12 kysymystä kirkon sijoitusjohtajalle

Kirkon eläkerahasto ylitti viime vuonna niukasti tuottotavoitteensa. Sijoitusten tuotto oli 6,2 prosenttia, mikä ylittää tavoitteen 0,2 prosentilla. Mistä ylitys johtuu, kirkon sijoitusjohtaja Ira van der Pals?

– Kirkon eläkerahaston viime vuoden tuotto 6,2 prosenttia ylitti sekä pitkän aikavälin tuottotavoitteen että salkun vertailuindeksin tuoton. Pitkän aikavälin tuottotavoite on 6 prosenttia ja viime vuonna vertailuindeksimme tuotti 5,7 prosenttia

– Salkun hajautus eri omaisuusluokkiin ja myös maantieteellisesti toimi erittäin hyvin. Lisäksi viime vuonna onnistuimme hyvin myös rahastovalinnassa sekä sijoituspäätösten ajoituksessa. Erityisesti osakepuolen aktiivisesti hoidetut rahastot toimivat mainiosti. Suomalaisiin pienyhtiöihin ja eurooppalaisiin pienyhtiöihin sijoittavat rahastot yltivät yli 30 prosentin vuosituottoihin.

Miten eri sijoitusmuodot tuottivat viime vuonna?

– Omaisuusluokista parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, joiden tuotto oli 17,2 prosenttia. Pääomasijoitussalkkua on rakennettu systemaattisesti vuodesta 2000 lähtien ja nyt se alkaa olla niin sanotussa kypsässä vaiheessa, jossa omaisuusluokasta saadaan hyviä tuottoja yritysmyyntien kautta.

– Myös osakesijoitukset tuottivat hyvin kurssiheilunnasta huolimatta, osakkeiden tuotto oli 10,2 prosenttia. Lisäksi eläkerahaston kiinteistösalkun tuotto oli hyvällä tasolla, 7,5 prosenttia.

– Matala korkotaso painoi korkosijoituksia. Vuoden 2015 heikon omaisuusluokka oli korkosijoitukset, joiden tuotto jäi hiukan negatiiviseksi, -0,8 prosenttia.

Miksi on tärkeää, että sijoitukset tuottavat hyvin?

– Eläkerahaston sijoitustoiminnan perustehtävänä on taata eläkevaroille tuottavaa, turvaavaa ja vastuullista hoitoa. Rahaston varat käytetään yksinomaan tulevien eläkkeiden kattamiseen.

Mikä Kirkon eläkerahasto tarkkaan ottaen on?

– Se on vuonna 1991 perustettu rahasto, jonka tarkoituksena on turvata kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksaminen ja tasata seurakuntien eläkemaksun kehitystä tulevaisuudessa. Rahastoon kootaan varat, joita ei käytetä nykyisten eläkkeiden maksamiseen ja niitä sijoitetaan erillään muusta kirkon omaisuudesta.

Kuka Kirkon eläkerahaston varoja käytännössä hoitaa?

– Kirkon eläkerahaston sijoituksista vastaa neljän henkilön sijoitusyksikkö, jonka toimintaa valvoo ja ohjaa eläkerahaston johtokunta. Sijoitusyksikkö vastaa rahastovalinnasta ja suorien osakesijoituksien hoito on ulkoistettu kolmelle varainhoitajalle, Nordealle, Evlille ja Lähi-Tapiolalle.

Onko kirkon sijoitusomaisuutta veroparatiiseissa?

– Kysymys hieman yksinkertaistaa asiaa. Kirkon sijoitusomaisuutta ei suoraan ole veroparatiiseissa.

– Kirkon eläkerahaston varoja sijoitetaan hajautetusti erilaisiin kohteisiin ja eri puolille maailmaa, jotta saadaan hallittua sekä riskejä että tuottoja. Käytämme ulkomaisia rahastoja, kun salkkua hajautetaan globaaleihin yrityksiin. Tällöin rahasto sijoittaa yrityksiin ja kirkon eläkerahasto rahastoon. Nämä ulkomaisiin yrityksiin sijoittavat rahastot saattavat pitää kotipaikkanaan myös niin sanottuja veroparatiiseja eli maita, joissa yritysten tuottoja ei veroteta lainkaan tai verotetaan vain hyvin vähän. Rahastot taas sijoittavat yrityksiin, jotka maksavat veroja omien kotipaikkojensa verolakien mukaan.

– Veroparatiiseiksi siis lasketaan tiukan määrittelyn mukaan sellaiset eurooppalaiset eu-valtiot kuten Irlanti ja Luxemburg. Kansainvälisesti EU on käynnistänyt aloitteen, jolla pyritään harmonisoimaan jäsenmaiden verotusta.

Miksi veroparatiiseja käytetään?

– Kansainvälisillä rahastoilla on asiakkaina sijoittajia kymmenistä maista. Rahastojen varoja taas sijoitetaan edelleen kymmeniin maihin. Näillä kaikilla on omat verolakinsa. Veroparatiiseihin rekisteröityjen yhtiöiden käyttö kansainvälisessä sijoitustoiminnassa liittyy usein siihen, ettei sijoitustuottojen haluta joutuvan monenkertaisen verotuksen kohteeksi eri maiden vaihtelevien verolakien johdosta.

Onko veroparatiiseja mahdollista välttää?

– Tällä hetkellä globaalin sijoittajan on käytännössä mahdotonta täysin välttää veroparatiiseja, jos sijoituksia ulkomaille halutaan hajautetusti tehdä. Kirkon eläkerahasto on kansainvälisessä vertailussa pieni sijoittaja, joka ei voi valita kansainvälisten varainhoitajien käyttämiä sijoitusrakenteita tai verotuksellisia ratkaisuja, koska rakenteet on suunniteltu globaalilla tasolla ja eri mantereilta tuleville sijoittajille.

Missä Kirkon eläkerahaston salkussa olevat rahastot on rekisteröity?

Suurin osa salkussa olevista rahastoista on rekisteröity Suomessa, mutta salkussa on myös Irlannissa ja Luxemburgissa rekisteröityjä rahastoja. Eläkerahasto pitää tärkeänä, että rahastoihin valitut yhtiöt maksavat veronsa sille hallintoalueelle, jossa ne toimivat ja jossa tuloon johtavan taloudellisen toiminnan tai työn katsotaan tapahtuvan.

Kuinka paljon sijoituksista on Suomessa?

– Salkusta noin 9 prosenttia on suoria sijoituksia suomalaisiin pörssiyhtiöhin, lisäksi pääomasijoituspuolella on paljon suomalaisia yrityksiä. Kiinteistösalkku on pitkälti suomalaisia kiinteistöjä ja lisäksi korkosalkussa on sekä suomalaista valtionlainaa että suomalaisten yritysten yrityslainoja.

Kirkolla on vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Mikä niiden keskeinen tarkoitus on?

– Olemme sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen. Haluamme olla aktiivisesti mukana lisäämässä tietoisuutta vastuullisesta sijoittamisesta toimimalla avoimesti ja jakamalla tietoa esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen ohjeiden muodossa. Eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeiden tarkoituksena on luoda käytännönläheisemmät suuntaviivat eläkerahaston vastuulliselle sijoitustoiminnalle sekä avata eläkerahaston odotuksia yhteistyökumppaneille.

– Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet ohjaavat ensisijaisesti eläkevarojen sijoitustoimintaa. Ohjeet toimivat esimerkkinä myös seurakunnille ja muille evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimiville sijoittajille.

Minkälaisia lähestymistapoja vastuullisessa sijoittamisessa on?

– Kirkon eläkerahasto soveltaa useita eri vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja yhdistelee niitä eri tavoin. Vastuullisen sijoittamisen eri lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan ne lähestyvät aihetta eri näkökulmista. Eläkerahaston tapauksessa lähestymistapojen käyttö riippuu omaisuuslajista sekä siitä onko kyseessä suora vai epäsuora sijoitus

– Eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ovat vastuullisuusanalyysi, aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen, sekä vaikuttavuussijoittaminen.

Edellinen artikkeliKeminmaan uusi kirkkoherra: ”Vastustus kohdistuu naispappeuteen, ei henkilööni”
Seuraava artikkeliDigipostillasta tulee suuri saarnapankki

Ei näytettäviä viestejä