu talousarvio olisi vietävä uudelleen hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Poliisin mukaan kyse ei ollut talousarvion väärentämisestä, vaan mahdollisesta menettelyvirheestä talousarvion oikaisu- ja hyväksymismenettelyn osalta.

Poliisi toteaa, että tilintarkastajat ja kirkolliskokouksen talousvaliokunta ovat sittemmin kiinnittäneet huomiota tarpeeseen selkiyttää hiippakuntien, niiden hallinnoimien rahastojen ja Kirkon keskusrahaston tilinpäätöstä.

Rahasto-oton osalta poliisi toteaa, että hiippakunnan hallinnoiman rahaston varoja käytetään sääntöjen mukaan hiippakunnan toimintaan ja rahaston hoidosta ja varojen käytöstä päättää tuomiokapituli. Poliisin mukaan Korhosen väite, ettei rahasto-ottoa koskevaa päätöstä ole tehty tuomiokapitulin istunnossa, on täysin virheellinen.

Lakimiesasessori Ritva Saarion poliisi toteaa toimivan hiippakunnan lainopillisena neuvojana. Hänellä ei kuitenkaan poliisin mukaan ole valvontavelvollisuutta esimiestään kohtaan. Poliisi ei myöskään havainnut näyttöä siitä, että Saario olisi pyrkinyt vaikuttamaan tilintarkastajaan toisin kuin Korhonen esittää.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten osalta poliisi toteaa, ettei heidän toiminnastaan ole esitetty aiheutuneen taloudellista eikä muutakaan vahinkoa, joten heidän ei voi katsoa syyllistynen luottamusaseman väärinkäyttöön. Menettelyä koskevat erimielisyydet taas eivät poliisin mukaan ole riittävä syy olettaa, että jompikumpi osapuoli olisi syyllistynyt rikokseen.

Erittelemätön tuottoerä 442 000 euroa

Syksyllä 23.9.2019 toimittamassaan tutkintapyynnössä Johanna Korhonen pyysi poliisia tutkimaan onko Teemu Laajasalo syyllistynyt kirjanpitoasetuksen vastaiseen toimintaan, kun hän ei ole kirjanpidossa eritellyt yhtiönsä TL Opetus Oy:n saamaa huomattavaa tuloa.

TL Opetus Oy:n tilinpäätöksen mukaan yhtiö on saanut tilikaudella 1.7.2018–30.6.2019 jostain 442 000 euroa, jolla se on päässyt eroon veloistaan. Laajasalon yhtiöllä oli velkaa tammikuussa 2017 rekisteröidyn tilinpäätöksen mukaan runsaat 450 000 euroa.

Korhosen tekemässä tutkintapyynnössä todetaan, että vastoin kirjanpitoasetuksen nimenomaista määräystä yhtiö ei erittele tilinpäätöksen liitteessä, mistä raha on tullut. Lisäksi Korhonen pyysi poliisia tutkimaan, onko Laajasalo syyllistynyt lahjuksen vastaanottamiseen viranhaltiana tai elinkeinotoiminnassa. Poliisi toteaa päätöksessään, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa aloiteta.

Poliisi pohjustaa päätöstään sillä, että kirjanpitolain mukaan kirjanpidon on annettava oikea ja riittävä kuva yhtiön tilasta. Lisäksi pien- ja mikroyritysasetuksen mukaan on kirjanpidon liitetiedoissa esitettävä tiedot poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä.

Tl Opetus Oy:n tilinpäätöksen liitetiedoissa on poliisin päätöksen mukaan mainittu poikkeuksellinen tuottoerä 442 000 euroa. Liitetiedoissa on kerrottu tuottoerän taustaksi, että se johtuu velkojen uudelleenjärjestelystä tilikauden aikana. Poliisi katsoo, että näin ollen kirjanpitolain ja pien- ja mikroyritysasetuksen vaatimukset täyttyvät. Lisäksi on poliisin mukaan otettava huomioon, että tilintarkastaja on todennut loppuselvityksen antavan oikean kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitorikkomuksen tunnusmerkit eivät siis päätöksen mukaan täyty.

Lahjusrikoksen osalta päätöksessä (17.12.) todetaan, että tutkintapyynnössä on esitetty vain väite vailla konkreettista selvitystä sen tueksi. Poikkeuksellisten ja merkittävien tulojen erittelemisen laiminlyönti tilinpäätöksen liitteessä ei päätöksen mukaan ole vielä syy epäillä rikoslain mukaista lahjuksen ottamista elinkeinotoiminnassa tai lahjusrikkomusta.

Uutiseen korjattu 30.12.2020 klo 10.40 vuosiluku päivämäärään 23.9.2019.

Lue myös:

Johanna Korhonen teki poliisille tutkintapyynnön Helsingin hiippakunnan toiminnasta – näin kapituli kommentoi

Suomen Kuvalehti: Teemu Laajasalon yhtiöllä isot velat ja veroja ulosotossa – Laajasalo kommentoi

Kommentti: Poliisi linjasi, kuinka kovaa lampaat saavat purra piispaa