Kotimaa kysyi kaikkien piispojen kantaa avioliittoon – vastaukset paljastavat isot näkemyserot

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat julkaisivat elokuussa kirjeen avioliitosta. Kirje oli vastaus kirkolliskokouksen kahden vuoden takaiseen pyyntöön. Piispojen haluttiin edistävän kunnioittavaa keskustelua ja selvittävän vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä kirkossa vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Piispat kuvasivat kuusi mahdollista mallia, joiden mukaan vihkikäytäntöjä voitaisiin hahmottaa tulevaisuudessa. Eri piispat ovat eri mallien kannalla ja heidän näkemystensä sovittaminen yhteen on kirjeen mukaan ”erittäin vaikeaa”. Jos piispat päätyisivät joustamaan parhaana pitämästään mallista, enemmistö pitäisi kuitenkin toiseksi parhaana yhtä mallia, joka on listalla numero 3.

Kirjeen julkistamisen jälkeen vain harva piispa on sanonut ääneen, minkä mallin kannalla on.

Kotimaa kysyi kaikilta piispoilta, mitä piispainksokouksen hahmottelemaa mallia avioliittokäsityksestä ja vihkimiskäytännöstä he pitävät itse oikeana tai parhaana. Lisäksi kysyttiin, millaisessa tilanteessa he hyväksyisivät mallin kolme.

Perinteisimmät kannattavat mallia kaksi

Hajonta piispojen vastauksissa oli suurta.

Perinteisimmällä kannalla ovat Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ja Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. He puoltavat mallia 2, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta oleville pareille on tarjolla rukoushetki, josta piispat antoivat ohjeen vuonna 2011.

– Olen tämän mallin kannalla, koska siinä sitoudutaan kirkon avioliittokäsitykseen ja tähdennetään, että jokaista on kohdeltava kunnioittavasti riippumatta hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan, Simo Peura sanoo.

Jukka Keskitalo pitää mallia 2 ”teologisesti ja pastoraalisesti hyvin perusteltuna”.

Seppo Häkkinen sanoo olevansa ”kirkkomme nykyisen avioliittonäkemyksen kannalla”.

– Mielestäni se on selkeästi ilmaistu Raamatussa, joka on kirkkomme perusta. Jumalan sanasta ei kirkon ole lupa poiketa.

Yksi ei taipuisi kompromissimalliin

Lapuan, Oulun ja Mikkelin piispojen vastaukset eroavat siinä, miten he suhtautuvat kompromissimalliin 3. Tässä mallissa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä, mutta papeilla on omantunnonvapaus vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Simo Peura ja Jukka Keskitalo viittaavat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun, jota odotetaan lähiaikoina. Oikeus ottaa kantaa siihen, saako tuomiokapituli rangaista pappia, joka on vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin.

– Mikäli korkein hallinto-oikeus hylkää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tekemän valituksen, syntynee tilanne, jossa on noudatettava mallia kolme, Peura sanoo.

– Lähiaikoina annettavalla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla tulee joka tapauksessa olemaan oma vaikutuksensa vihkimiskäytäntöihin ja eri mallien arviointiin, Keskitalo toteaa.

Seppo Häkkinen sen sijaan pitää ainoana vaihtoehtona mallia 2.

– Asiasta käytetyissä puheenvuoroissa on pyydetty tulemaan vastaan ja tekemään kompromisseja. Näin olen toiminut ja suostunut vuosien aikana kompromissiin, jopa omantuntoni rajoja koetellen. Tällainen tie ei voi olla kestävä. Siksi johtopäätökseni on, että ainoa vaihtoehto on malli kaksi, joka sekin on jo kompromissien tulos.

Arkkipiispa puoltaa mallia kolme

Malli numero kolme on ensisijainen arkkipiispa Tapio Luomalle ja Tampereen hiippakunnan piispalle Matti Revolle.

– Siinä kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samalla annetaan mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille, kun sallitaan papeille näiden parien vihkiminen avioliittoon, Tapio Luoma sanoo.

Matti Repo toteaa puoltavansa vaihtoehtoa 3, vaikkei se ole kaikista näkökulmista tyydyttävä. Hänen mukaansa se on ainoa vaihtoehto, joka turvaa kirkossa riittävän yhtenäisyyden.

Kaksi piispaa luottaisi rinnakkaisiin malleihin

Neljännessä mallissa kirkolla olisi kaksi virallista ja rinnakkaista avioliittokäsitystä, perinteinen ja sukupuolineutraali.

Tämän mallin kannalla ovat piispoista Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

Laajasalo ei usko ratkaisuun, jossa jommallekummalle puolelle sallitaan omantunnonvapaus.

– Virkakysymyksen perintönä molemmin puolin on epäluuloa tällaista puhetta kohtaan. Yhtäältä yhdenvertaisuuden ja toisaalta Jumalan ilmoituksen osalta ei voi olla kompromisseja tai erivapauksia. Sen sijaan voimme löytää sovinnon, jossa kaksi erilaista mallia ovat rinnakkaisesti yhtä totta.

Hänen mukaansa neljäs malli onkin ainoa, joka ei hajota kirkkoa.

Myös Kaarlo Kalliala puhuu rinnakkaisten mallien puolesta.

– Minusta kirkossa olisi jo ollut tarpeellista yhdessä sopia mallista, joka perustuu kahden eri käsityksen ja toimintamallin rauhalliseen rinnakkaineloon.

Teemu Laajasalo toteaa, että kolmosmalli on Helsingin hiippakunnassa jo käytössä. Papit siis vihkivät omantuntonsa mukaisesti avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Laajasalo ja Kalliala pitävät kuitenkin huonona tilannetta, jossa tapauksia ratkotaan pappi-, pari- tai seurakuntakohtaisesti.

Liberaaleimmille malli viisi on ensisijainen

Mallia numero 5 pitävät parhaana Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka ja Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand. Tässä mallissa kirkko on muuttanut avioliittokäsitystään sukupuolineutraaliksi. Papeille, jotka eivät katso voivansa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, sallitaan omantunnonvapaus poiketa kirkon avioliittokäsityksestä.

– Tällä hetkellä olennaisinta on löytää yhdessä tie ulos tästä pitkittyneestä pattitilanteesta tavalla, joka sulkee samaa sukupuolta olevat parit Jumalan siunauksen ja seurakunnan esirukouksen piiriin, Kaisamari Hintikka sanoo.

Bo-Göran Åstrand toivoo, että sekä heteroparit ja samaa sukupuolta olevat parit saavat kirkollisen vihkimisen. Hän pitää mallia 5 ensisijaisena ja mallia 4 toissijaisena.

– Mutta olen valmis hyväksymään mallin 3, joka on mahdollinen tie eteenpäin umpikujasta. Tilanne kentällä on pian kestämätön.

Piispa Jolkkonen ei kerro kantaansa

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen ei Kotimaan kyselyssä kertonut, mitä mallia pitää ensisijaisena.

– Olen nuorempana ollut jyrkän linjan liberaali, mutta joutunut vähitellen arvioimaan kriittisesti monia käsityksiäni. Yksittäisten piispojen näkemyksiä tärkeämpää on etsiä yhteistä tietä.

Jolkkosen mielestä tällä hetkellä on perusteltua odottaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua.

– Vaikka se ei päätä kirkon avioliittokäsityksestä, sillä on suuri merkitys, kun arvioidaan, mikä on oikeudellisesti mahdollista.

***

Kuusi mallia

Malli 1: Kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin liittyviä toimituksia ei toteuteta.

Malli 2: Kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samalla sillä on rinnakkainen toimitus, jolla halutaan vastata samaa sukupuolta olevien hengellisiin tarpeisiin. Ensisijaisena pitävät: Häkkinen, Keskitalo, Peura.

Malli 3: Kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta oleville pareille annetaan mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen sallimalla papeille näiden parien vihkiminen avioliittoon. Ensisijaisena pitävät: Luoma, Repo.

Malli 4: Kirkolla on kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä, perinteinen ja sukupuolineutraali. Kirkko toteuttaa vihkimisiä eri- ja samasukupuolisille pareille. Ns. Norjan malli. Ensisijaisena pitävät: Kalliala, Laajasalo.

Malli 5: Kirkko on muuttanut käsitystään avioliitosta sukupuolineutraaliksi ja vihkii tämän mukaisesti. Perinteisellä kannalla olevat voivat vihkiä vain erisukupuolisia. Ns. Ruotsin malli. Ensisijaisena pitävät: Hintikka, Åstrand.

Malli 6: Kirkko on muuttanut käsityksensä avioliitosta sukupuolineutraaliksi ja vihkii tämän mukaisesti. Perinteisellä kannalla olevat eivät saa poiketa kirkon avioliittokäsityksestä eikä heitä vihitä pappisvirkaan.

Lue ensi viikolla 11.9. ilmestyvästä Kotimaa-lehdestä, miten eri piispat suhtautuvat sateenkaaripareja vihkivien pappien rankaisemiseen. Lehti kertoo myös, mitä piispat ajattelevat kunnioittavan keskustelun nykytilasta kirkossa. Kotimaa-lehden tai näköislehden voit tilata täältä.

Lue myös:

Kirkolliskokous otti vastaan piispojen avioliittokirjeen – viisi piispaa kommentoi, viisi oli hiljaa

Piispa Teemu Laajasalo antaa hiippakuntansa papeille luvan vihkiä sateenkaaripareja ilman pelkoa rangaistuksista

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliHeikki Arikka virallisesti ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispanvaaliin
Seuraava artikkeliKirkko ei ole tänä vuonna Helsinki Priden virallinen kumppani – Herättäjä-Yhdistys ja seurakunnat tukevat tapahtumaa

Ei näytettäviä viestejä