Vahva lukusuositus: Reijo Työrinojan enkelioppikäännös

Tuomas Akvinolainen, Enkelit ja filosofia (Gaudeamus 2021) on emeritusprofessori Reijo Työrinojan monivuotisen urakan tulos. Työrinoja on suomentanut kolmisensataa sivua Akvinolaisen enkeleitä koskevan teorian keskeisimpiä kirjoituksia, laatinut teokseen laajan johdannon sekä seikkaperäiset selitykset.

Tuomaan latina on ensisilmäykseltä helppoa. Se suhtautuu kuin nykyinen euroenglanti muinaisenglantiin. Tuomaan selkeä ja läpikuultava lause on luettavaa eikä sisällä samanlaisia karikoita kuin vaikkapa Augustinuksen cicerolainen retoriikka, jossa subjektin jälkeistä predikaattia saa etsiä monenmoisten retoristen koukeroiden puutarhasta.

Mutta toisaalta haasteeksi muodostuu erittäin tarkka käsitteiden käyttö, jonka suomentaminen edellyttää niin Aristoteleen käsitteiden käytön kuin aiemman kristillisen filosofian ja keskiajan ajatteluun vaikuttaneen arabifilosofiankin hallintaa.

Tästä syystä jo suomentaminenkin on erityistä oppineisuutta edellyttävä työ. Kun tähän liittyy vielä aikakauden keskeisen viitekehyksen esittely ja sen selittäminen, kyseessä on merkittävä tieteellinen työ.

Keskiaikaisessa keskustelussa enkeleiden aiempi käsittely, joka tarkasteli heidän hengellistä merkitystään, muuntui filosofiseksi käsiteanalyysiksi. Juuri sellaisena enkelioppi on erityisen kiinnostava ja hedelmällinen alue. Ei ole niinkään kiinnostavaa, pitävätkö Tuomas Akvinolaisen ajatukset paikkansa kuin se, millaisia käsitteellisiä keksintöjä niihin sisältyy.

Enkelioppi oli keskiajalla eräänlainen teologian nörttialue. Sen piirissä saatettiin analysoida ajattelun käsitteellisiä ehtoja. Tuomaalle enkelit olivatkin eräänlaisia ladattuja tiedostoja, joiden ajattelutoiminnot  perustuivat johtopäätösten suoraan tavoittamiseen alkuehdoista ilman loogisen päättelyn tarvetta.  Tuomas kutsui tällaista kykyä nimellä computatio. Vastaavasti hän nimitti enkeleiden viestintäjärjestelmää nimellä radio. Samanaikaisesti alkoi myös mekaanisten laskureiden rakentaminen.

Sekä ajattelun teorian täsmentäminen että laskureiden rakentaminen ovat edellytyksiä niin sanotuille tietokoneille eli datalaskureille, joiden rakentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman niitä ajattelun käsitteeseen liittyviä keksintöjä, joihin keskiajalla yllettiin.

Esimerkki on tärkeä siksi, että se herättää kysymyksiä tieteellisen keksimisen luonteesta. Soveltavien keksintöjen taustalla näyttää olevan usein puhtaasta älyllisestä kiinnostuksesta syntyneitä teorioita, jotka on laadittu ensisilmäykseltä aivan eri alueella ja eri tarkoituksiin kuin niiden sovellukset.

Onko niin, että pikemminkin vapaat ja pyyteettömät älyllisestä kiinnostuksesta koituvat ”harhapolut” tuottaisivat aitoa innovaatioita paremmin kuin suoraan sovelluksiin tähtäävät tavoitteet?

Tuomas Akvinolaisen mukaan enkelit ovat ruumiittomia ja paikattomia ymmärtäviä hengellisiä luotuja, joilla on kyky rakastaa ja puhua, joskaan he eivät tarvitse ääneen lausuttuja puhemuotoja vaan kykenevät siirtämään ajatuksensa suoraan toisen mielensisällöiksi.

Jokainen enkeli on oma lajinsa. Kun jokainen ihminen kuuluu ihmislajiin, tämä ei päde enkeleihin. Tämä on kiinnostavaa, sillä toisaalta perinteinen enkelihierarkkia jakaa enkelit eräänlaisiin lajeihin kuten kerubeihin, serafeihin, arkkienkeleihin jne.

Ehkä ajatusta jokaisesta enkelistä omana lajinaan tarvitaan siihen, että enkeleiden rooli keskiaikaisessa ajattelussa on edustaa olevaisen korkeampien asteiden muotoja. Jumala on yksi ja ”olevaisen suuressa ketjussa” Jumalaa lähempänä olevat kuvastavat enemmän Hänen olemistaan kuin alempana olevat.

Idea on hauska myös siksi, että ihmisten yksilöllisyys on varsin suhteellista verrattuna enkeleiden yksilöllisyyteen.

Enkelit eroavat kiinnostavasti ihmisistä, joilla on ruumis ja jotka ovat jossakin paikassa ja jotka enkelien ymmärtämisen sijasta ovat sidottuja aistiensa kohteisiin sekä rationaalisen päättelyn mekanismeihin.

Joskus on huomautettu, että tämä keskiajan idea oli terapeuttinen. Ihmisten lakattua uskomasta enkeleihin, he ovat koettaneet olla sellaisia itse. Tämä on aiheuttanut ongelmia niiden inhimillisten sidonnaisuuksin osalta, jotka syntyvät ajassa, paikassa ja rationaalisessa ajattelussa.

Rakkauslaulujen pyyntö olla enkeli on tästä näkökulmasta kovin julma ja epäinhimillinen.

Enkelioppiin liittyy myös monia fysiikan käsitysten kannalta kiinnostavia teemoja. Enkeli ei sijoitu liikkuessaan paikasta A paikkaan B mihinkään tällä välin sijaitsevaan paikkaan vaan siirtyy suoraan edellisestä jälkimmäiseen. Tuomaan enkeleiden paikattomuuden ideaan kohdistui jo keskiajalla arvostelua, mutta idea on tärkeä.

On ehkä syytä varoa tekemästä liian nopeita samaistuksia. ”Liike” ja ”paikka” ovat käsitteitä, joiden merkitys ja viittauskohde vaihtelee eri aikoina, mutta Tuomaan tekstiä lukiessaan ei voi välttää mielleyhtymää modernin kvanttifysiikan teoriaan siitä, ettei hiukkasen paikkaa ja liikettä voi mitata samanaikaisesti.

Myös monet muut hänen enkeleihin liittyvät uskomuksensa näyttivät johtavan häntä lähelle determinististä ajattelua, jota jo tuolloin arvosteltiin. Mitä oli Jumalan vapaus, jos Hänen oli ikään kuin pakko luoda paras mahdollinen maailma?

Kirjassaan Sammuuko suuri suku? eläinekologian professori Olli Järvinen totesi, että Tuomas Akvinolaisen enkelioppi sisältää ensimmäisen biodiversiteetin puolustuksen. Kysyttyään ”miksi on hiiriä, kun olisi enkeleitäkin”, Tuomas vastaa, että enempi on parempi kuin vähempi.

Edellisen tyyppiset huomautukset ovat esimerkkejä enkeliopin älyllisestä kiehtovuudesta ja vitsikkyydestä, joka aika ajoin esille pulpahtavan enkelibuumin keskellä tuottaa jatkuvaa iloa sille, joka näkee hieman vaivaa tutustuessaan aihepiirin käsitteelliseen ja teoreettiseen historiaan.

Ja pelkästään niin sanotun kvestiomenetelmän tulosten lukeminen suomenkielellä on antoisaa. Kvestiot eli kysymykset olivat tieteellisiä artikkeleita. Aluksi esitettiin arvostettuja väitteitä aiheesta. Tämän jälkeen käsiteltiin vastaväitteitä (sed contra) ja lopuksi esitettiin oma ratkaisu (respondeo). Kvestio oli merkittävä keskiaikainen keksintö, joka on jäänyt tiedolliseen kulttuuriin muun muassa kysymysten ja vastausten pelin muodossa.

Kiitos kirjasta!

 1. Tämä ei varmaankaan blogin kommentteihin kuulu mutta joskus olen lukenut ajatuksia siitä miten ja mistä ylivertaiset sukumme edustajat kykynsä ovat saaneet. Asiassa on katsottu myös silloisia tiedonvälityksen mahdollisuuksia.

  Yltäkylläinen älykkyys on näin joillekin suotu.

  Tavallisena taplaajana saa käydä tietään missä ajan mittaa huomaa siunausta siinäkin.

 2. Jumalan lopunajan suunnitelma.

  Johanneksen ilmestys: 7 seurakunnalle: kuulkaa tai olkaa kuulematta.
  Jumalan arkin sisimmässä majassa on seitsenhaarainen lampunjalka, joka on kautta koko Raamatun aina ilmestynyt kirjaan saakka. Daniel 12 luku
  Hän on saanut tiedon tiedollisista ja taidollisista, jotka ovat lopunajan ihmissukuihin syntyneet enkelit, Ilm. 21:17 Tässä annetaan enkelin mitta: sataneljäkymmentä neljätuhatta, jotka ovat ne Jaakobin sukukunnan juuri. Heille on annettu omaa vapaa tahto, vaikka he ovat Jumalan valitsemia työhön. Jokainen heistä saa valita tahtovatko he tehdä työtä Jumalan valtakunnan hyväksi.

  Suuri on se vuori, joka on enkelien edessä se on syntivuori, joka on suureksi kasvanut. He, jotka vievät Sanan, eivätkä näe Raamatun puhtautta. He vesittävät, sen omilla opeillaan ja säännöillään. He antavat Jeesuksen omien hukkua synnin uneen.

  Herra Jeesus, joka antaa sinetin omiensa otsaan. 2Mooses. 25:31–40 Sinetti, jonka Jumala antoi otsakoristeeseen, joka oli puhdasta kultaa. Siinä oli sanat: HERRALLE PYHITETTY.

  Juumalan seitsemän lampunjalkaa on ne seitsemän seurakunnan enkelit, joista Ilmestys kirja kertoo. Tämä on Jumalan salaisuus, joka pysyi salaisuutena aina lopunaikaan asti, jonka Jumala oli lukinnut, niinkuin Daniel kirjoittaa. Jumala lähetti enkelinsä, että Jumalan SANA JEESUS tulee kirkastetetuksi Raamatun kautta.

  Raamatun sanat, jotka Herra on puhunut: Sakarias 6 Hevoset lähtivät syntiä antamaan julki ja antamaan parannukseen mahdollisuuden, ulkopuolella oleville ennen, Uudesti syntymää Ylhäältä. JEESUS on A ja O ALKU JA LOPPU Ristin työ kautta Golgatalla.

  Sanansaattaja.

  • Ilmestyskirjan ’enkelit’ eivät olleet mitään henkiolentoja vaan seurakunnan tsuppareita ja sihteereitä.

  • Seppo

   Ilmestyskirjan enkelit ovat enkeleitä. Kirja liittyy samaan perinteeseen kuin Danielin kirjan 10 luvussa mainitut kansojen enkelit. Jokaisella kansalla, jokaisella seurakunnalla jne on omat enkelinsä.

   Myös koko Ilmestyskrijan rakenteellisen rautaisen johdonmukaisen asioiden kuvauksen etenemisessä enkelien tehtävä on avainasemassa: Enkelien esiintyminen tahdittaa koko kirjan johdonmukaisen kertomuksen pimeyden valtojen tuhosta ja Jumalan valtakunnan voitosta kaikista vastuksista huolimatta.

 3. Jos ihmisellä ei ole omaa nimeä, eikö hän silloin ole kuin pelkkä henkiolento. ? Somessa voi myös anonyymina mielipiteitään ilmaista, kukaan ei tiedä kuka sanoo, mutta moni kuulee. siis lukee.

  Esselaisista kertovassa tekstissä sanotaan, että heitä kiellettiin kertomasta enkeleiden nimiä. Ja koska he eivät kerro ihmisistä nimellä vaan ominaisuudella, he kai pitivät kaikkia enkeleinä.
  He käyttivät muotoja pahapappi, valehtelija, vanhurskauden opettaja, oli siis hyviä ja pahoja enkeleitä, eli nimettömiä ihmisiä. Tavallaan oma maailmansa, nimettömien maailma, he itse eivät käyttäneet itsestään nimeä essealaiset, ei oikein tiedetä mitä nimeä he käyttivät.

  Me emme ole tienneet essealaisista juuri mitään, koska evankeliumi ei heitä tunne, mutta nyt kahdentuhannen vuoden jälkeen, he ovat ikäänkuin nousseet ylös, kun kirjoitukset ovat löytyneet. Mielenkiintoista tässä on se, että miten kirjoitukset säilyivät piilossa kaksituhatta vuotta ja antoivat löytää itsensä vasta Israelin valtion syntymisen aikoina. Vanhurskauden opettajana pidetään Jaakobia, joka sai nimen Vanhurskas.

  Eenokin kirjassa on paljon enkeleitä, koska siellä kerrotaan taivaassa olevasta valtakunnasta, jossa enkeleitä oli tuhannen tuhatta ja tulivirta vuoti Vanhaikäisen valkohapsisen valtaistuimelta. Enkelit tempaisivat Eenokin vierailulle taivaisiin, jossa hän kirjoitti myös kirjan. Jos luette että kuka nousi taivaisiin ja tuli sieltä myös alas, niin se oli ihmisen poika Eenok. Essealaiset lukivat Eenokin kirjoja josta idea enkeleistä voi olla peräisin.

  Mitä sitten taivaalliset sotajoukot mahtaisivat olla? Lentokoneitä, pommikoneita, niillä on siivet, raketteja, koska tulivirtaa, ja entäs dronit, sana muistuttaa niin paljon enkeli Metatronia. Lentää, näkee, kuvaa, ei ole ihminen, ei edes hengitä, mutta toimii. Tosin ihmisen ohjauksessa.

 4. Tiedostoista puheen ollen, voimme kai pitää myös raamatun sanaa tiedostona, ja sanoa sanan kulkua tieksi, sanan valtatieksi.
  Myös Jumalan sanan valtatie, on nyt korkealla, täällä pilvipalvelussa.

  Ja sen sanoi jo Jesaja: ” Minä teen kaikki vuoreni teiksi ja minun valtatieni kulkevat korkealla.. ”
  Viesti lentää nykyisin yli vuorten ja merten nappia painamalla, olemme niiden yläpuolella, eli pilvissä. Vuoret ja meret eivät rajoita sanan kulkemista, eivätkä vaikeuta sanansaattajan matkaa.

 5. Voisiko olla muinaisten matkaajien olleen pallollamme pitemmän aikaa. Näin selitystä katsoisivat varhaisissa kuvissa olevat ilmentymät taivaalla.

  Länsieuroopasta on useamman sadanmetrin syvyydestä löydetty myös aiemmin eläneitten eläinten struuktuureja. Lähdettä en nyt muista.

  Näin aikamatkalaisille planeettamme olisi ollut pysähdyspiste matkalla eteenpäin.

  Seuraavaa kohtaamista hyvin odotamme, mutta että hietamadosta kaikki tähän päivään on huikaiseva ymmärrys.

  • Sitten on se karttapiirros mikä ei ehkä ole vieläkään ajoitettu oikeaan preesenssiin.

   Miten siihen aikaan olisi pallomme muotoa katsottu niin hyvin.