Joka neljäs kokenut painostusta kantansa takia – homoparien kirkollinen vihkiminen jakaa papistoa

Suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen jakaa jyrkästi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien näkemykset, osoittaa tuore tutkimus.

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan papit pelkäävät, että kirkossa syntyy pahoja ristiriitoja avioliittokysymyksen takia. Joka neljäs pappi kertoo kokeneensa painostusta tai syrjintää oman näkemyksensä takia.

Nuorempi tutkija Laura Kallatsa ja yliopistonlehtori Jouko Kiiski toteavat, että papeilla on erilaisia käsityksiä siitä, mitä kirkossa opetetaan. Yksimielisimpiä papit ovat siitä, että avioliitto on kaikkein suositeltavin parisuhteen muoto ja että kirkon ei ole syytä luopua vihkioikeudestaan.

Tutkijat toteavat, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon avioliittoteologia on murroksessa. Kirkon jäsenten ja pappien asenteet ovat muuttuneet nopeammin kuin piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen linjaama kirkon opetus.

Tutkimukseen vastasi 534 pappia keväällä 2017. Vastaajia oli runsaasti kaikista ikäluokista ja kaikista hiippakunnista. Kyselyyn vastanneista 56 prosenttia oli miehiä ja 44 prosenttia naisia. Nuorin vastaaja oli 25-vuotias ja vanhin 85-vuotias.

Tutkijoiden mukaan pappien asenteisiin vaikuttivat etenkin sukupuoli, hiippakunta ja hengellinen tausta. Helsingin ja Espoon hiippakuntien papit suhtautuivat kysymyksiin keskimääräistä myönteisemmin ja Oulun hiippakunnan papit useiden väitteiden kohdalla torjuvimmin.

Tutkimusraportti julkaistiin tällä viikolla Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuna ja siihen voi tutustua täällä.

Neljännes papeista ajattelee, että homoseksuaalisuus ei kuulu Jumalan luomistyöhön

Pappien vihkikantojen taustalla vaikuttavat erilaiset asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan. Tutkimuksen mukaan yli puolet papeista pitää homoseksuaalisuutta luonnollisena seksuaalisena suuntautumisena ja osana Jumalan luomistyötä. Noin neljännes papeista sen sijaan ajattelee, että homoseksuaalisuus ei kuulu Jumalan luomistyöhön.

Kaksi kolmasosaa papeista pitää homoseksuaalisuutta kristilliseen ihmiskuvaan kuuluvana, kun taas joka viides pappi ajattelee homoseksuaalisuuden olevan kristillisen ihmiskuvan vastaista.

Kolme neljästä papista ajattelee, että homoseksuaalisuus ymmärretään Raamatussa eri tavalla kuin 2000-luvun Suomessa.

Piispainkokous linjasi vuonna 2010, että samaa sukupuolta olevan kanssa parisuhteessa elävä voi toimia kirkon työntekijänä. Pappien asenteet asiasta vaihtelevat silti. Joka viides pappi ajattelee, että avoin homoseksuaalinen identiteetti on este kirkon työssä toimimiselle.

Pappien vastaukset hajaantuvat myös, kun heiltä kysytään, hyväksyykö kirkko opetuksessaan homoseksuaaliset teot: noin neljäsosa vastaa kyllä, kolmasosa ei. Suurin osa papeista on sitä mieltä, että kirkon tulisi opetuksessaan hyväksyä samaa sukupuolta olevien parisuhteet. Lähes joka kolmas pappi on päinvastaisella kannalla.

Tutkimuksen mukaan papit ovat kohdanneet homoseksuaaleja ennen kaikkea julkisissa tiedotusvälineissä. Naiset kertovat miehiä useammin kohdanneensa heitä myös muissa tilanteissa työssään ja vapaa-ajallaan.

Helsingin hiippakunnan papit ovat tiedostaneet kohdanneensa homoseksuaaleja enemmän kuin muiden hiippakuntien papit.

Joka kuudes pappi ajattelee, että Jumala ei ole asettanut avioliittoa

Avioliittoa papit tukevat varsin laajasti. 84 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että avioliitto on avoliittoa suositeltavampi parisuhteen muoto. Suurin osa papeista pitää hyvänä myös sitä, että Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki.

Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kannattaa noin puolet papeista ja vastustaa 40 prosenttia. Kirkon vihkioikeudesta luopumista puolsi tutkimuksessa joka viides pappi.

Kaksi kolmasosaa papeista pitää Jumalaa avioliiton asettajana. Noin joka kuudes pappi ajattelee, että Jumala ei ole asettanut avioliittoa.

Runsaat kaksi kolmasosaa papeista ajattelee, että pysyvissä parisuhteissa eläminen on homoseksuaaleille parempi vaihtoehto kuin tilapäiset suhteet. Kuusi prosenttia papeista on täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä, jonka mukaan homoseksuaalien on parempi elää pysyvissä parisuhteissa tilapäisten suhteiden sijaan.

Papeista 57 prosenttia on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos kirkko hyväksyy vihkimiset. Yli kolmannes papeista ei ole vihkimisiin valmis.

Joka viides pappi on valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon jo nyt.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Kaksi vuotta uutta avioliittolakia – ainakin 61 pappia on vihkinyt tai siunannut sateenkaaripareja

Arkistojuttu vuodelta 2014: Yhä useampi pappi sallisi samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.