Missä menee sukupuolen itsemääräämisen rajat – lasten kasvurauha , perhe ja kirkkohallituksen transteologia

Yksilön itsemääräämisoikeuden ensisijaisuus on länsimaisen liberalismin kovaa ydintä. Transsukupuoliset ovat viimeisin ryhmä pitkässä juoksussa, jossa sukupuoli -ja seksuaalivähemmistöjen asemaa pyritään korjaamaan identiteettipoliittisilla laeilla ja ohjelmilla, joissa psykologiset  käsitteet  sekoittuvat juridisten käsitteiden kanssa ja tekevät järkevän tosiasioiden huomioon ottamisen vaikeaksi.

Eduskunta saa tällä viikolla translain vihdoin päätökseen. Nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltialan mielipiteet ovat herättäneet paljon tunteita puolesta ja vastaan. Itse olen kuullut Kaltialan puheenvuoroissa paljon transsukupuolisia nuoria kohdanneen ammattilaisen viisaan äänen. Näin translain aattona tekee mieli vielä alleviivata sitä, mitä hän on sanonut lasten kasvurauhasta ja perheen roolista sukupuolen korjauksissa. Lisäksi teen irrallisia huomioita kirkkohallituksen translakilausunnosta.(tästä) Kaltialan lainaukset perustuvat Hesarin (27.1.) ja Seurakuntalaisen (26.1) julkaisemiin artikkeleihin.

Missä menee itsemääräämisen rajat?

Kaltiala on pitänyt tärkeänä, että juridisen sukupuolen korjauksen alaikärajaa ei lasketa alle 18 v., koska ”nuoruusiässä identiteetin rakentaminen on vasta käynnissä eikä kehityksen lopputulos ole tiedossa, ei myöskään nuorella itsellään”. Vaikka nuori voi itse olla ehdoton ja varma omasta transidentiteetistään, niin identiteetti on silti sirpaleinen ja tilannesidonnainen.

Myös Lastenlääkäriyhdistys, Lääkäriliitto ja Psykiatriyhdistys suosittivat rajan laittamista 18 vuoteen samasta syystä.

Kaltialan mukaan, neljä viidestä transkokemuksia tunteneesta lapsesta samaistuu murrosiässä jälleen biologiseen ruumiiseensa. Siksi on viisasta seurata tilannetta, antaa lapselle kasvurauha ja hoitaa perheen ahdistusta sekä mahdollisia liitännäisongelmia.

Myös Englannin terveysviranomaiset (NHS) Tavistock -klinikan kriisin seurauksena suosittavat, että nuorempien lasten hoidoissa otetaan huomioon se, ”että useimmissa tapauksissa sukupuolten välinen ristiriita ei jatku murrosikään asti”. Lääkäreiden tulisi siksi olla tietoisia siitä, että kyseessä saattaa olla ”lyhytaikainen vaihe”.(tästä) 

Seta ja Trasek ovat toista mieltä. Ne ovat jo pitkään halunneet myös lapset ja nuoret juridisen sukupuolenkorjauksen piiriin, viimeksi tässä kannanotossaan (tästä).  Ministeri Maria Ohisalon mukaan myös Vihreät tekevät työtä, että alaikäiset lapset ja nuoret saadaan translain piiriin ja kolmas sukupuoli lainsäädäntöön.(tästä). 

***

Kysymys itsemäärämisoikeuden rajoista on tietenkin sukupuolenkorjausten ikärajoja laajempi. Mutta missä menee itsemäärittelyn raja? Kirkkohallitus pitää lausunnossaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista hyvänä. Kirkkohallituksen teologinen käsitys sukupuolesta jää arvailujen varaan. Sen varjoon jää myös monia perustavia kysymyksiä ihmisyydestä, joita transsukupuolisuus ja sateenkaariliike kirkolle nykyisin esittää. 

Tiedossa on, että sateenkaariliikkeessä yleisesti katsotaan, että sukupuoli on täysin itsemäärittelyasia ja jatkumo. ”Sukupuolia eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan.”  Seta (tästä ) 

Voimmeko kirkossa ajatella, että sukupuoli on vain itsemäärittelyasia? Voimmeko sanoa, että joillakin ihmisellä ei ole sukupuolta lainkaan? Kuuluuko sukupuoli  ihmisyyteen? Entä voiko ihminen olla asukupuolinen, kaksisukupuolinen tai neutri? Näiden kysymysten jälkeen on edelleen kysyttävä: onko sukupuolen ’korjaaminen’ ylipäänsä mahdollista?

Teologisesti merkittävä kysymys on, kuuluuko transsukupuolisuuteen jo oletuksena, että meidän ei tarvitse vastaanottaa sitä, mitä Jumala luo, vaan voimme muovata itsemme uudelleen miten vain haluamme?

On hyvä myös muistaa, että mitkään ihmisoikeussopimukset eivät edelleenkään edellytä, että henkilö saisi itse määritellä juridisen sukupuolensa tai velvoita kirjaamaan lakiin sukupuolen itsemäärittelyä. Olisin mielelläni säilyttänyt lääketieteellisen lausunnon edelleen ehtona juridisen sukupuolimerkinnän vaihtamiselle. Tämä suojelee transsukupuolista itseään.

Älä kiellä ruumista, älä kiellä kokemusta, äläkä leimaa liian nopeasti identiteetiksi 

”Tärkeää on hyväksyä lapsi omana itsenään,” Kaltiala neuvoo. Jos hänen kokemuksensa tai fyysinen kehonsa kielletään, niin lasta ei hyväksytä kokonaisena. Jos pojan käsketään olla kuten pojan kuuluu, kielletään kokemus. Jos sanotaan, että olet todellisuudessa tyttö, kielletään keho.

Kaltiala psykiatrina varoo transkokemuksen liian nopeaa patologisoimista tai ihmisen identiteetiksi leimaamista. ”Hyväksymistä on sanoa, että olet siis poika, josta tuntuu että olet tyttö. Se on ookoo ja saat olla mitä olet ja katsotaan, mitä isompana tapahtuu.” 

Pitää siis edetä psykologisesti yksi kehitysvaihe kerrallaan eikä kiirehtiä asioiden edelle. Vaikka osa sukupuolivähemmistöihin kuuluvista näkee asian toisin, niin tämä on kehityspsykologisesti perusteltua.

***

”Kirkkohallitus pitää tärkeänä, että lain uudistamisen yhteydessä kuullaan monipuolisella tavalla heitä, joita asia koskee henkilökohtaisesti”, sanotaan lausunnossa. Onko näin toimittu?

Yleisesti on tiedossa se, että transsukupuoliset usein katsovat itseään ja sukupuoltaan mies-nainen -mallin mukaan. Tämä herättää kiusallisia kysymyksiä edistyksellisille seksuaali- ja sukupuoliteoreetikoille. 

Jos ajattelemme modernia sukupuoliteoriaa – esimerkiksi Judith Butleria, niin performatiivisuus on tärkeä käsite. Se merkitsee sitä, että sukupuoli on jotakin täysin itse rakennettua, jonka kautta ihminen toimii.  

Ei niin, että sinulla on biologinen sukupuoli, jonka huomioit ja jota toteutat elämässäsi, vaan paljon radikaalimmin kukin itse rakentaa sukupuolensa. Butlerilaisuus on yksi ilmentymä sukupuolen epäterveestä irtautumisesta biologisista realiteeteista. 

Mielenkiintoista kuitenkin on, että monen transsukupuolisen käsitys itsestä on edelleen säilynyt varsin perinteisenä. Vastoin Judith Butlerin näkemyksiä monet transsukupuoliset ovat haluneet olla jotakin alkuperäistä, sitä mitä he ovat aina tunteneet olevansa. Performatiivisuus sopii myös huonosti yhteen rajun sukupuolidysforian kanssa, jota jotkut transsukupuoliset kokevat.

Sukupuoli ei ehkä olekaan niin itserakennettavissa  kuin mitä uskotellaan. Kysymys ei myöskään ole siitä, että sukupuoli olisi jollakin hämärällä jatkumolla, vaan transkokemuksen mukaisesti syntyjään väärä. Jospa, vastoin Simone de Bevoiria, nainen onkin syntynyt naiseksi ja mies mieheksi.

Perinteinen kaksijakoinen transsukuopuolisuus todistaa ihmisten psykosomaattisesta yhtenäisyydestä, biologisen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin tiiviistä suhteesta, joka on aina ollut osa kristillistä ihmiskuvaa.

Juridinen sukupuolimerkintä on vahva psykologinen ja sosiaalinen interventio

Juridisen sukupuolimerkinnän muuttaminen nuoruudessa ei ole Kaltialan mukaan muodollisuus, jossa vain todetaan tosiasia, vaan vahvaa psykologista ja sosiaalista puuttumista, joka ohjaa nuoren kehitystä. ”Se on viesti siihen suuntaan, että tämä on sinulle oikea tie.”

Myös Englannin NHS:n raportti painottaa, että kyseessä ei ole neutraali teko. Tosiasiassa sillä arvellaan olevan pitkäaikaisia ja merkittäviä vaikutuksia nuoren psykologisen hyvinvoinnin kannalta. Sen vuoksi lääkäreiden ei tulisi rohkaista nuoria vaihtamaan nimiään ja pronominejaan ilman diagnoosia sukupuolidysforiasta.(tästä)

Nuorilla on monenlaisia identiteettikokeiluja, jotka eivät kuitenkaan muodostu pysyväksi identiteetiksi. Ympäristön ei pitäisi sitoutua identiteettikokeiluihin tavalla, joka saattaa tehdä suunnan muuttamisen myöhemmän ahdistavaksi.

Kaltiala tuntee transhoitojen historian. Hän on nähnyt muutoksen , siinä miten sukupuoleen liittyvien identiteettikokeilujen vahvistamista on alettu suosia ja pitää jopa välttämättömänä. Miksi näin?

Kaltialan mukaan palveluita ei avattu nuorille nuorisopsykiatrian aloitteesta, vaan tahto tuli poliitikoilta, järjestöiltä ja aikuisten kanssa toimivilta lääkäreiltä. Kyse on samasta identiteettipoliittisesta painostamisesta kuin mitä kaikissa läntisen euroopan maissa on tapahtunut ja jonka seurauksista suurimman hinnan maksavat lapset ja perheet. 

***

Kirkkohallituksen on varmasti vaikea hyväksyä tällaista näkemystä. Lausunto puhuu niin kauniisti, Setan narratiiviä seuraten, sukupuolen moninaisuudesta ja luotettavan tiedon jakamisesta, jotka vaikuttavat sateenkaarinuorten mielenterveysongelmiin, parantavat heidän hyvinvointiaan ja tukevat sateenkaarinuoria, joita oma perhe tai taustayhteisö ei tue. 

Antaako translaki kirkkohallituksen mielestä sukupuoli-identiteettiään etsivälle nuorelle oikean viestin ihmisen ruumiin merkityksestä? Ohjaako se sukupuoliahdistuksesta kärsivien nuorten kehitystä ja ratkaisuja oikeaan suuntaan?

Setan tarkoitushakuista vaikuttamista ja propagandaa   

Kaltiala pitää järjestöjen (kuten Setan) levittämää väitettä harhaanjohtavana, että alaikäiset transnuoret tarvitsevat lisääntyneen itsemurhariskin tähden pikaisesti hormonihoitoja ja mahdollisuuden juridiseen sukupuolen korjaukseen. ”Se on tarkoitushakuista disinformaatiota, jonka levittäminen on vastuutonta”, Kaltiala sanoo.

Hänen mukaansa samaan voivat syyllistyä myös ne aikuiset, jotka ovat itse saaneet apua sukupuolen korjaamisesta ja ovat halunneet lähteä pelastamaan lapsia ja nuoria. Mutta heiltä puuttuu ymmärrys siitä, että lapsi ei ole pienikokoinen aikuinen.

Itsetuhoiset ajatukset ja käyttäytyminen liittyvät sukupuoltaan pohtivilla nuorilla usein samanaikaisiin psyykkisiin häiriöihin. Terveet nuoret, jotka kokevat sukupuolensa biologisesta kehostaan eroavalla tavalla eivät ole automaattisesti itsetuhoisia.

Kaltialan mukaan itsemurha on hyvin harvinainen tapahtuma sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin hakeutuneiden nuorten joukossa. Sensijaan ruotsalaisessa laajassa tutkimuksessa itsemurhakuolleisuus oli selvästi suurentunut sukupuolen korjaushoitoja saaneiden aikuisten joukossa.

***

Onko kirkkohallituksessa tehty faktan tarkistusta Setan julkaisujen kohdalla? Näyttää siltä, että molemmissa organisaatioissa postmoderneista sukupuoli- ja seksuaaliteorioista on tullut transsukupuolisuutta selittäviä käyttöteorioita ja jopa lähes maailmankatsomuksia.

Ne selittävät kuitenkin huonosti transsukupuolisten vaikeita kokemuksia ja sitä, miksi vain harvat kokevat eron ruumiin ja sukupuoli-identiteetin välillä. Jos Butlerin performatiivisuus on niin yksilöllinen prosessi, miksi se  kuitenkin 98%:sti tuottaa saman tuloksen ts. sukupuoli-identiteetin ja ruumiin yhdenmukaisuuden?

Monille kristityille LGBTQ -identiteetit ovat vaikeita heidän uskonsa vuoksi. Mutta ne aiheuttavat ongelmia myös feministeille, jotka eivät perusta uskosta tai uusimmista queer-teorioista. Esimerkiksi Germaine Greer on suututtanut sateenkaariaktivistit toteamalla, että juridiset kirjaamiset tai sukupuolielinten korjaaminen eivät alkuunkaan riitä tuomaan naiseutta. (tästä) 

Voisiko transsukupuolisten ihmisten tunnustamista, osallisuutta ja erityispiirteiden huomioimista edistää kirkossa ilman, että koko sukupuolijärjestelmä romutetaan ja korvataan toisella, mikä on sateenkaariliikkeen agenda?

Sukupuolimerkinnän vaihtamisen vaikutukset perheessä: mikä on lapsen etu?

Mietittäessä vanhempien mahdollista sukupuolen korjaamista, Kaltiala pitää ongelmana sitä, että translaissa on ajateltu asiaa pääasiassa vain vanhemman kannalta. Keskustelussa ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota siihen, mitä merkitsee lapsen kannalta, jos hänen henkilöhistoriaansa muutetaan niin, että isä muutetaan juridisesti äidiksi tai päinvastoin. On selvää, että tällä on vaikutusta lasten identiteettikehitykseen.

Tiedetään, että perhesalaisuuksien säilyttäminen on lapsille psyykkisesti myrkkyä. Jos me haluamme ajatella, että kaikki sukupuoli-identiteetit ovat luonnollisia ja niissä ei ole mitään salattavaa ja hävettävää, miksi pitäisi rakentaa turvajärjestelmiä sille, että asiaa pystyy salaamaan, Kaltiala kysyy.

Pitäisikö lapsen asiakirjoissa näkyä hänen vanhempiensa alkuperäinen sukupuoli? Kaltialan mukaan lapsen omaan historiaan pitäisi jäädä se, mitkä vanhemmat hänellä on alun perin olleet. 

***

Kirkkohallituksen translausunnossa näkyy viraston uusi sukupuolineutraali perheihanne, jossa äitejä ja isiä ei enää esiinny.  ”Lapselle on tärkeintä, että hänen lähellään on aikuisia, jotka kykenevät asettumaan suhteeseen lapsen kanssa ja antamaan tilaa hänen tarpeilleen.” 

Hedelmöityshoitolausunnossaan (2006) kirkkohallitus vielä pitäytyi kirkon sukupuolittuneessa perhekäsityksessä, jossa lasten oikeudet tulee asettaa ensisijaiseksi; lapsella tulee olla elämänsä lähtökohtana oikeus sekä isään että äitiin; ihanteena on miehen ja naisen välinen elinikäinen avioliitto; isättömyyttä ei pidä lailla lisätä.

Tuolloin kirkkohallitus piti tärkeänä myös, että vanhempien vakaumus ja eettiset näkemykset otettiin ratkaisuissa huomioon ja jopa arvosteli repivää seksuaalikulttuuria. Nyt perhe nähdään uusin silmin.

Vaikka kirkossa tuetaan kaikenlaisissa parisuhteissa ja perheissä eläviä, niin sukupuolen juridisen korjaamisen jälkeen tilanne kieltämättä muodostuu kristillisen ihmiskäsityksen kannalta oudoksi. Transmies voi edelleen synnyttää ja transnainen voi tulla isäksi. 

Lopuksi

Kirkkohallituksen lausunto puhuu ”luterilaisesta ihmiskäsityksestä”, mutta sen luterilaisuutta on vaikea tunnistaa. Siitä puuttuu tärkeä maallisen ja hengellisen regimentin välinen erottelu, arviointi ja dialogi. Sen vuoksi teologinen ja eettinen kysymys, miten oppi ja etiikka kuuluvat yhteen, jää auki. Tämän vuoksi opista irrallinen antropologia ja seksuaalietiikka alkaa elämään omaa elämäänsä ja yhteiskunnallisen kulttuurielämän todellisuus hallitsee niitä. Kun näin käy, niin kuva luterilaisesta ihmiskäsityksestä vääristyy.

Ilkka Kurjenmäki

pari -ja perheterapeutti (ET,YET)

Oulu

  • > kun mitään ei tapahdukaan.

   Aivan turha toivo.

   Ei mene pitkään kun joku töräyttää jonkin transsukupuolisia loukkaavaan mauttoman twiitin matkaan. Sitten tulee syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä kauhea poru siitä, että se on uuden translain vika, koska ilman uutta translakia transsukupuolisia olisi saanut herjata ihan vapaasti.

   Eikä tämä ole mikään vitsi. Eihän homojakaan saa enää julkisesti herjata ja se johtuu avioliittolain muutoksesta.

  • Tenka, tarkoittaa, että juridinen sukupuoli ei ole määräävä, vaan, biologinen sen perusteela valitaa pukukoppi. Nämä transihmiset ovat taas piilossa kaapissa. Sellainen laki.

  • ”Ei mene pitkään kun joku töräyttää jonkin transsukupuolisia loukkaavaan mauttoman twiitin matkaan.”

   -Et ole huomannut mitä lokaa lakia vastustavat transsukupuoliset ovat saaneet niskaansa?

   Ei ole vain yhtä ryhmää, ei homoja ei transsukupuolisia, joilla olisi täsmälleen samat tavoitteet ja näkemykset. Loukkauksia lentelee ryhmien sisällä, erilaisia vähemmistöjä kohtaan, eri tavoin ajattelevia kohtaan.

   Jotkut homoseksuaalit kokevat itsensä loukatuksi kun sukupuolta ei saa enää olettaa biologian pohjalta, jotkut transsukupuoliset kokevat uuden lain loukkaavaksi.

   Eri tavoin ajattelevien näkemyksiä ja perusteluja on minusta kiinnostavaa seurata. Yrittää ymmärtää miten he kokevat ja miksi. Ei olettaa mitään, saati pitää itsestäänselvänä.

   Noh, saattaa olla että homot ja transsukupuoliset, jotka näkevät sukupuolen binäärisenä ja biologisena tekevät selkeän irtioton sekä Setasta että uudesta translaista, tai sitten eivät saa ääntään kuuluviin ja antavat olla.

  • Tarkoitan siis sitä, että väistämättä on odotettavissa ”puolueisiin” jakautumista itsensä transsukupuolisiksi mieltävien keskuudessa. Mitä on jo nyt, mutta näkyvämmin.

   Eli eriäviä näkemyksiä siitä kuka oikeastaan on transsukupuolinen, ja mitä tarkoittaa olla transsukupuolinen.

   ”Perinteisesti” transsukupuoliset näkevät, että kehodysforiattomat eivät ole aitoja transsukupuolisia, ja vastapuolella (ymmärtääkseni) että jos näkee sukupuolen biologisen ja binäärisenä, ja katsoo ”vaihtavansa” sukupuolta hoitojen ja juridisen merkinnän kautta, eikä ”korjaavansa” sitä, ei ole aito transsukupuolinen.

  • > Ei ole vain yhtä ryhmää, ei homoja ei transsukupuolisia, joilla olisi täsmälleen samat tavoitteet ja näkemykset.

   Yhtä ryhmää ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaankaan. Olen hyvin tietoinen asiasta ja se ei ole argumentti lakia vastaan joten tämän typerän jankkaamisen voi lopettaa. Se, että ryhmän sisällä on eriäviä mielipiteitä, ei ole koskaan peruste olla säätämättä lakia.

   > Jotkut homoseksuaalit kokevat itsensä loukatuksi kun sukupuolta ei saa enää olettaa biologian pohjalta

   Yksi kyynel. Aika lapsellisia ihmisiä, jos oikeasti jaksavat loukkaantua siitä että transsukupuoliset saavat muuttaa sukupuolensa väestötietojärjestelmässä ilman lääkärin lausuntoa. Kuullostaa niin keksityltä perustelulta, että mahtaako tällaisia ihmisiä ollakaan.

   Ja miten tuo nyt loukkaisi nimenomaan homoja. Tai no älä selitä. En ehkä halua edes tietää…

  • ” ei ole aito transsukupuolinen.”

   -Tai on väärä näkemys transsukupuolisuudesta ja sukupuolesta.

  • ””Perinteisesti” transsukupuoliset näkevät, että kehodysforiattomat eivät ole aitoja transsukupuolisia”

   Hei, pieni ehdotus: jospa lopettaisit valehtelun?

  • ”Yhtä ryhmää ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaankaan. Olen hyvin tietoinen asiasta ja se ei ole argumentti lakia vastaan joten tämän typerän jankkaamisen voi lopettaa. Se, että ryhmän sisällä on eriäviä mielipiteitä, ei ole koskaan peruste olla säätämättä lakia.”

   -Ei tietenkään, enkä sitä väitäkään. Olen koko ajan yrittänyt kiinnittää huomion siihen miten ne eriävät näkemykset perustellaan. Ja mitä huolta transsukupuolisten keskuudessa on liittyen ko. lakiin.

   > Jotkut homoseksuaalit kokevat itsensä loukatuksi kun sukupuolta ei saa enää olettaa biologian pohjalta

   ”Yksi kyynel. Aika lapsellisia ihmisiä, jos oikeasti jaksavat loukkaantua siitä että transsukupuoliset saavat muuttaa sukupuolensa väestötietojärjestelmässä ilman lääkärin lausuntoa. Kuullostaa niin keksityltä perustelulta, että mahtaako tällaisia ihmisiä ollakaan.”

   -Ai että mahtaako olla? Todellakin on. Juuri siksihän on perustettu järjestöjä, jotka ovat juuri homoseksuaaleja varten, jotta he voivat edelleen identifioitua homoseksuaaleiksi sen pohjalta mitä sukupuoli on biologisesti.

   Et siis oikeasti tiedä? Etkä välitä? Homojen oikeudet ovat nyt siis out?

   ”Ja miten tuo nyt loukkaisi nimenomaan homoja. Tai no älä selitä. En ehkä halua edes tietää…”

   -Että mitenkö? Tiedän että sinulla on periaate ettet lue linkkejä, mutta ihan oikeasti…

   https://laventeliveikkonen.blogspot.com/2020/11/bokserikatto-homot-transmiehet-men-only.html

  • ”Hei, pieni ehdotus: jospa lopettaisit valehtelun?”

   -Valitan, mutta tämä on tullut ihan transsukupuoliselta ihmiseltä. Siis määritelmä mitä tarkoittaa olla transsukupuolinen.

   En valehtele. Ei kuulu tapoihin.

  • Yleistämistä on toki syytä välttää. Kuin myös turhaa riitelyä.

   Lopulta tulee kuitenkin puntariin ja arvioitavaksi se mitä transsukupuolisuus on, ja mikä sukupuoli on.

   Jos se ei edellytä kehodysforiaa, niin voiko sitä määritellä muuten kuin ”syntymässä määritellyn sukupuolen” kautta?

  • > Eli eriäviä näkemyksiä siitä kuka oikeastaan on transsukupuolinen, ja mitä tarkoittaa olla transsukupuolinen.

   Tämä on mielestäni hyvä havainto.

   Olen tässä keskustelussa syyllistynyt itsekin siihen, että olen puhunut vain transsukupuolisista vaikka minun olisi pitänyt puhua sukupuolivähemmistöistä. Transsukupuoliset kuuluvat sukupuolivähemmistöön, mutta kaikki sukupuolivähemmistöön kuuluvat eivät ole transsukupuolisia.

   Ja vaikka tänään hyväksytystä hallituksen esityksestä HE 189/2022 on julkisuudessa käytetty nimeä ”translaki”, itse lain nimessä tai lakitekstissä ei mainita termiä ’transsukupuolinen’ yhtään kertaa. Laki ei määrittele sitä, mitä on transsukupuolisuus vaan kertoo sen, miten erilaiset sukupuolivähemmistöt voivat jatkossa toteuttaa oikeuksiaan.

   Laki ei ole täydellinen. Muunsukupuoliset joutuvat jatkossakin valitsemaan jomman kumman sukupuolen. Tämänkaltaiselle lainsäädännölle on tyypillistä, että asiat edistyvät askel kerrallaan.

  • ”Valitan, mutta tämä on tullut ihan transsukupuoliselta ihmiseltä”

   Tiedän kristityn joka ei oikein usko Kolminaisuuteen. Laskisin valehteluksi, jos tämän perusteella väittäisin, että perinteisesti kristityt eivät usko Kolminaisuuteen.

  • ”Tiedän kristityn joka ei oikein usko Kolminaisuuteen. Laskisin valehteluksi, jos tämän perusteella väittäisin, että perinteisesti kristityt eivät usko Kolminaisuuteen.”

   -Esitän asiat kuten olen ne ymmärtänyt, perehtymällä useiden asianosaisten näkemyksiin. Korjata saa ja pyytää tarkennusta.

   Itse pyytäisin että pyrittäisiin sovinnolliseen keskusteluun. Miksi vaikuttaa siltä että yrität etsiä riidan aihetta kaikesta pienestäkin? (Tämäkään ei ollut retorinen kysymys.)

  • ”Laki ei määrittele sitä, mitä on transsukupuolisuus vaan kertoo sen, miten erilaiset sukupuolivähemmistöt voivat jatkossa toteuttaa oikeuksiaan.
   Laki ei ole täydellinen. Muunsukupuoliset joutuvat jatkossakin valitsemaan jomman kumman sukupuolen. Tämänkaltaiselle lainsäädännölle on tyypillistä, että asiat edistyvät askel kerrallaan.”

   -Kiitos asiallisesta vastauksesta. Arvelen, että juuri tuo ”muunsukupuolisuus” ja näiden oikeuksien ajaminen tulevaisuudessa saa erottautumaan yhä selvemmin ne transsukupuoliset, jotka perustavat oman transiutensa, transsukupuolisuuden käsitteen ja sukupuolen binäärisyyteen ja biologiaan, ja ne, joiden mielestä sukupuoli on ensisijaisesti kokemus.

   Itse mietin mikä on lopullinen päämäärä.

  • > Tiedän että sinulla on periaate ettet lue linkkejä, mutta ihan oikeasti…

   Laventeliveikkonen itkee blogitekstissään sitä, että transmiehet menevät Etelä-Afrikassa vain miehille suunnattuun yökerhoon.

   Miten tämä liittyy tähän lainsäädäntöön?

   Onhan transmiehiä ollut tähänkin asti. He ovat olleet juridiselta sukupuoleltaa miehiä tähänkin asti. Toisekseen tasa-arvolain 8e pykälän mukaan palveluiden tarjoaminen pääasiassa tai yksinomaan toisen sukupuolen edustajille on sallittua jos sitä voidaan perustella oikeutetulla tavoitteella ja siihen pyritään asianmukaisin keinoin.

   Tilanne on kovasti teoreettinen. Minun on hyvin vaikea nähdä menestyvää tulevaisuutta sellaiselle vähemmistöille suunnatulle liiketoiminnalle, joka itse rajaa vielä pienemmän vähemmistön ulkopuolelle. Transfobiset homomiehet ovat ainakin Suomessa liian pieni asiakassegmentti menestyvälle liiketoiminnalle.

   Mutta edelleen pääpointtini on se, että laventeliveikkosen kirjoitus ei millään tavalla liity tänään hyväksyttyyn lakimuutokseen. Tästä syystä en ymmärrä, miksi touhotat siitä niin kauheasti ja haluat minun sen lukevan.

  • ”Mutta edelleen pääpointtini on se, että laventeliveikkosen kirjoitus ei millään tavalla liity tänään hyväksyttyyn lakimuutokseen. Tästä syystä en ymmärrä, miksi touhotat siitä niin kauheasti ja haluat minun sen lukevan.”

   -Ei se suoraan siihen liitykään. Mainitsit vain homoseksuaalit ja minä mainitsin homot ihmisryhmänä, joita nykyinen sukupuoli-ideologia loukkaa.

   Ihmeellistä kyllä, mutta olen alkanut ymmärtää ja sympata homoseksuaaleja, jotka kokevat että kaikki se työ mitä on tehty sen eteen, että he saavat oikeuden elää suuntautumisensa mukaisesti, on vedetty sukupuoli-ideologian myötä vessasta alas.

   Itse ajattelen, että homoilla on oikeus elää identiteettinsä mukaisesti, identifioida itsensä homoiksi (samasta sukupuolesta kiinnostuvaksi mieheksi/naiseksi) juuri biologisen sukupuolen pohjalta. Ilman painostusta hyväksyä transmiehet/naiset potentiaalisiksi deitti-/seksi-/elämänkumppaniksi.

   Olen sitä mieltä, että tässä ei voi enää ajaa sekä sukupuolen itsemäärittelyä ja perustumista ”kokemukseen” ja homojen oikeuksia elää homona. Ei vain toimi.

   Tämän vuoksi myös uskon, että tulevaisuudessa on tiedossa näkyvämpää konfliktia näiden aatesuuntien ja ihmiskäsitysten edustajien (homojen ja transaktivistien) välillä. Ja seksuaalivähemmistöjen irtiottoa Setan ideologiasta ja nykyisestä sukupuolen moninaisuus -sanomasta.

  • > Itse mietin mikä on lopullinen päämäärä.

   Mielestäni lopullinen päämäärä on se, että jokainen saa olla sellainen kuin on. Viranomaisrekisterien osalta sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta todennäköisesti toimiva ratkaisu lyhyellä aikavälillä olisi se, että rekisterissä olisi kolme vaihtoehtoa: nainen, mies ja muu.

   Teoreettisesti joku voisi tuostakin pahastua, koska se nostaa kaksi sukupuolta muiden yläpuolelle. Miettisin silti käytännön näkökulmasta, että asevelvollisuutta varten viranomainen tarvitsee tiedon siitä ketkä ovat miehiä ja vankeinhoidon viranomaiset tarvitsevat tiedon siitä ketkä ovat naisia. Muunsukupuolisille tuo järjestelmä tarjoaisi mahdollisuuden saada henkilöpaperit, jotka vastaavat heidän identiteettiään.

   Maailmassa on tällä hetkellä kymmenkunta maata, jotka hyväksyvät muunsukupuolisuuden juridisena sukupuolena ja merkintänä virallisissa asiakirjoissa kuten passissa ja ajokortissa.

  • Tenka tylyttää – se siitä, mutta

   Mikko, ”Laki ei ole täydellinen. Muunsukupuoliset joutuvat jatkossakin valitsemaan jomman kumman sukupuolen.”

   Luulin, että muunsukupuolisuus on myös kokemus. Luulo ei ole tiedon väärti. He siis joutuvat valitsemaan jomman kumman sukupuolen väliltä, vaikka kokemus on se, että eivät ole kumpaakaan.

   Me emme ole näkemässä kuinka mielenkiintoisia sukupuita rakennetaan 50v. kuluttua (jos viisas ihminen on vielä olemassa silloin), kun sukupuoli on vain kokemus. Äitien ja isien selvittämisessä saattaa ilmetä haasteita?

  • ”Miksi vaikuttaa siltä että yrität etsiä riidan aihetta kaikesta pienestäkin?”

   En tiedä miksi sinusta vaikuttaa siltä. Mutta uskon, että pidemmän päälle on kuluttavaa ajatella aina pahaa muista. Toivon että pääset eroon sellaisesta ajatuksenjuoksusta, että toiset vain etsivät riidanaiheita.

  • > Äitien ja isien selvittämisessä saattaa ilmetä haasteita?

   Sukututkimusta tehdään yleensä väestötietojen perusteella. Näissä samoissa väestötiedoissa on kirjattuna kunkin henkilön osalta heidän juridiset vanhempansa ja juridiset lapset.

   Käytän termiä ”juridinen vanhempi” siksi, että virallisesti lapsen vanhempia ovat he, jotka on väestötietoihin vanhemmiksi kirjattu.

   Ja ennen kuin kommentoit tämänkin olevan sateenkaari-ideologiaa niin totean, että merkittävä osa biologisen vanhemmuuden ja juridisen vanhemmuuden eroista johtuu heteroseksuaaleista. Jo vanhan avioliittolain aikaa aviomies merkittiin juridiseksi isäksi ilman minkäänlaista isyyden tutkimista kunhan pari oli avioliitossa. Ja koska naisetkin osaavat olla petollisia, Suomessa on tälläkin hetkellä vaikka kuinka monta miestä isänä lapselle, jonka he eivät tiedä olevan heidän omansa.

   Äidistä ollaan yleensä varmoja, mutta sukututkimus on isän osalta perustunut tähänkin asti siihen, että isä on se, jonka kanssa äiti oli lapsen syntyessä naimisissa olipa hän lapsen biologinen isä tai ei. Heteroseksuaalit aiheuttavat sukututkimuksen ongelmat ja epätarkkuudet.

   Sateenkaariparien osalta isyys on paljon tarkemmin dokumentoitua, koska hedelmöityshoitojen tapauksessa lainsäädäntö edellyttää viranomaista kirjaamaan tiedon biologisesta isästä. Koti-inseminaationkaan tapauksessa äidin naispuolinen puoliso ei voi vahingossa erehtyä luulemaan lasta biologiseksi lapsekseen.

  • Äitien ja isien selvittämisessä saattaa ilmetä haasteita?

   Voit sen noinkin ilmaista, että ”suurimmat sekaannukset johtuvat heteroista.”

   Nyt kun sukupuoli on kokemus, jolla on juridiset perusteet, voidaan valita ollaanko isiä vai äitejä, joka tapauksessa huoltajia. Äidiksi tai isäksi nimittäminen voi joissakin tapauksissa olla leimaama nimitys. Riippuu siitä kuinka tiukkaan koulukuntaan lukeutuu.

   Tämä on ehkä sinun mielestäsi rumaa puhetta, mutta monella tavalla näitä asioita somessa hahmotetaan.
   Varmuuden vuoksi totean, ennen kuin annat minulle jonkin leiman, että lakimuutos ei vie minulta mitään pois.

  • ”Et ole huomannut mitä lokaa lakia vastustavat transsukupuoliset ovat saaneet niskaansa?”

   No mitä lokaa? Joku on ollut eri mieltä ja heille on tullut siitä paha mieli?

  • Jumala ottaa itse kantaa? Numerot 113 ja 69 ovat näet raamatullisessa numerologiassa hauskat: 113 kun merkitsee käänteisessä gematriassa ’ihminen’ eli ihminen voitti ja tuo sexikäs asentoluku 69 vastaa mm. verbiä ’mennä takaisin.’😂😂😂

  • Äänestystuloksen numerot 113 ja 69 ovat raamatullisessa numerologiassa hauskat: 113 merkitsee nimittäin käänteisessä gematriassa ’ihminen’ eli ihminen voitti ja tuo sexikäs asentoluku 69 vastaa mm. verbiä ’mennä takaisin.’😂😂😂 Näin Jumala näyttänee raamattugematriassa kantansa…

 1. Ilkka Kurjenmäelle kiitos keskustelua synnyttäneestä kirjoituksesta.

  Suonikohjuja arvioituna vielä kovasti vaivaavana ei julkinen korvaa ellei Ihminen ole työelämässä esim. opettajana joka todistaa niiden kyllä vaivaavan seisomista kun taululle pitäisi kirjoittaa.

  Yhteensä voisi todeta ettei julkinen edellisissä kauneusleikkauksia tee kuin poikkeustapauksissa.

  Miten edelliseen katsovat hormonihoidot joita voidaan aloittaa ennen täysi-ikäisyyden saavuttamista päättää kirjauksestaan rekisteriin.

  Eikö yhdellä tavalla tässäkin ole kyse kauneushoidosta mitä julkisen harkiten tulisi katsoa kun kyse on Ihmisen elämänkaaren positiosta missä aivoalueita kotoutuu kypsäksi eteenkinpäin.

  Muuten kiitän hyvästä kommentoinnista osallistujia.

  • Meillä on hieno sairaalajärjestelmä osaajineen mikä tarjoaa huippuavun liikenneonnettomuuksissa vammautuneille aina kasvojen uudelleen katsomiseen nenää myöten.

   Transihmiset tarvitsevat saman huolimisen kouluissa alaluokilta asti. Onko asiaan mahdollisuuksia en tiedä.

   Yhdellä tavalla maahanmuuttajat ovat ryhmä mihin transihmisiä tulee verrata. Yhteisöllisyys ja erilaisuuden huomaaminen ovat voimaannuttavaa.

   Kyse on resurssipulasta mihin koulumme ajautui ITC hypetyksessään. Asialla olivat ohjaajat joitten riemulaulua korkeimmatkaan Opetushallituksessa olevat eivät kyenneet vastustamaan. Kyse oli näin uskonnollisuuteen liittyvästä Oikean Uskon ymmärtämisestä, ja sitä on vaikea vastustaa.

   Enemmän kuin transnuorten asiasta hoidettuna esittämälläni tavalla aikuisuuden kynnykselle olen huolissani kansakuntamme pysymisestä meillä suomalaisilla kantaväestöön osallisina aina 1500.taa luvulta asti.

   No, ei asia tule onnistumaan kun nuoret eivät enää liiku, ja miesten hedelmöityskyky laskee kuin lehmän häntä virtsaamisen jälkeen. Kuinka moni nuori mies on kykykäs tuomaan naista raskaaksi 40.n ikävuoden jälkeen. Siittiöiden määrä laskee kuin valtion velka kasvaa.

   Suolan ja rasvan voittokulku on päättäjiemme hallinnassa, katsokaa miten vanhemmat lastensa kanssa nauttivat pikaruokapaikoissa.

   Kun nuorena Ihminen saa elimistöönsä suolan ja rasvan aktivoitumisen on siittä lähes mahdoton päästä irti. Solumme osaavat siis katsoa sinnepäin minne aktivoidaan ja sisäeritysjärjestelmä tulee perästä.

   Tähän kun yhdistetään riittämätön liikunta on Ihmisen tulevaisuuden haaste iankaikkisuuteen kudottu yhteen jo ilman kristinoppiakin, ja tässä transkokemukset todellisena haasteena ovat yksi osa meneillään olevasta.

  • Siinä on Pekka haaste, kun yhteiskunta ja kirkko luopuu perusarvoista, jota on hyvin vahvasti myös kaksi erilaista sukupuolta, olkoon kokemukset mitä hyvänsä. Piispainkokous 31.1 olisi voinut vielä perua sen jumalattoman lauselman translaista, mutta nyt kirkko osoitti, että haluaa mennä samaa rataa ja ehkäpä näin raivasi tien vihkimisille. ”Pahaks sanoi aikaansa Paavali, pahempi se lie tällä haavall;”

 2. Kun Paavalia haluamme muistaa Hän varmastikin ymmärsi enemmän kuin jäljelle jääneet lauseet todistavat.

  Hän oli Filikkean Tarsoksesta missä lähteiden mukaan oli koulu mitä jossain on verrattu Aleksandrian Yliopistoon.

  Näin kun Paavalia lainataan ”olla sopimaton” Hän tod. näkösesti tiesi ja ymmärsi enemmän kuin kirjoitukset antavat ymmärtää.

  Paavalin huomio naista kohtaan ei kyllä sovi edellisen kanssa todistuksessa ”parempi miehen olla naiseen ryhtymättä mutta suurempien syntien välttämiseksi sekin käy”.

  Näin jää kyllä saavuttamatta mitä Paavali ”kelpaamattomalla” tarkoitti.

Kirjoittaja

Kurjenmäki Ilkka
Kurjenmäki Ilkka
Olen teologi ja terapeutti Oulusta. Blogit nousevat omista elämänkokemuksista, työstä , kirjoista yms. Aiheet pyörivät kristillisen elämän , etiikan, terapian ja teologian kysymyksissä.