Selvitys: Papin ei tarvitse vihkiä sateenkaariparia – mutta jos pappi vihkii, liitto on pätevä

Maaliskuussa voimaan tuleva avioliittolain muutos ei luo papeille velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Jos pappi kuitenkin vihkii samaa sukupuolta olevat, avioliitto on pätevä, jos vihittäessä on noudatettu avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa.

Näihin lopputuloksiin tulee oikeudellinen selvitys maaliskuussa 2017 voimaan tulevan avioliittolain muutoksen vaikutuksista kirkolle. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi selvityksen kokouksessaan tiistaina.

Selvitystä varten kirkkohallitus pyysi asiantuntijalausunnon neljältä oikeusoppineelta. He olivat Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kangas, Turun yliopiston siviilioikeuden professori Tuulikki Mikkola, Lapin yliopiston yksityisoikeuden professori emeritus Ahti Saarenpää ja Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen.

Kirkkohallitus sai selvityspyynnön kirkolliskokoukselta viime vuonna. Oikeudellinen selvitys lähetetään kirkolliskokoukselle marraskuun istuntoon.

Oikeudellisessa selvityksessä todetaan, että avioliittolain mukaan kirkolla on edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään. Sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevassa lakimuutoksessa tätä kirkolle kuuluvaa autonomiaa ei muutettu. Selvityksen mukaan asiantuntijat eivät näe perusoikeudellista näkökulmaa sille, että kirkon olisi muutettava avioliittokäsitystään ja sen mukaista vihkimiskäytäntöä. Lausunnoissa todetaan, että aikaa myöten lainsäädännön ja muun sääntelyn olisi kuitenkin hyvä olla mahdollisimman yhdenmukainen.

Avioliittoon vihkimisestä evankelis-luterilaisessa kirkossa määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Piispainkokous totesi selonteossaan elokuussa, että kirkon nykyisen käsityksen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Piispainkokous ja kirkolliskokouksen perustevaliokunta ovat katsoneet, että kirkkokäsikirjan kysymykset sitovat toimituksen pappia eikä hän voi itsenäisesti muuttaa niiden sanamuotoa. Sen sijaan papilla on harkintavaltaa kaavassa ilmoitetuissa kohdissa, kuten lukukappaleissa, puheessa ja esirukouksessa.

Selvityksessä todetaan, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevien avioliitto ei tuo vihittäville seuraamuksia. Papin virkavelvollisuuksien vastaisen teon käsittely ja mahdollisen seuraamuksen arviointi kuuluu tuomiokapituleille.

Kirkkohallituksen täysistunnon jäsenet Kalervo Salo ja Tarja Kantola jättivät täysistunnon tiistaiseen päätökseen eriävän mielipiteen.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

Vihkiselvitykseen jätettiin eriävä mielipide: "Tasa-arvon näkökulma sivuutettu kokonaan"

Oikeusoppineet yksimielisinä: Papin avioliittolain mukaan vihkimä avioliitto on pätevä