Piispa Luoma: Miksi sateenkaariparin vihkiminen on kirkolle niin vaikeaa?

Piispainkokouksen selonteko kirkon avioliittokäsityksestä ja sitä seurannut keskustelu ovat jälleen kerran osoittaneet, miten vaikea asia sukupuolineutraali avioliitto kirkossa on. Aihe pysyy edelleen hankalana laajemminkin yhteiskunnassa, sillä eduskunnan päätös avioliittolain muuttamisesta ei pysty vaikuttamaan totuttuihin käsityksiin ja asenteisiin nopeasti.

Vaikeus selittyy pitkälti sillä, että kulttuurissamme avioliiton on perinteisesti nähty liittyvän niin sanottuihin ”suuriin kysymyksiin”, jotka tarkastelevat elämän syntyä, jatkumista ja päättymistä ja joihin väistämättä kuuluu maailmankatsomuksellinen sävy. Näkemysten erilaisuus saa aikaan jännitteitä, jotka pitävät keskustelua yllä mutta samalla myös haittaavat sitä.

Kirkon käsitys avioliitosta ja keskustelu samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen mahdollisuuksista kaipaa selkeyttämistä. Siihen pyrkii omalta osaltaan piispainkokous viime viikolla julkistamassaan selonteossa. Siinä kuvataan kirkolliskokouksen antaman tehtävän mukaisesti kirkon avioliittokäsityksen nykytilaa ja sen taustoja. Uusia linjauksia ei siis tehty.

Kirkomme sisällä sukupuolineutraali avioliitto on vaikea asia ensinnäkin siksi, että toisin kuin useat muut ”suuret kysymykset”, kuten abortti tai eutanasia, se konkretisoituu kirkollisissa toimituksissa. Avioliittoon vihkiminen tai avioliiton siunaaminen sitoo papin kirkon avioliittokäsitykseen, jonka pohjalta käytäntöjä ohjaavat kirkkokäsikirjat on kirkolliskokouksessa aikanaan hyväksytty.

Sukupuolineutraali avioliitto on kirkolle vaikea asia pohjimmiltaan toisesta, periaatteellisemmasta syystä. Perinteisessä avioliittonäkemyksessä, jota kirkko edustaa, voidaan nähdä kolme tasoa.

Yksilön tasolla avioliitto perustuu puolisoiden keskinäiseen sopimiseen, heidän keskinäiseen rakkauteensa ja kumppanuuteensa.  Yhteisön taso pitää sisällään valtiovallan hyväksymän ja kaikkia tasavertaisesti koskevan lainsäädännön, joka antaa puolisoiden keskinäiselle sopimukselle yhteiskunnan suojan.

Kolmatta tasoa voi nimittää yliyhteisölliseksi. Siinä vaikuttavat kulttuuriset syvävirrat, uskomukset, asenteet ja käsitykset tavalla, joita ei aina ole selvästi ilmaistu. Yliyhteisöllisellä tasolla avioliitto nähdään miehen ja naisen välisenä suhteena, jonka ajatellaan perustuvan esimerkiksi Jumalan säätämykseen tai – vähemmän uskonnollisesti perusteltuna - luonnon omaan järjestykseen. Ajatus ihmissuvun jatkumisesta ja sukupuolten toisiaan täydentävästä luonteesta on tälle tasolle ominaista.

Tämän hahmotuksen valossa ensi keväänä voimaan astuva avioliittolaki jättää pois laskuista sen taustalla kauan vaikuttaneen yliyhteisöllisen tason, joka vielä muutaman kuukauden voimassa olevan perinteisen avioliittokäsityksen mukaan on ihmisen päätösvallan ulottumattomissa. Jäljelle jää näkemys avioliitosta yksilön ja yhteiskunnan vapaasti muokattavissa olevana instituutiona.

Piispainkokouksen selonteossa mainitaan kolme vaihtoehtoa asian ratkaisemiseksi: nykyinen käytäntö vihkiä eri sukupuolta olevia pareja säilyy, vihkimiset laajentuvat myös samaa sukupuolta oleviin pareihin tai kirkko luopuu kokonaan vihkioikeudestaan. Riippumatta siitä, millaista lopputulosta kukin pitää parhaimpana, vain dialogi erilaisten näkemysten kesken vie kirkkoa eteenpäin.

Keskustelu sukupuolineutraalin avioliiton kirkollisesta vihkimisestä voi edetä kahdella tavalla. Ensinnäkin kirkko voi päättää, että seurataan muitta mutkitta lainsäädännön muutosta, joka irtaantuu perinteisen avioliittokäsityksen yliyhteisöllisestä tasosta ja keskittyy vain yksilön ja yhteisön tasoihin. Tämä ei kuitenkaan ole uskottava ratkaisu kirkossa, sillä se näkee koko olemuksensa perustuvan sellaiseen, mikä ei ole ihmisen eikä ihmisyhteisöjen päätettävissä.

Toinen, kirkon uskon ja elämän kannalta parempi mutta samalla vaikeampi vaihtoehto on kysyä, millaisin argumentein yliyhteisöllisen tason voi ajatella koskevan myös sukupuolineutraalia avioliittoa. Tällaisilta argumenteilta vaaditaan paljon, mutta juuri niistä kannattaa keskustella. Ehdottomasti vaikeinta on kuitenkin löytää ja säilyttää ilmapiiri, joka antaa tilaa ja aikaa vakavasti otettavien näkökohtien etsimiseen ja niiden yhteiseen punnitsemiseen.

- Tapio Luoma -

Espoon hiippakunnan piispa

47 kommenttia

 • Kiitos tilannekuvauksesta! Todellisuus on kyllä hedelmällisessä keskustelussa tärkeää hahmottaa kohtuullisen samanlaisena. Selontekoja, selvityksiä, yms. seksuaalietiikasta nousevista teemoista on kirkon piirissä tehty vuosikaudet. Todellinen dialogi ei kuitenkaan olen mahdollista ilman näkemystä ja omaa tahtotilaa. Piispoilta odotan keskustelussa näkemystä, joka perustuu kirkon uskoon, tunnustukseen ja järjestykseen ja tahtoa, joka tähtää niiden kunnioittamiseen ja toteuttamiseen käytännössä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   ”Piispoilta odotan keskustelussa näkemystä, joka perustuu kirkon uskoon, tunnustukseen ja järjestykseen ja tahtoa, joka tähtää niiden kunnioittamiseen ja toteuttamiseen käytännössä.” Juhani Räsänen

   Osuvasti ilmaistu. Samaa odotan minäkin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Juhani Räsäseltä selkeä kannanotto. Kiitos.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

  Tapio Luoma kirjoittaa seuraavasti:

  ”Ensinnäkin kirkko voi päättää, että seurataan muitta mutkitta lainsäädännön muutosta, joka irtaantuu perinteisen avioliittokäsityksen yliyhteisöllisestä tasosta ja keskittyy vain yksilön ja yhteisön tasoihin”.

  Edellisessä lainauksessa mainittua ”yliyhteisöllistä tasoa” hän kuvaa seuraavasti:

  ”Siinä vaikuttavat kulttuuriset syvävirrat, uskomukset, asenteet ja käsitykset tavalla, joita ei aina ole selvästi ilmaistu. Yliyhteisöllisellä tasolla avioliitto nähdään miehen ja naisen välisenä suhteena, jonka ajatellaan perustuvan esimerkiksi Jumalan säätämykseen tai – vähemmän uskonnollisesti perusteltuna – luonnon omaan järjestykseen. Ajatus ihmissuvun jatkumisesta ja sukupuolten toisiaan täydentävästä luonteesta on tälle tasolle ominaista.”

  Tapio Luoman mukaan ensi vuonna voimaan tulevassa avioliittolaissa irtaudutaan siis perinteisestä yliyhteisöllisestä tasosta.

  Olen samaa mieltä siitä, että uudessa avioliittolaissa irtaudutaan ”perinteisestä yliyhteisöllisestä tasosta”. Lainsäätäjä pyrki aivan tietoisesti tarkastelemaan kriittisesti sellaista kulttuurista perintöä, jota Tapio Luoma kutsuu ”perinteiseksi yliyhteisöllisyydeksi”. Perinteisestä yliyhteisöllisestä homokielteisyydestä on pyritty pääsemään eroon uudessa avioliittolaissa ja muuttamaan lainsäädäntöä syrjimättömäksi.

  ”Perinteinen yliyhteisöllinen taso” oli kielteinen seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Heteroseksuaalisuus oli normatiivista sekä yhteiskunnassa että kirkossa. Perinteisesti kirkon näkemyksillä oli huomattavasti vahvempi rooli yhteiskunnassa kuin nykyään. Perinteinen ”luomisjärjestyksen” mukainen yhteisöllisyys (jossa mies ja nainen täydentävät erilaisuudellaan toisiaan) merkitsi sitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja vaimo on alamainen miehelleen. Perinteisellä yliyhteisöllisellä tasolla operoidessaan sekä yhteiskunta että kirkko määrittelivät homoseksuaalisuuden seksuaalisen kehityksen häiriöksi ja sairaudeksi ja homoseksuaaliset suhteet synniksi ja rikokseksi. Tämäntyyppinen perinteinen yhteiskunnallis-uskonnollinen ”yliyhteisöllisyys” on vahvassa asemassa edelleen esim. Afrikassa, ja se on viime vuosina vahvistunut myös Suomen lähialueilla, esim. Venäjällä.

  Voi tietysti kysyä, onko ”yliyhteisöllisyys” kokonaan kadonnut vai vaikuttaako jonkunlainen ”yliyhteisöllisyys” esimerkiksi uuden avioliittolain taustalla ? Mielestäni yliyhteisöllinen taso on edelleen olemassa kuten ennenkin. Sen sisältö on nykyään vaan erilainen kuin ennen. Ja uskoisin, että myös piispoille ei tuota mitään vaikeutta nauttia monista nykyisen yliyhteisöllisyyden hedelmistä täysin rinnoin, silloin kun ne osuvat omalle kohdalle. Demokratiasta, ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuuslaeista jne.

  On mahdollista että nykyinen, demokraattiseen eetokseen perustuva ”yliyhteisöllisyys” on myös mahdollistanut nykyisten piispojen nousemisen nykyiseen asemaansa. Perinteisen yliyhteisöllisyyden hedelmiä ei nimittäin ollut vain normatiivinen heteroseksuaalisuus. Sen hedelmiä oli myös luokkayhteiskunta, jossa vaikkapa työväenluokkaisen pojan oli todennäköisesti hyvin vaikeaa saada rahaa yliopisto-opinnoille teologisessa tdk:ssa. Opiskelu maksoi, eikä silloin ollut nykyisenlaisia opintotukia jne. Perinteisesti nimittäin ajateltiin, että ”luonnon omaan järjestykseen” kuuluu se, että naiset ovat naisia, miehet miehiä, ja että Jumala on tarkoittanut ihmiset pysymään siinä yhteiskuntaluokassa mihin he syntyvät.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Tähän asti voimassa oleva avioliittolaki ei ollut syrjivä. Suurimmassa osassa Euroopan maita on yhä edelleen voimassa vain miehen ja naisen avioliitto. Ihmisoikeustuomioistuin on monta kertaa todennut että valtion ei tarvitse säätää spn-avioliittolakia. Väitteet syrjivyydestä ovat vailla kaikkea pohjaa. Valheesta eitule totta sillä, että sitä toistetaan uudelleen ja uudelleen, joskin ihmiset saattavat luulla niin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Juhani Ketomäki,

   Esimerkiksi Suomen Lakimiesliitto kannatti tasa-arvoista avioliittolakia. Myös monet oikeustieteen professorit (mm. valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen ja ihmisoikeusjuridiikkaan erikoistunut professori Martin Scheinin) ovat kannattaneet sitä, juuri sen takia että se edistää yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   Kuinka moni on etsinyt peristeita avioliiton ”syrjivyydelle” tai syrjimättömyydelle, sieltä mistä niitä pitäisi johdonmukaisesti etsiä? Tarkoituksesta ja tarkoitukselle perustuvista reunaehdoista. Tarkoitus määrittää reunaehdot. Tarkoitukselle perustuvat reunaehdot eivät ole syrjintää.

   Eli: jälleen on palattava peruskysymykseen: mikä on avioliiton tarkoitus? Ja mitkä ovat tarkoitukselle perustuvat reunaehdot? Keiden välinen suhde on ”avioliitto” ja keiden ei? (Edelleenkään avioliitto ei lakimuutoksen jälkeenkään tarkoita mitä tahansa ihmissuhteita tai keiden tahansa välisiä suhteita.)

   Vasta näiden määrittämisen jälkeen voidaan ylipäätään esittää kysymys: onko perinteinen (tai voimaan tuleva) avioliittoinstituutio ja laki syrjivä? Ja vasta tämän johdonmukaisen ajatus- ja kysymysketjun jälkeen siihen voidaan vastata. Ei (ensisijaisesti tai pelkästään) vetoamalla yksittäisten henkilöiden tai liittojen kantoihin.

   Juuri tuolla Uudessa Suomessa joku esitti, että avioliiton tarkoitus on tukea sitä, että aikuiset pitävät huolta toisistaan. Mitkä tällöin ovat perustellut avioliiton reunahdot?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sami Paajanen sanoo:

   Minä en aikakaan tunnista minun Suomeani tälläiseksi mitä Sari Roman-Lagerspetz kuvaa. Naisten ja miesten palkkaerot jotka ovat todellisia ne minä tunnistan mutta niistä ei kukaan puhu. On vain yksi asia homoseksuaalisuus ja sen pakonomainen hyväksyminen. Sitä kuvataan vain tasa-arvoksi?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   ”Esimerkiksi Suomen Lakimiesliitto kannatti tasa-arvoista avioliittolakia.”

   Sensijaan esimerkiksi Mooseksen-Paavalin lakimiesliiton kanta on poikkeava Suomen lakimiesliiton…., sekä ihmisoikeusjuridiikkaan erikoistuneen professori Martin Scheinin kanssa tasa-arvoisesta avioliittolaista.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Paavaliko lakimies? ”Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla — onhan minulla Kristuksen laki. ”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Juu, kyllä Paavali oli myöskin lakimies. Ja ehdoton sellainen.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Vasumäki: ”Mooseksen-Paavalin lakimiesliiton kanta on poikkeava Suomen lakimiesliiton”

   Heh. Nyt taitaa olla vain niin, että jollain Mooseksella ja Paavalilla ei taida olla minkään sorttista valtaa, eikä tekemistä – edes mielipiteen ilmaisun tasolla – Suomen valtion lainsäädännön kanssa. Ei ainakaan tänä päivänä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Kosti Vasumäki sanoo:

   Nyt taitaa Kimmo vaan olla niin, että Mooses aikoinaan puuttui Egyptin lainsäädäntöön halkaisemalla Kuolleen meren kahtia ja israelilaiset kulkivat kuivaa merenpohjaa myöten toiselle rannalle Faaraon ajaessa heitä takaa.

   Meren palautuessa, sinne hukkui Faarao sotajoukkoineen ja lainsäädäntöineen, joita hän oli laatinut israelilaisille. Tämä meni nyt vähän sivuun ko. aiheesta, joskin se on osa samaa kokonaisuutta, mistä täällä käydään keskustelua.

   Olkoon tämä kuitenkin sinulle Kimmo uskon vahvistuksesi ja opetukseksi, jottet nyt aivan vähättelisi Jumalan sanaa ja Hänen valtaansa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Vasumäki: ”Mooses aikoinaan puuttui Egyptin lainsäädäntöön halkaisemalla Kuolleen meren kahtia ja israelilaiset kulkivat kuivaa merenpohjaa myöten toiselle rannalle Faaraon ajaessa heitä takaa. ”

   Nyt taitaa olla vain niin, että noihin juutalaisten taruihin uskoo, ken haluaa. Minä en. En minä Kalevalan tarujakaan todenperäisinä pidä.

   Eikä niillä missään tapauksessa ole mitään tekemistä Suomen lainsäädännön kanssa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Hupaisia satuja nuo merenhalkaisut ja vastaavat, ja vielä riemullisempaa on, että aikuiset ihmiset niihin uskovat.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Turha on enää yrittää juosta vessaan, kun kuset on housussa. Kirkko ei enää mihinkään repeä. se on jo revennyt. Keskustelussa voidaan vain todeta vallitseva tilanne. Keskustelun jatkamisen kehotus sisältää piiloviestin: ” nyt emme hyväksy, mutta myöhemmin kyllä”.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Yksi nykyajan muotosanoista on syrjintä. Sitä on toistettu toistamista päästyään etenkin keskusteluissa spnavioliittoon vihkimisessä. Kuten Sari W. on usein sanonut, aina jää ulkopuolelle ryhmiä, joita ”syrjitään” vaikka nyt yhteiskunta on myöntynyt maistraatissa saatavaan spnvihkimiseen. Mikä ryhmä keksii seuraavaksi vedota syrjintään ja tasa-arvoon ja siten vaatia ja saada läpi oikeuden solmia avioliitto? Useamman kuin kahden henkilön solmimata liitot, lähisukulaisten solmimat liitot, lapsiavioliitot, jne. Kaikille näille voitaisiin myöntää lupa solmia avioliitto aivan yhtä kepein perustein kuin nyt on myönnetty spnpareille.

  Toivon, että kirkko ei suostu tälle loputtomien vaatimusten tielle vaan pitäytyy nyt käytössä olevassa mallissa, mikä on ainut avioliittomalli, mikä löytyy Raamatusta, heteroavioliitto, missä voidaan synnyttää myös avioliiton solmineiden kesken lapsia.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kirkon kutsumus lienee mennä yhteiskunnan ulkopuolelle etsimään syrjittyjä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: ”Useamman kuin kahden henkilön solmimata liitot”

   Tämähän on jo ihan tuttu juttu Raamatun ajoilta. Tiedä häntä, vaikka tulisi taas uudelleen lailliseksi ja muotiin.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Weckroth sanoo:

   ”Tämähän on jo ihan tuttu juttu Raamatun ajoilta. Tiedä häntä, vaikka tulisi taas uudelleen lailliseksi ja muotiin.”

   Raamatun ajoilta on ”tuttu juttu” patriarkaalinen moniavioisuus. Jossa miehellä on useita vaimoja. Ryhmäavioliittoa ei ole vielä kokeiltu. Tässä esim. uutinen kolmesta homomiehestä, jotka haluavat keskenään naimisiin.

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-2972542/They-look-like-new-boy-band-s-world-s-THREE-WAY-sex-marriage-Gay-Thai-men-tie-knot-fairytale-ceremony.html

   Sitä ihmettelen, että jos kaikki tällainen halutaan laillistaa ja virallistaa, miksi riippua kiinni käsitteessä ”avioliitto”. Kun se on ollut miehen ja naisen välinen tietystä, järkevästä syystä. Avioliittoinstituutio on luotu ja suunniteltu heterydinperheen ideaalin pohjalta ja sitä varten.

   Samoin jos kaikki perhemallit halutaan samalle viivalle, myös kolmi- ja neliapilaperheet sekä polyperheet, miksi yrittää sovittaa avioliittoa näihin kun avioliiton perustarkoitus on unohdettu ja hukattu jo ajat sitten?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Pentti Korhonen sanoo:

   Kylläpä Salme kauheuksia maalailee. Jos miehellä on vaikkapa viisi vaimoa, tulee kaupan päälle viisi anoppia. Sitä ei mikään mies kestäisi!

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Sari R-L, toki tiedän että ovat kannattaneet. Kukaan heistä ei kuitenkaan ole väittänyt että nykyinen laki olisi syrjivä. Lisäksi he eivät tietääkseni ole sanoneet mitään siitä että kirkko pitää pakottaa vihkimään niin kuin nyt tehdään.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   En tiedä onko käsitettä ”syrjintä” käytetty. Jotain tietenkin kertoo se, että Suomen Lakimiesliitto ja monet oikeustieteen professorit ovat kannattaneet tasa-arvoista avioliittolakia. Esimerkiksi valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen on sanonut, että avioliiton avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille on yhdenvertaisuuden kannalta parempi tilanne kuin nykyinen. (voi tietysti pohtia, että jos V-P Viljanen on oikeassa niin tarkoittaako tämä sitä, että nykyisessä avioliittolaissa on syrjiviä aspekteja? Jos nykyisessä avioliittolaissa ei ole mitään syrjiviä aspekteja niin mitä V-P Viljanen mahtaa tarkoittaa sillä, että avioliiton avaaminen samaa sukupuolta oleville pareille on yhdenvertaisuuden kannalta parempi tilanne kuin nykyinen?)

   Kirkko on tietysti oma liikutuksensa. Kirkossa operoidaan monilla erilaisilla, keskenään ristiriitaisilla tasoilla seksuaalisuuskysymyksissä. Kirkon piirissä opetetaan edelleen myös sitä perinteistä oppia, että kaikki homoseksuaaliset suhteet ovat syntiä ja Jumalan tahdon vastaisia. Näin tehdään joissain rippikouluissa, seurakunnissa, avioliitto- ja parisuhdekursseilla, kirkon omien lähetysjärjestöjen julistus- ja perhetyössä jne.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Miten muuten voi Raamatullisesti asian esittää? Olisi kiva tietää. Miten opetan Raamattua uskottavasti niin, että voisin sanoa, ettei se mitä näissä kohdin lukee; ole Jumalan sanaa. Uskoisivatkohan ne minua sen jälkeen missään muussakaan kohdassa. Vastakkain siinä olisi Jumalan – ja ihmisen sanomiset. Kumpaakohan kuulijat haluisivat uskoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Pekka Pesonen sanoo:

  Miten muuten voi Raamatullisesti asian esittää? Olisi kiva tietää. Miten opetan Raamattua uskottavasti niin, että voisin sanoa, ettei se mitä näissä kohdin lukee; ole Jumalan sanaa. Uskoisivatkohan ne minua sen jälkeen missään muussakaan kohdassa. Vastakkain siinä olisi Jumalan – ja ihmisen sanomiset. Kumpaakohan kuulijat haluisivat uskoa. Toisaalta nämä keskustelut on aika typeriä. Paavali taisi varoittaa näistä……….

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kerro ensin, miten opetat uskottavasti, että tämä on Jumalan sanaa: ”Julista heidät ja heidän omaisuutensa Herralle kuuluvaksi uhriksi. Älä sääli heitä vaan tapa kaikki, miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit.'”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jukka Kivimäki sanoo:

  Huomioksi ettei lainsäätäjä ole tarkoittanut puuttua avioliittokäsitteeseen tasolla, jota piispa Luoma kutsuu ”yliyhteisölliseksi tasoksi. Lainsäätäjän tarkoitus oli muuttaa avioliiton käsitettä vain ja ainoastaan lainsäädännöllisellä tasolla.

  Lakomuutoksen perusteluissa todetaan: ”Avioliitolla on lainsäädännössä tietty merkitys ja määrätyt oikeusvaikutukset. Avioliitolla on ihmisille myös monenlaisia lainsäädännöstä riippumattomia merkityksiä. Ehdotetulla avioliittolain muutoksella asetettaisiin samaa sukupuolta olevat parit juridisesti samaan asemaan eri sukupuolta olevien parien kanssa. Nyt ehdotetulla lainmuutoksella ei ole tarkoitus puuttua kenenkään henkilökohtaiseen avioliittokäsitykseen. Jokainen pari saa itse päättää, mitä avioliitto juuri heille merkitsee. ”

  Huomioksi myös, että lukuun ottamatta kirkon virassa olevia henkilöitä jokaisella on myös oikeus rajoituksetta ilmaista oma avioliittokäsityksensä. Toisen ihmisen ilmaiseman avioliittokäsityksen vuoksi pahastuminen on ensisijassa pahastujan oma ongelma.

  Kirkon virassa oleva on kuitenkin viranhoidossaan sidottu opettamaan kirkon avioliittokäsityksen mukaisesti.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Jukka Kivimäki nostaa tässä esille tärkeän näkökulman. Avioliittolain muutoksen perusteluissa ninenomaan todetaan ettei sillä oletarkoitus puuttua uskonnollisten yhteisöjen avioliittokäsityksiin.

   Toinen tärkeä pointti on että kirkon työntekijän, erityisesti papin, ei pitäisi olla mahdollista propagoida kirkon avioliittokäsityksen vastaisesti. Jos Askola olisi tehtäviensä tasalla,vhän ottaisi vähintään puhutteluun Nämä 2 pappia, jotka röyhkeästi julkisuudessa ilmoittavat että he aikovat vihkiä välittämättä kirkon kannasta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Juhani Ketomäki sanoo:

  Euhön e että juristit ovat kannattaneet kajua, todista mitään mitään. Monet muutkin ovat kannattaneet.

  Jos Viljanen on noin sanonut, hän on tietysti velvollinen perustelemaan väitteensäniin kuin kaikki muutkin. Koska hän ei ilmeisesti ole mitenkään perustellut, en voitietää mitä hän on ajatellut.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

   Professori Veli-Pekka Viljanen on toki perustellut väitettään, perusteellisimmin ehkä lausunnossaan eduskunnan lakivaliokunnalle 24.4.2014, koskien kansalaisaloitetta avioliittolain muuttamiseksi. Suora lainaus lausunnon yhteenvedosta:

   ”Yhteenvetona totean, että ihmisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta kansalaisaloitteen sisältämä ehdotus sukupuolineutraalista avioliitosta merkitsisi nykytilaan verrattuna olennaista parannusta poistaessaan merkittävän ja heikosti perusoikeusnäkökulmasta puolustettavissa olevan ihmisten eri asemaan asettamisen sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Perustuslaista ei johdu myöskään minkäänlaista estettä kansalaisaloitteen hyväksymiselle.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Kirkko haluaa olla valtio valtiossa. Aikaisemmin edellisinä vuosisatoina se on onnistunutkin, mutta ei enää valtioissa joissa lähimmäisen rakkaus ja ihmisten tasa-arvoisuus on vallitsevana tekijänä. Siksi sen on vaikea hyväksyä yhteiskunnan laatimia lakeja jä järjestystä.

  Kirkon toiminta tässä avioliitto asiassa vaikuttaa ” vallankumoukselliselta ”. Esim. Jouni Turtiainen kirkkoherrana ilmoittaa julkisesti ei hyväsyvänsä pappien noudattamista yhteiskunnan lakeja. Tämä kuten kaikki muutkin yhteiskuntaa konkreettisesti vastustavat papit on saatava tosiaan tästä ” vallankumous ” ttoiminnastaan oikeuslaitoksen eteen.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   ”Kirkon toiminta tässä avioliitto asiassa vaikuttaa ” vallankumoukselliselta “. Esim. Jouni Turtiainen kirkkoherrana ilmoittaa julkisesti ei hyväsyvänsä pappien noudattamista yhteiskunnan lakeja. Tämä kuten kaikki muutkin yhteiskuntaa konkreettisesti vastustavat papit on saatava tosiaan tästä ” vallankumous ” ttoiminnastaan oikeuslaitoksen eteen.” Reino Suni

   Yllä oleva mietintösi ilmaisee sen, että et ole ollenkaan perillä siitä, mistä on kysymys.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Salme Kaikusa

   Olen perillä, että Suomessa noudatetaan kansan, eduskunnan, tekemää ja vahvistama lainsäädäntöa.

   Sinä olet perillä, että Suomessa noudatetaan kirkon tekemää kirkkolakia ja kirkkojärjestystä. Toivottavasti olet varovainen, sillä raastuvanoikeus ei ole kaukana sinusta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Salme Kaikusalo

   Anteeksi lo puuttuminen nimestäsi.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Reino Suni,

   uhkailetko sinä minua?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Reino Suni sanoo:

   Salme Kaikusalo

   Et näköjään ymmärrä tekstiä, mikä ei ole kylläkään minulle mikään yllätys. Kerroin vain mikä sinua odottaa, jos et elä maamme lakien ja järjestyksen mukaisesti.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Reino Suni,

   Minä olen elänyt ja elän koko ajan maamme järjestyksen ja lakien mukaan, myös kirkon järjestyksen mukaan.

   Kirjoitit ”sillä raastuvanoikeus ei ole kaukana sinusta.” Kohdistit tekstin suoraan minulle.

   Olen kommenteissani pitäytynyt koko ajan siihen tosiasiaan, että kirkolla on uuden avioliittolain voimaan tultuakin oikeus itse määritellä ja päättää, ketä se vihkii avioliittoon. Olen puolustanut tätä oikeutta ja toivonut, että kirkko pitäytyy nyt käytössä olevalla kannalla, koska se pohjautuu Raamatun ilmoitukseen, mikä on myös kirkon opin perusta.

   Lisäksi muistutan, että niin minulla kuin sinullakin on perustuslain suoma oikeus ajattelun-, mielipiteen- ja ilmaisunvapauteen.

   Joten muistutuksesi raastuvasta on kohdallani aiheeton.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: ”että kirkolla on uuden avioliittolain voimaan tultuakin oikeus itse määritellä ja päättää, ketä se vihkii avioliittoon. ”

   Olen samaa mieltä kanssasi: kirkolla on oikeus itse päättää. Entä jos se päättääkin – niin tulee ennen pitkää tapahtumaan – alkaa vihkiä spn-pareja ja mahdollisesti ottaa käyttöönsä Norjan mallin? Aiotko pysyä semmoisen kirkon jäsenenä, joka ei noudata sinun käsityksesi mukaista luomiskertomuksen järjestystä avioliittokäsityksessään? Vai luotatko siihen, että kirkolliskokousedustajien äänestyspäätös on kaikissa tapauksissa Raamatun sanan mukainen ja oikea?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Kimmo,

   kuten olen jo aiemminkin vastannut sinun samansuuntaiseen kysymykseesi: Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, sekä kirkon että omaa tulevaisuutta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Kirjoittaja

  eri kirjoittajia

  VERKKOESSEE Kirjoituksia teologiasta, historiasta, tulevaisuudesta ja yhteiskunnasta.