Kirkko liittyi kansalliseen lapsi­strategiaan ja haluaa suojella lapsia katsomuk­selliselta ja ideologiselta väki­vallalta

Porvoon ruotsinkielisen seurakunnan lapsikerho hartaushetkessä. Jokainen on tärkeä -asiakirjan mukaan kirkko helpottaa jatkossakin perheiden arkea varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten toiminnalla. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyi kansalliseen lapsistrategiaan, kun kirkkohallitus hyväksyi 22.11. kirkon toimeenpanosuunnitelman Jokainen on tärkeä – Kansallisen lapsistrategian toimeenpano Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Parlamentaarinen komitea valmisteli varsinaisen lapsistrategian vuoden 2020 loppuun mennessä ja se julkaistiin keväällä 2021. Komitean puheenjohtajana toimi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Kirkko on ollut mukana lapsistrategian valmistelussa. Lisäksi kirkko pyrkii kehittämään jatkuvasti myös omaa toimintaansa lapsilähtöiseksi ja perheitä huomioivaksi.

Kirkon toimeenpanosuunnitelmassa on kaikkiaan 50 tavoitetta, joista monia jo toteutetaan kirkon työssä. Osa esitetyistä toimenpiteistä on rakenteiden kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista. Osassa taas kartoitetaan ja kokeillaan uusia toimintamahdollisuuksia.

Toimenpideohjelma on laadittu yhteistyössä valtakunnallisten kirkollisten toimijoiden sekä seurakuntien työntekijöiden kanssa, ja se on voimassa kirkon strategiakauden ajan vuoteen 2026 asti.

Lapsimyönteisessä kirkossa lapset ja nuoret saavat suunnitelman mukaan mahdollisuuden olla itse toimijoita sekä tarvitsemansa turvan ja tuen.

Lapsistrategian toteutuminen kirkossa edellyttää asiakirjan mukaan ajattelu- ja toimintatapojen mutta myös työn rakenteiden muutosta, kuten työalarajat ylittävää yhteistyötä.

Lapsistrategian toimeenpanosta suositellaan laadittavaksi paikallinen suunnitelma kirkon eri tasoilla.

Keskeistä on kokonaisvaltainen kasvurauha ja positiivinen uskonnonvapaus

Toimeenpanosuunnitelmassa todetaan, että kirkko rohkaisee lapsia, nuoria ja perheitä elämään uskoaan todeksi arjessa. Näin toteutetaan positiivisen uskonnonvapauden henkeä ja tarkoitusta.

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kirkko haluaa pitää erityistä huolta siitä, että lapsen ja nuoren oikeus turvalliseen uskoon ja hengellisyyteen toteutuu erilaissa toimintaympäristöissä. Lapsia ja nuoria tulee suojella henkiseltä, katsomukselliselta ja ideologiselta väkivallalta. Keskeistä on kokonaisvaltainen kasvurauha.

Kirkossa jo vuodesta 2015 käytössä ollut lapsivaikutusten arviointi on osa lapsistrategian toteutumista.

Tavoitteina perhemyönteinen Suomi, lasten tietoisuus oikeuksistaan ja haavoittuvassa asemassa olevien turvaaminen

Kansallinen lapsistrategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Se nojautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja muihin Suomea koskeviin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Se perustuu tietoon ja tutkimukseen.

Lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila Suomessa sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Strategia pyrkii muodostamaan pohjan kestävälle, johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle lapsi- ja perhepolitiikalle.

Kirkon toimeenpanosuunnitelman mukaan lapsistrategian kolme pääajatusta soveltuvat hyvin myös kirkon toimintaan.

Ensimmäisen mukaan strategian avulla luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

Toisen pääajatuksen mukaan lapsen oikeudet ja asema vakiinnutetaan niin, että alle 18-vuotiaat huomioidaan johdonmukaisesti kaikessa hallinnollisessa ja muussa toiminnassa muiden yhteiskunnan jäsenten rinnalla ja he saavat tietoa heille kuuluvista oikeuksista.

Kolmas pääajatus tähtää siihen, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan ja heidän tarpeensa tunnistetaan paremmin.

Suunnitelmissa verkkopohjainen, pelillistetty lapsen oikeuksien itseopiskelumateriaali

Kirkossa tämä tarkoittaa päätöksenteon lapsivaikutusten arvioinnin, saavutettavuuden parantamisen ja nuorten vaikuttajaryhmien tukemisen lisäksi muun muassa lasten ja nuorten syrjimättömyyttä seurakunnissa.

"Ehkäisemme ulkopuolisuutta ja eriarvoisuutta. Emme hyväksy minkäänlaista syrjimistä, kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa. Puutumme väärään käytökseen rohkeasti ja määrätietoisesti. Arvostamme lasten ja nuorten moninaisuutta ja huomioimme erilaisia tarpeita. Jokainen on arvokas Jumalan luomana", asiakirjassa linjataan.

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden tukea vahvistetaan muun muassa lisäämällä koulutusten kautta varhaisen puuttumisen osaamista seurakunnissa ja näkemällä ulkopuolisuuden ehkäisy osaksi kaikkea kirkon toimintaa. Lisäksi vahvistetaan moniammatillista työtä kirkossa ja hyödynnetään erityisnuorisotyön osaamista sekä konkreettisia malleja, kuten Upee-työkalu, Pikkuhelppi tai Walk in -talk ja -Walk in -terapia.

Suunnitelmissa on luoda ja ottaa käyttöön myös verkkopohjainen, pelillistetty lapsen oikeuksien itseopiskelumateriaali.

Kirkko järjestää jatkossa vuosittain valtakunnallisen seminaarin/webinaarin, jossa pohditaan erityisesti lapsen oikeuksien näkymistä kirkon toiminnassa, sekä nuorten tulevaisuusseminaarin, jonka kautta nuoret pääsevät vaikuttamaan kirkon päätöksenteossa.

Kirkko aikoo pitää jatkossakin esillä uskonnon ja katsomuksen merkitystä osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tehdä laadukasta yhteistyötä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kanssa.

***

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!

Kirkko liittyi kansalliseen lapsistrategiaan ja haluaa suojella lapsia katsomukselliselta ja ideologiselta väkivallalta