Piispat vetoavat: Kirkon jäsenten on pystyttävä elämään yhdessä erilaisista avioliittokäsityksistä huolimatta

Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispainkokous on 6.8. hyväksynyt vastauksensa, joka toimitetaan ensi viikolla (10.–14.8.) kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Piispojen kesken vallitsee yksimielisyys siitä, että kysymys samaa sukupuolta olevien parisuhteista ja avioliitosta on aidosti moniulotteinen asia teologisesti ja inhimillisesti. Niinpä asiassa voidaan perustellusti päätyä erilaisiin johtopäätöksiin.

"Avioliittokäsityksestä vallitsevia erimielisyyksiä kirkossa ei siten voida kokonaan ratkaista kaikkia tyydyttävällä tavalla. Tämä ei poista velvollisuutta käydä kunnioittavaa keskustelua ja pyrkiä sovittamaan yhteen eri näkemyksiä ja toivomuksia", sanotaan piispojen vastauksessa.

Piispojen 10-sivuinen vastaus korostaa, että kirkon ykseys, kunnioittava keskustelu ja kysymys avioliitosta kietoutuvat tiiviisti yhteen.

Ratkaisuna avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen piispat näkevät tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Tämän saavuttaminen edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta eli kunnioittavaa keskustelua.

Vastauksessaan piispat kuvaavat erilaisia vihkimiskäytäntömalleja. Osalle piispoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykymalli on ainoa mahdollinen vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta olevien parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen toimituksen kautta. Osa piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen mukaisesti.

Jos piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan parhaana pitämästään mallista, enemmistö piispoista pitäisi toiseksi parhaana mallia, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän mukaisesti, mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Piispainkokous kuvaa vastauksessaan kunnioittavan keskustelun ja epäasiallisen keskustelun tuntomerkkejä ja kehottaa kirkolliskokousta, piispainkokousta ja kirkkohallitusta sitoutumaan kunnioittavaan keskusteluun ja edistämään sitä.

Piispat muistuttavat, että erilaiset tulkintatavat sekä kirkon uskon soveltaminen käytännön elämään ovat koetelleet kristittyjen ykseyttä läpi historian. Ykseys ei vaadikaan heidän mukaansa täydellistä samanmielisyyttä, sillä ykseys pohjautuu yhteiseen uskoon ja kasteeseen, joka liittää kristityt Kristukseen ja hänen kirkkoonsa.

Piispojen vastaus luettavissa täältä

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.