Terveisiä Raisiosta

Kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaalit tulossa
Virsikirjan lisävihko tulossa
Julkilausuma nuorten syrjäytymisen estämiseksi
Seurakuntavaikuttajille koulutusta

 
Terveisiä Raisiossa 10.6. pidetystä kokouksesta.

Kokoonnuimme Kaupungintalon auditorioon pitämään koulutustilaisuutta Varsinais-Suomen keskustalaisille seurakuntavaikuttajille.

 

1. Piirin toiminnanjohtaja Hanna Vuola kertoi piirin ajankohtaisista kysymyksistä.
Keskusta voitti vaalit: yksi paikka tuli lisää meidän vaalipiirissämme.
Saimme päteviä kansanedustajia, jotka kaikki olivat mukana hallitusneuvotteluissa, kukin omalla osallaan.
Muu piirin toiminta on sitten pitänyt pientä lepoa vaalityön ahertamisen jälkeen.

 

2. Kirkolliskokousedustaja ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin maallikkojäsen Pekka Heikkilä esitteli seurakuntahallinnon uudistusehdotuksen tavoitteista, sisällöstä ja sen käsittelystä kirkolliskokouksessa. Hänen esityksensä ja sitä seuranneessa keskusteluissa otettiin esille monia merkittäviä seurakuntien hallintoon liittyviä näkökohtia.

 

3.  Kirkolliskokousedustaja ja kirkkohallituksen jäsen Marjaana Perttula esitteli useita muita kevään kirkolliskokouksen asioita. Eniten näistä herätti keskustelua esitys diakonian viran uudelleen määrittelystä ja ehdotuksesta virsikirjan uudeksi lisävihoksi.

3.1. Diakonian viran uudistuksessa on kysymys siitä otetaanko myös nuoriso-ohjaajat, lähetyssihteerit jne. lukuisat muut työntekijäryhmät diakonian viran sisälle niin, että heille annetaan virkaan vihkimys kuten nykyisten diakonien vihkimyksessä on tapana tehdä. Kirkollinen vihkimys annetaan yhden kerran ja se kestää koko elämän, myös sen jälkeen vaikka olisi siirtynyt toisiin tehtäviin tai eläkkeelle.

3.2. Kirkolliskokouksessa julkistettiin esitys uudesta virsikirjan lisävihosta. Se tulee uudelleen käsiteltäväksi marraskuun kokouksessa. Tästä tehty keskustelu johti vetoomuksen tekemiseen, että voisimme harjoitella näitä ehdotettuja lauluja jo ennen syksyn kokousta, niin että halutessamme voimme antaa palautetta päättäjille jo ennen ratkaisun tekemistä.

 

4. Omassa puheenvuorossani otin esille ensi vuoden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 12.2.2016. Ehdokkaat on nimitettävä 15.12.2015 mennessä. Näistä keskustelimme vilkkaasti.

Turun hiippakunnassa Keskusta on esittänyt näihin vaaleihin Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirien yhteisen listan.

Kirkolliskokousvaaliin on menty omilla listoilla, koska valittavia henkilöitä on vähän. Paikkojen lukumäärä riippuu hiippakuntien väkimäärästä. Sen mukaan jaetaan käytettävissä olevat paikat. Jokaisesta hiippakunnasta valitaan vähintään kaksi pappia ja neljä maallikkoa. ( KL V. 20. 1 )

Hiippakuntavaltuustoon samalle listalle on otettu myös kulloinkin vaalien ehdokaslistaan sopivia riippumattomia ehdokkaita tai vaaliyhteistyöhön sovittuja ehdokkaita toisistakin ryhmistä tai puolueista.

Hiippakuntavaltuuston jäseniä ovat 14 maallikkoa ja 7 pappia.
( KL IV. 17b. 2 )
Tämä merkitsee että hiippakuntavaltuuston ehdokaslistalle mahtuu 42 henkilöä.
Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta siinä vaalissa valitaan. ( KVJ 4. 74 )

Aloitamme ehdokkaitten etsimisen jo lähiaikoina jotta saisimme kokoon mahdollisimman edustavan ja tasapuolisen ehdokaslistan.

Vaalien ohjelman pohjaksi otamme Keskustan viime syksyn kirkollisten vaalien ohjelman, jonka kirjoittajina ovat olleet meidänkin kokoontumisessamme esiintyneet Marjaana Perttula ja Pekka Heikkilä.

 

5. Tiina Alastalo nosti esille yhteiskunnassamme olevan ongelman useiden nuorten syrjäytymisestä. Tämä on ongelma näiden nuorten elämässä ja tulee kalliiksi yhteiskunnalle.

Päätimme tehdä aiheesta julkilausuman.

 

6. Jotta ehdotus virsikirjan lisävihoksi tulisi tunnetuksi ja jotta ihmiset voisivat tutustua lauluihin jo etukäteen ja lausua mielipiteensä, päätimme vedota seurakuntiin että nämä järjestäisivät sellaisia tilaisuuksia missä näihin ehdotettuihin lauluihin voidaan tutustua.

 

 

Tällaisia terveisiä tällä kertaa Toimikuntamme järjestämästä tilaisuudesta. Olen Keskustan Varsinais-Suomen piirin Kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja.

8 kommenttia

 • Jorma Hentilä sanoo:

  Matias Roto,

  ei nuorten syrjäyttämistä julkilausumin estetä. Teillä on suora yhteys oman miehenne johtamaan tasavallan hallitukseen. Painakaa päälle ja vaatikaa, että hallitus peruu koulutukseen – erityisesti toisen asteen koiulutukseen – päättämänsä leikkaukset.

  Pelkät julkilausumat ovat poliittista hurskastelua.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuula Hölttä sanoo:

  Jorma Hentilä ::”Pelkät julkilausumat ovat poliittista hurskastelua.”

  Ja jumal*auta, niin ne olivat 90-luvullakin, kun eduskunnassa ollut tuttavamme teki pyynnöstämme muulle väestölle kuuluvan sosiaaliturvan ulkopuolelle suljettujen nuorten puolesta halituskyselyn, joka tietenkään ei johtanut mihinkään, koska hän silloin edusti oppositiota.

  Well. lapsemme saivat tuonkin poliittisen päätöksen seurauksena seurata kotipaikkakunnallaan puhjennutta nuorten itsemurha-aaltoa, jossa heidän ystäviinsäkin kuuluneet siirtyivät ”ajasta ikuisuuteen”. Toivottavasti vasemmistosialistit ovat tyytyväisiä noihinkin ”lainsäädäntönsä” aikaansaannoksiin, joiden seurauksena kaikki tuo tapahtui.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jorma Hentilä sanoo:

   Tuula Hölttä,

   millä perusteella nuoria jätettiin muille kuuluvan sosiaaliturvan ulkopuolelle? Kuka päätöksen teki? Viittaat voimassa olleeseen lakiin. Mihin lakiin?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Jorma Hentilä :”Viittaat voimassa olleeseen lakiin. Mihin lakiin?”

   Vuoden -96 alusta voimaan tulleeseen työllisyyslakiin, jossa työvoimatoimistoille säädettiin velvollisuus järjestää nuorille työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikka ja rajattiin alle 20-vuotiaat nuoret, joilla ei ollut ammatillista koulutusta, työmarkkinatuen ulkopuolelle. ”Pakko-ohjauksen” ja työmarkkinatuen ulkopuolelle sulkemisen arvioitiin vähentävän työttömyysturvan määrärahatarvetta ja tuovan valtiontaloudelle rakenteellisia säästöjä. Alun perin alle 20-vuotiaita koskenut laki ulotettiin rajoituksineen myöhemmin koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita nuoria.

   Tilanne johti siihen, että koulusta valmistuneet nuoret velvoitettiin hakemaan mitä tahansa vapaana olevaa koulutuspaikkaa mistä tahansa suomalaisesta oppilaitoksesta välittämättä heidän omasta tahdostaan tai toivomuksistaan ja aloittamaan opiskelu vaikka velkarahalla vailla mitään takeita siitä, että heille opiskeluajan jälkeen järjestyisi työpaikka. Jos nuori lopetti opiskelun, jonka koki itselleen soveltumattomaksi, myös sosiaalitoimisto kieltäytyi myöntämästä hänelle toimeentulotukea, koska hän oli kieltäytynyt ”työvoimapoliittisesta toimenpiteestä.” Keskustan Mari Kiviniemi teki 11.2.1997 eduskunnalle toivomusaloitteen työmarkkinatuen palauttamisesta alle 25-vuotiaille nuorille. Toivomusaloitteen mukaan ”Työmarkkinatuen tarkoitus on edistää ja parantaa tuen saajan markkinoille hakeutumisen ja palaamisen edellytyksiä. Tuki on siis ilman edellä mainittua rajaustakin nuoria aktivoiva etuus. Työmarkkinauudistuksesta aiheutuvat selvät haitat ja ongelmat ovat osoittaneet uudistuksen toimimattomaksi”. Myös eduskunnassa tuolloin Keskustan kansanedustajana istunut tuttavani teki eduskunnassa pyynnöstäni asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen syyskuussa 1997.

   Tässä silloisten nuorten kokemuksia tilanteesta:

   ”Perustoimeentuloturvan poisottaminen on niitti otsaan. Nuoret eivät elämän valintoja tehdessään ajattele ensisijaisesti bisnestä vaan elämää. Terve nuori pystyy tänä päivänä kantamaan enemmän vastuuta kuin aikuinen sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Tämä näkyy mm. luonnonsuojelussa ja eettisissä ostopäätöksissä. Jos terve itsetunto on hävitetty, ei vastuunkantamistakaan ole.

   – Nyky-yhteiskunnassa ihanne-ihminen ei saa kyseenalaistaa. Pitää olla tasapaksua massaa, joka vaeltaa hiljaa pakotettuihin putkiin, maksaa verot ja kuolee ennen eläkeikää.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  ”Kuolee ennen eläkeikää.”

  Toukokuussa 2014 julkaistussa WHO:n raportissa kerrotaan että Islannissa syntyvät maailman pisimpään elävät miehet: keskiarvo 81 vuotta. Pisimpään elävät naiset syntyvät Japanissa. Siellä ennakoitu elinikä on 87 vuotta.

  Alle suomalaisen maatalouseläkkeen ikärajan eli siis alle 55 vuotiaiksi eläviksi ennakoidaan eliniän olevan yhdeksässä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa olevassa valtiossa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Olisi hyvä saada keskustelua virsikirjan lisävihosta, jotta ihmiset tietäisivät mistä syksyllä päätetään.

  Ehdotushan oli käsittelyssä toukokuun kokouksessa ja se tulee uudelleen esille marraskuun kokouksessa.

  Koska virret koskettavat ihmisiä niin niistä pitäisi voida keskustella jo ennen kuin lisävihosta tehdään päätöstä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Listojen jättöaika on muuttunut.

  Valmiit listat on toimitettava tuomiokapituliin jo 15.11.2015 klo 16.00 mennessä.

  Siis jo marraskuun puoleen väliin mennessä.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Matias Roto sanoo:

  Varsinainen hiippakunnallisten vaalien toimituspäivä on

  helmikuun toinen tiistai 2016

  eli siis 9.2.2016.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  Matias Roto

  Eläkkeellä oleva rovasti. Entinen Kamerunin lähetti. Sotainvalidien veljespappi Kanta-Hämeessä. Vuoden somerolainen 2012. Kepun Varsinais-Suomen piirin kirkollisasiain toimikunnan puheenjohtaja. Puoliso prinsessa Colette on Someron seurakunnan kirkkovaltuutettu. Fb Tauno Matias Roto Puh 040 - 356 06 25

  Kirjoittajan kommentoiduimmat blogit