Päätöksiä punnitaan

Tavoitteita on mietitty ja ratkaistu vuodelle 2019 tarkoitetut valtiolliset äänestyskysymykset.  Tulokset, joita on pohdittu monissa yhteyksissä,  tunnemme hyvin. Voidaan kysyä, miten maamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä ja miltä sisäpolitiikan asiat näyttävät. Tämänhetkinen Euroopan unionin puheenjohtajuustehtävä  velvoittaa.  Kysymyksiä riittää. Miten toimitaan muun muassa virkanimitysasioissa?

Kun päätöksiä tehdään Euroopan unionin tasolla, demokratian arvosisältö on tärkeä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka edellyttää tietoa asioiden yhteyksistä ja merkityksestä. Sisäpolitiikassa vaikutetaan ihmisten eriarvoistumiskehitykseen estävästi. Talousongelmat aiheuttavat huolta. Voidaan kysyä, millaiset olisivat esimerkiksi Suomen voimavarat, jos lainaehdot alkaisivat muuttua.

Tiedotusvälineiden tehtävä on esittää osaamiseen liittyviä asioita monipuolisesti ja objektiivisesti.  Jos näin menetellään, havaitaan taitoeroja henkilöiden välillä. Pohdinnan jälkeisessä valintatilanteessa päädytään henkilöihin, joiden pätevyydestä ja taidosta on hyötyä tehtävien hoitamisessa.

Yhteiskunnan on turvattava kansalaisten asioita. Palvelujen laadusta tehdään johtopäätöksiä, muun muassa lähipalvelujen järjestämisestä. Julkisuudessa on esitetty kuntia koskevia rakennemuutoksia, joita koskevat päätökset ovat yhteydessä palveltavuuteen. Päätöksiä on testattu koetuissa vaaleissa.  Kansalaiset haluavat hyvää tiedottamista päätettävistä asioista, joiden laatua he arvioivat.

Sosiaaliset vaatimukset, paineet ja arvostukset ovat taustalla, kun hyvinvointipalveluista päätetään. Ammattikoulut ovat olleet esillä, kun niiden kohdalla on suunniteltu muutoksia. On pohdittava tarkoin kysymystä,  miten sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelma-alueet saadaan kuntoon. Kaavaillut maakuntauudistusasiat ovat haasteellisia. Ratkaisujen hyvällä hoitamisella vaikutetaan hyvinvoinnin kehittämiseen.

Perustuslain hengen toteutumisesta ja ongelma-alueista viestitään. Kysymysten vastaukset ovat yhteydessä arvoihin ja arvostuksiin. Ratkaisuissa on huolehdittava oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Päätökset edellyttävät asioiden tärkeysjärjestyksen selvittämistä. Kun pohditaan hallinnon laatua huolellisesti, silloin arvioidaan päätösten kohteena olevan palveluverkoston kokonaisuutta.

Palveluja järjestettäessä kysytään, millaisena koetaan ratkaisut. Erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin osallistuvat, yleensä aktiiviset henkilöt,   ovat saaneet toiminnassaan demokratian pelisääntöjen oppia ja tuntevat päätösten yhteyden hyvinvoinnin kehittämiseen ja turvallisuuteen. Tehdyt ratkaisut ovat heijastuneet kevään 2019 vaaleihin, joiden tuloksia on mietitty.  Nyt seurataan,  miten kokonaisvaltaisesti valitut toimijat esiintyvät.

 

Hyvää Eino Leinon, runon ja suven päivää.

 

Terveisin
YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija
http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

 

 1. Arvoisat lukijat

  Kiitokset, kun olette “löytäneet” kirjoitukseni laajasta verkkotarjonnasta. Kommentoinnit vievät “ajattelua” eteenpäin. Olen todennut monessa yhteydessä, että “kaikessa toiminnassa on kehitettävää”. Kommentoinnit, joita arvioidaan, luetaan mielellään. Ne kertovat, miten kirjoitus on otettu vastaan. Mikael Agricola on oppinut tuntemaan läheltä “Martti Lutherin opin sisällön”. Suomen kielen päivänä muistellaan Mikael Agricolaa: Uuden testamentin suomennos on huomattava kulttuuriteko.

  Hyvää syksyn 2019 aikaa.

  Terveisin

  YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

  Suomen tietokirjailija

  http://www.veikkovilmi.fi

  Kuopio

Vilmi Veikko
Vilmi Veikkohttp://www.veikkovilmi.fi
VEIKKO VILMI Dosentti, YTT, KT Suomen tietokirjailija. Osoitteesta http://www.veikkovilmi.fi linkkiyhteydet artikkeleihini ja profiiliini. Asun Kuopion Inkilänmäen kaupunginosassa, Kiuruntie 11 70340 Kuopio. Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentti. Muita tutkintoja: YTL, KM, HuK, Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti. Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston alumni. Tieteelliset artikkelit ja esitykset kansainvälisissä konferensseissa. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. EUSE-, MAOL-, OSJ- ja Tutkiva opettaja- järjestöt. Reserviupseeriyhdistys-, MPK - ja VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Toimitsija Kuopio - Jukola 2014 suunnistustapahtumassa. Olen kirjoittanut useita yhteiskunnan päätöksentekoa ja palveluja koskevia artikkeleita muun muassa Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuille ja lehtiin. Olen nostanut esille veteraanien kuntoutusasioita Uuden Suomen vaalikiertueella ja perheiden tukemisasioita YLE:n ja Savon Sanomien yhteisellä vaalitorilla Kuopiossa. Pidän tärkeänä: Vastuullisuus näkyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäpolitiikan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa. Päätöksenteko vaatii näkemystä. Ihmisten tarkka kuuleminen on tärkeä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestymistä on pohdittava huolella. Vanhustenhuollon ja omaishoidon palvelut on turvattava. Varhaiskasvatus ja lasten ja nuorten lähikoulut ovat tärkeitä. Perheet ovat tukemisen arvoisia. Erityisopettajakoulutus ja ammattitehtävätieto lisäävät tietämystä asioiden hoitamiseen, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaaleissa mitataan arvojen toteutuminen. Seurakunnan toiminnassa on hyvä teema: "Kotikirkko - Lämmin lähiyhteisö." Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi,, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma. Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 -53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996 . Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128.