Kannatus­puheenvuoro: Terhi Kaira Lapuan hiippa­kunnan piispaksi

Piispaehdokas, hiippakuntadekaani Terhi Kaira. Kuva: Mika Nuorva / Kirkon kuvapankki

Lapuan hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään 2.11. Kotimaa tarjoaa kaikille neljälle ehdokkaalle tilaa yhdelle kannatuskirjoitukselle Kotimaa-lehdessä ja Kotimaa.fi:ssä.

***

Näemmekö tulevaisuuden uhkana vai mahdollisuutena? Kirkon on tasapainoiltava pysyvyyden ja muutoksen jännitteessä etsien uudenlaista tapaa olla ja toimia. Muutokset ketjuuntuvat ja yhä uudelleen kirkon ja sen seurakuntien on oltava valmiina kohtaamaan uusi ja tuntematon. Lamaantuminen ja pysähtyminen ajavat kirkon marginaaliin.

Muutosten keskellä johtajan rooli korostuu. Tarvitsemme Lapuan hiippakuntaan piispan, joka on perillä kirkon toiminnasta, hallinnosta ja perinteistä. Piispan, jolla on rohkeutta ja halua johtaa hiippakuntaa kohti tuntematonta tulevaisuutta. Siksi olemme kutsuneet ehdokkaaksi piispanvaaliin hiippakuntadekaani, teologian tohtori Terhi Kairan.

Laaja-alaista kokemusta ja osaamista

Valmistumisensa jälkeen Terhi toimi uskonnon ja psykologian opettajana. Hänet vihittiin papiksi Lapuan tuomiokirkossa syyskuussa 1998. Tämän jälkeen hän on työskennellyt järjestö- ja seurakuntapappina, johtanut erilaisia kirkon yhteisiä kehittämishankkeita Kirkkohallituksessa ja toiminut kansliapäällikön erityisavustajana.

Hiippakuntadekaanina Terhi on tuonut raikasta, uudentyyppistä osaamista Lapuan hiippakunnan seurakuntien tukemiseen ja kehittämiseen. Työskentely kirkolliskokouksen talousvaliokunnan valiokuntasihteerinä ja lukuisissa kirkon uudistamiseen liittyvissä asiantuntijaryhmissä on avannut hänelle näköalapaikan kokonaiskirkon toimintaan ja talouteen.

Terhin osaaminen on poikkeuksellisen moniulotteista. Vain harva pappi hallitsee yhtä laaja-alaisesti sekä kirkon oppiin, elämään, hallintoon, rakenteisiin, kirkolliseen lainsäädäntöön että erilaisiin kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin liittyviä kokonaisuuksia.

Terhin erityinen vahvuus on viestinnällisissä taidoissa. Terhi on selkeä ja vaikuttava viestijä.

Terhi on toiminut myös monissa luottamustehtävissä muun muassa Lapuan hiippakunnan hiippakuntavaltuuston pappisjäsenenä, Poikien ja tyttöjen keskuksen hallituksen puheenjohtajana, Kirkonrakentajien foorumin varapuheenjohtajana, Nuori kirkko ry:n valtuuston jäsenenä, JUKO:n pääluottamusmiehenä, Etelä-Pohjanmaan teologien puheenjohtajana ja partiolippukunta Tasangon Talvikit ry:n lippukunnanjohtajana.

Syvyyttä ja optimismia

Terhi on lujasti kiinni kristinuskon perustassa. Hänet tunnetaan syvällisenä teologina, oivaltavana hartauspuhujana ja innostavana saarnaajana. Terhi tekee koskettavalla tavalla Raamatun sanoman eläväksi tässä ajassa. Hänellä on myös taito sanoittaa teologiaa, kirkon elämää ja hallinnon kiemuroita ymmärrettävällä kielellä.

Terhi on sitkeästi optimistinen Kristuksen kirkon tulevaisuuden suhteen. Hän haluaa murtaa mielikuvat vanhakantaisesta ja värittömästä kirkosta. Terhin puheessa kirkon haasteet alkavat usein näyttäytyä mahdollisuuksina ja heikkoudet vahvuuksina. Tämä edellyttää uusiutumiskykyä. Hänen unelmanaan on kutsuva, kuunteleva ja vastuullinen kirkko.

Seurakuntatyön kehittäjä ja puolestapuhuja

Olemme oppineet tuntemaan piispaehdokkaamme pitkäjänteisenä seurakuntatyön tukijana, kehittäjänä ja puolestapuhujana. Terhillä on vahva tuntuma arjen seurakuntatyöhön. Hän on neljän vuoden ajan tehnyt perustyötä seurakuntapastorina. Koko työhistoriansa ajan Terhi on työskennellyt jatkuvasti lukuisten seurakuntien kanssa eri puolella Suomea: suurten ja pienten, vakavaraisten ja talousongelmien kanssa painivien, kaupunkioloissa ja maaseudulla toimivien, työilmapiiriltään vahvojen ja heikompien, hengellisesti moninaisten.

Hiippakuntadekaanina hän tuntee erityisen hyvin Lapuan hiippakunnan seurakuntien tilanteet, ilot ja kipukohdat. Piispan viranhoidon kannalta on olennaista tunnistaa seurakuntien erilaisuus. Terhin näkemyksen mukaan erilaisuus on rikkaus, samaan muottiin seurakuntia on turha edes yrittää sovittaa. Terhi korostaa, että kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävimmät ratkaisut tehdään siellä missä perustyökin, seurakunnissa – ihmisten arjessa ja juhlassa.

Monet tuntevat Terhin julkaisujen välityksellä. Terhi on kirjoittanut ja ollut mukana kirjoittamassa monia seurakuntatyöhön ja kirkon tulevaisuuteen liittyviä oppaita, ohjeita, kehittämisasiakirjoja, selontekoja ja artikkeleja. Kirjoitukset eivät ole syntyneet työpöytäharjoituksina vaan tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Johtamista merkityksistä käsin

Terhillä on lahja kuunnella ja kuulla, innostaa ja rohkaista. Johtajana Terhi on avoin ja yhteistyökykyinen. Hän pärjää eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa ja nauttii johtamistehtävistä, joissa saa yhdessä muiden kanssa edistää ja kehittää asioita. Terhi on helposti lähestyttävä ihminen ja hänellä on hyvät sosiaaliset taidot.

Terhin johtamistaito on koeteltu monissa haasteissa. Terhi johtaa asioita perustehtävästä ja merkityksistä käsin. Hänen ajattelussaan johtajan keskeinen tehtävä on saada ihmiset vakuuttumaan työtehtävien ja asioiden merkityksellisyydestä. Silloin syntyy sitoutumista, luovuutta ja työhyvinvointia.

Ulospäin kääntyvä kirkko

Terhi haluaa tukea seurakuntia vahvistamaan ja uudistamaan seurakuntaelämää siten, että ihminen kaikkine kysymyksineen otettaisiin todesta, luotettaisiin vahvasti Jumalan läsnäoloon ja huolehdittaisiin yhdessä tästä maailmasta. Terhi toivoo, että seurakunnat eivät niukkenevien resurssien aikana käpertyisi itseensä vaan lähtisivät liikkeelle, puhuisivat Jumalasta innostuneesti ja palvelisivat rohkeasti. Terhi haluaa rakentaa kirkkoa, jossa kaikki jäsenet ovat samanarvoisia uskon vahvuudesta tai osallistumisaktiivisuudesta riippumatta.

Nyky-yhteiskunnassa korostuu verkostoitumisen ja yhteistyön välttämättömyys. Julkishallinnossa on viime aikoina pyritty luomaan entistä kiinteämpää yhteyttä eri toimijoiden välillä. Ulospäin suuntautuva kirkko haluaa rakentaa kumppanuuksia ja liittyä yhteiskunnan toimintaan. Terhi on perehtynyt suomalaisen yhteiskunnan tilaan ja sen ajankohtaisiin kysymyksiin. Hänellä on vahvat verkostot niin kirkon sisällä kuin suhteessa erilaisiin yhteistyötahoihin. Varsinkin piispan viranhoidon alkutaipaleella on varmasti eduksi, että tiedonsaanti- ja keskusteluyhteys eri suuntiin on jo olemassa.

Arkisia tekoja

Terhin jatkuvana kysymyksenä on, miten seurakunnat pystyisivät välittämään entistä vahvemmin merkityksellisyyden kokemusta, myötätuntoa ja toivoa ihmisten elämään. Kirkon uskottavuutta mitataan arkisilla teoilla. Siksi kirkon tulee olla kiinnostunut yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta ja ihmisten kaikenpuolisesta hyvästä.

Terhi korostaa, että erityisesti heikoimpien oikeuksia on puolustettava määrätietoisesti. Kunnioitus luomakuntaa kohtaan ja kohtuullinen elämäntapa nousevat nekin kirkon perussanomasta.

Sitä kohti, mikä on edessä

Terhin väitöskirja käsittelee strategia-ajattelun ominaispiirteitä kirkossamme. Tutkimuksessaan hän painottaa, että kirkon strategia-ajattelu on syvimmiltään merkitysten etsimistä muuttuvan maailman ja monimuotoistuvien elämäntapojen keskellä. Tutkimuksen mukaan kirkon näkökulmasta avainsanoja tämän ajan myllerryksen keskellä ovat: kontekstuaalisuus, verkostoituminen, jäsenkuuntelu, muutossitkeys, rohkeus ja luottamus. Terhi soveltaa työssään johdonmukaisesti käytäntöön niin omia kuin muidenkin tutkimustuloksia.

Kirkon yhteinen Ovet auki -strategia syntyi Terhin johdolla. Kirkossa tulevaisuus voidaan ottaa vastaan vain ovet avoinna. Kirkon on oltava valmiina kohtaamaan maailma muutoksineen ja etsimään yhteistä hyvää. Sanoma Kristuksesta kuuluu kaikille. Raikkaiden tuulten on päästävä puhaltamaan.

Terhin johdolla Lapuan hiippakunta kulkisi rohkeasti ja luottavaisesti tulevaisuutta kohti.

***

Minna Lainimo, valitsijayhdistyksen asiamies, Evijärven vt. kirkkoherra, Seinäjoki

Eetu Heiska, valitsijayhdistyksen vara-asiamies, kyberturvallisuuden maisteriopiskelija, järjestöasiantuntija, Jyväskylä

Lokakuun alkuun mennessä yli 130 piispanvaalissa äänioikeutettua on ilmaissut kannatuksensa hiippakuntadekaani Terhi Kairan valinnalle Lapuan hiippakunnan seuraavaksi piispaksi. Kaikkien tukijoiden lista on julkaistu Terhi Kairan verkkosivuilla.

Kannatuspuheenvuoro: Terhi Kaira Lapuan hiippakunnan piispaksi