Esikoislestadiolaisten sakramenttihajaannus murtaa kirkkomme ykseyttä

Esikoislestadiolaisen herätysliikkeen piirissä tehty ratkaisu ottaa kirkon sakramenttien hoito liikkeen omien saarnaajien käsiin merkitsee näkyvää murtumaa luterilaisen kirkkomme ykseyteen ja aiheuttaa uuden hajaannuksen lestadiolaisen heräysliikkeen kentässä.  Viime sunnuntaina 10.1.2016 on liikkeen saarnaajien kokouksessa tehty päätös erottaa liikettä Ruotsin Lapista käsin johtavien lapinvanhempien kantaa vastustavat lähetysmiehet tehtävistään. Lähetysmiehellä tarkoitetaan liikkeessä erityisessä asemassa olevaa valtakunnallista puhujaa. Tieto erottamisista perustuu uutiseen sakramentit.fi -sivustolla.

Esikoislestadiolaisten lapinvanhempien neuvon mukainen ratkaisu rikkoo luterilaisen kirkkomme järjestystä. Nyt erotetut lähetysmiehet ovat tahtoneet siinä pitäytyä.

Kirkkomme tunnustuksen mukaan kenenkään ei tulisi hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsua. Kirkkojärjestyksen mukaan sakramentit toimittaa kirkkomme pappisvirassa oleva pappi, eikä esikoislestadiolaisen liikkeen sisäinen saarnavirka täytä kirkkojärjestyksemme mukaisen pappisviran edellytyksiä.

Toki hätätilassa, jos pappia ei ole saatavissa, kasteen voi toimittaa kuka tahansa kristitty. Samoin kuka tahansa kristitty voi hätätilanteessa antaa ehtoollisen. Tällöin hätätilanteessa ehtoollinen voidaan antaa kenelle tahansa kristitylle, joka käsittää ehtoollisen merkityksen. Kyse on siis kirkollisesta järjestyksestä, eikä siitä, että sakramenttien toimittajan henkilöllisyys vaikuttaisi niiden pätevyyteen.

Tunnustuksemme mukaan Kristuksen ruumis ja veri ovat Herran ehtoollisessa todellisesti ja olemuksellisesti läsnä ja ne todellisesti tarjotaan näkyvien aineiden, leivän ja viinin mukana niille, jotka sakramentin vastaanottavat. Tunnustuksemme mukaa se joka ei näin usko, nauttii ehtoollisen turmiokseen.

Tunnustuksemme mukaan seikka, että ehtoollinen toimitetaan oikein ja nautitaan uskossa, on vakava asia. Kun ehtoollisen toimittaa kirkkomme pappisvirassa oleva henkilö, hän virkansa velvoittamana toimittaa ne luterilaisen tunnustuksen mukaisesti oikein. Esikoislestadiolaisen liikkeen saarnaajat eivät ole kirkkomme virassa ja he ovat kirkkomme piispallisen kaitsennan ulkopuolella.

Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa tunnustuksensa mukaisesti Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Kirkon tunnustuksen mukaan todelliseen ykseyteen kirkossa riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Kirkon sakramenttien hoitoon kohdistuva hajaannus kohdistuu suoraan kirkon perustehtävään ja murtaa kirkon ykseyden.

Murtuman tultua jo näkyväksi ei enää riitä, että se vain näennäisesti palautetaan. Yhteyden palauttamiseksi tulisi myös selvittää, mitä liikkeen piirissä sakramenteista opetetaan ja onko tämä opetus luterilaisen tunnustuksen mukaista. Avain asemassa on toisaalta kirkkomme piispat ja seurakuntiemme kirkkoherrat sekä toisaalta ne juuri tehtävistään erotetut lähetysmiehet, jotka tahtovat edelleen jatkaa toimintaa herätysliikkeenä luterilaisen kirkkomme piirissä ja heidän kanssaan samalla kannalla olevat paikalliset saarnaajat.

Jukka Kivimäki
Jukka Kivimäki
Aktiiviseurakuntalainen Espoosta. Päivätyössä ammatillisen koulutuksen parissa.