Valiokunta puoltaa heikennyksiä lomalla sairastamiseen

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta puoltaa perhevapaan lomakertymään ja lomalla sairastamiseen esitettyjä muutoksia.

Hallituksen esittämä muutos rajaisi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymää siten, että lomaa kertyisi vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy koko ajalta. Samalla työnantajien oikeus vuosilomasta aiheutuvien kustannusten korvauksiin lyhenisi koskemaan vain ehdotettua kuuden kuukauden kertymäaikaa.

Lisäksi vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu. Omavastuupäivistä huolimatta jokaiselle työntekijälle turvataan vähintään neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Muutoksen tavoitteena on julkisen talouden menojen säästäminen. Sairauspäiväkarenssin osittaisen palauttamisen tavoitteena on lisäksi vähentää sairauspoissaoloja ja sairausriskin vaikutuksia työnantajalle.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä, että hallitus seuraa tarkoin lain vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon tosiasialliseen toteutumiseen työelämässä ja tarvittaessa ryhtyy asian vaatimiin korjaustoimenpiteisiin. Valiokunta tähdentää erityisesti yksinhuoltajien aseman selvittämisen tärkeyttä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta valmistui eilen. Mietintöön jätettiin kaksi vastalausetta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Kuva: Dora Mitsonia/ Freeimages.