Kirkkolain vaaleja koskevat säännökset koottu yhteen lukuun

Kirkkolain vaaleja koskevat säännökset on koottu uuteen lukuun. Esityksellä halutaan lisätä säännösten selkeyttä ja termien yhdenmukaisuutta sekä kehittää säännöksiä yleisen vaalilainsäädännön suuntaan säännösten tulkinnan helpottamiseksi. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen torstaina.

Uudessa luvussa säädetään kootusti kirkollisista vaaleista sekä kirkon luottamushenkilöistä ja luottamustoimesta. Lisäksi luvussa säädetään äänioikeudesta ja sen rajoittamisesta eri kirkollisissa vaaleissa, äänioikeutettujen luettelon sisällöstä sekä järjestyksestä äänestyspaikalla.

Esityksessä ehdotetaan myös tuomiokapitulin maallikkojäsentä koskevan vaalikelpoisuusrajoituksen poistamista ja pappisvirkaan perustuvan äänioikeuden rajoitusten supistamista. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kirkkoherran oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin äänioikeutettujen luettelosta korvattaisiin vaalilautakunnan mahdollisuudella oikaista itse äänioikeutettujen luettelossa havaittuja virheitä.

Kirkkolain muutoksen yhteydessä ehdotetaan siirrettäväksi kirkkolaista kirkkojärjestykseen säännökset, jotka kirkon sisäistä hallintoa ohjaavina eivät edellytä laissa säätämistä.

Lakiehdotuksen kanssa samaan aikaan voimaan tulevassa uudessa kirkon vaalijärjestyksessä säädettäisiin puolestaan lakia täydentävästi muun muassa valitsijayhdistyksistä, ehdokasasettelusta, äänioikeutettujen luettelon laatimisesta, vaalien toimittamisesta ja vaalin tuloksen laskemisesta kirkollisissa vaaleissa sekä äänioikeuden käyttämisestä piispan vaalissa tilanteissa, joissa henkilöllä olisi äänioikeus useammalla perusteella, sekä vaalilautakunnan ja keskusvaalitoimikunnan tehtävistä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.8.2014, jotta uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa marraskuun seurakuntavaaleissa.

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliOpetushallitus toivoo seurakuntavaaleja oppilaitoksiin
Seuraava artikkeliTurun kristilliselle opistolle diplomi

Ei näytettäviä viestejä