Herätysliikkeen nuorisosihteeri: "Helvetillä pelottelu on hengellistä väkivaltaa"

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeiden lapsi- ja nuorisotyöstä vastaavat henkilöt suhtautuvat pääosin erittäin myönteisesti lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan ehdotukseen siitä, että uskonnollisten yhdyskuntien toimintaa ja opetusta pitäisi voida valvoa nykyistä tehokkaammin erityisesti lasten oikeuksien näkökulmasta.

Kurttila ehdottaa uskonnonvapauslaissa säädetyn asiantuntijalautakunnan uudistamista niin, että uskonnollisen yhdyskunnan toimintaa voisi arvioida myös rekisteröinnin jälkeen säännönmukaisesti. Lautakunnan tulisi arvioida, toimiiko uskonnollinen yhdyskunta perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. Keskiössä tulisi olla lasten näkökulma.

Kurttilan mukaan arviointiprosessi tulisi ulottaa myös sellaisiin uskonnollisiin yhteisöihin, jotka eivät ole uskonnollisten yhdyskuntien rekisterissä, mutta jotka täyttävät uskonyhteisön tunnusmerkit. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi myös kirkon sisäiset herätysliikkeet voisivat tulla arvioiduiksi.

***

Viidenteen herätysliikkeeseen lukeutuvan Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen pastori ja Nuorten Maailman aluekoordinaattori Toni Kokkonen pitää Kurttilan aloitetta tervetulleena uudistuksena.

– Suomessa on havaintojeni mukaan uskonnollisia yhteisöjä, jossa lasten oikeudet eivät toteudu asiallisella tavalla.

Kurttilan aloite on herättänyt Kokkosen mukaan jonkin verran pelkoja herätyskristittyjen parissa liittyen siihen, aiotaanko aloitteella rajoittaa lasten positiivista uskonnonvapautta tai sanan- ja mielipiteenvapautta.

– Itse en usko tähän. Oletan, että asiantuntijalautakunnalla on riittävä sosiaalityön ja teologian asiantuntemus ja uudistus tehdään kunnioittaen kaikkia lapsen oikeuksia.

Kokkonen luottaa vankasti kirkon lähetysjärjestöjen tekemään lapsi- ja nuorisotyöhön.

– Olen vakuuttunut, että nämä järjestöt edustavat tervettä kristillisyyttä lapsi- ja nuorisotyössä.

Kansanlähetyksen juniori- ja nuorisotyö kokoaa lapsia ja nuoria kaikenlaisista perhetilanteista. Toni Kokkonen huomauttaa, että työntekijöillä on lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus, jos heillä herää huoli jonkun lapsen tai nuoren hyvinvoinnista.

– Näiden tilanteiden tunnistamiseen ja oikeaan toimintaan koulutamme työntekijöitämme säännöllisesti. Esimerkiksi Joutjärven seurakunnan, Opiskelija- ja Koululaislähetyksen, Kansanlähetyksen, Sleyn ja Suomen Raamattuopiston järjestämässä Profiili-koulutuksessa pureudumme tähän aihepiiriin.

***

Myös Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteeri Mika Nuorva kokee valvonnan lisäämisen erittäin tarpeelliseksi. Tarpeesta kertovat hänen mukaansa esimerkiksi loputtomat julkiset ulostulot, joissa ihmiset avautuvat lapsuuden traumoistaan etenkin sellaisissa yhteisöissä, joiden piirissä eläminen on voimakkaasti säänneltyä ja kontrolloitua.

– Valvonta saattaisi myös hyvällä tavalla avata oman retoriikkansa pelottavuuteen turtuneita uskonyhteisöjä.

Etusijalla on Nuorvan mukaan jokaisen lapsen etu yksilönä, mutta myös yhteiskunnan näkökulmasta olisi järkevämpää panostaa pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn kuin vaurioiden korjaamiseen, joka ei usein edes onnistu.

Nuorva painottaa, että jos hengellisissä yhteisöissä käytetään opetuksessa sääntöjen rikkomisen seurauksena helvetillä pelottelua vähäisenkin vihjeen muodossa, ei toiminta ole YK:n yleissopimuksen mukaista.

– Mielestäni helvetillä pelottelu ei ole myöskään kristinuskon perusarvojen mukaista, vaan se on hengellistä väkivaltaa.

Nuorva arvelee, että valvonnan toteuttaminen voisi olla haasteellista ja jotkut yhteisöt saattavat sitä myös vastustaa.

– Hyvä kysymys tietenkin on, miksi joku vastustaisi tarjottua apua lasten oikeuksien parantamisessa. Yhteiskunnassa suostumme läpinäkyvyyteen paljon turhemmissakin asioissa.

***

Lapsi-, varhaisnuoriso- ja perhetyön vastaava sihteeri Saija Simanainen Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä Sley:stä kertoo, että heidän toiminnassaan valvotaan lasten oikeuksia tarkasti.

Vanhemmuutta tuetaan opettamalla muun muassa, miten eri-ikäisten lasten vaikeisiin kysymyksiin voi vastata.

– Yksi järjestömme kolmesta arvosta on turvallisuus. Se muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Olemme herkkiä vastaanottamaan sekä vanhemmilta että lapsilta tulevaa palautetta ja reagoimaan sen mukaisesti.

Simanainen kannattaa kaikenlaista lasten perus- ja ihmisoikeuksien valvontaa.

– Toimintamme ja opetuksemme on avointa ja tarkastelun kestävää.

***

Vanhoillislestadiolaiset eivät halua varsinaisesti ottaa kantaa lapsiasiavaltuutetun aloitteeseen, koska se on vasta aloite.

– Olemme osa kansankirkkoa ja mielellään kuulemme asiasta kirkkomme virallisen tahon kannanoton, kun sen aika tulee, sanoo Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) lapsi- ja perhetyön johtaja Jouni Hintikka.

Hintikka painottaa, että lasten hyvinvointi on äärettömän tärkeä asia, jonka eteen kaikkien tulee määrätietoisesti toimia. Luonteva yhteistyö ja vuoropuhelu viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa on toimiva tapa viedä myös lasten oikeuksiin liittyviä asioita käytännössä eteenpäin.

– Vuoropuhelu on kokemuksemme mukaan ollut hyvää ja toimivaa ja toivomme sen jatkuvan.

SRK:n ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa lasten ja perheiden hyvinvointia edistetään muun muassa ennaltaehkäisevän lapsi- ja nuorisotyön sekä perhe- ja diakoniatyön kautta.

– Jokainen lapsi on oikeutettu elämään turvallisen lapsuuden. Erityisesti haluamme kasvattaa lapsiamme ja nuoriamme luottamaan elämässään hyvän ja armollisen Jumalan huolenpitoon, Hintikka sanoo.

***

Pelot kuuluvat lapsuuteen, nuoruuteen ja ihmisyyteen myös luonnollisena osana.

– Työssäni kohtaan lähinnä nuorten perinteisiä ihmisen pelkoja: kelpaanko toisille, jäänkö yksin, tapahtuuko läheisille jotain pahaa, tuhoutuuko maapallo ja luonto, kertoo Mika Nuorva.

Jouni Hintikka nostaa esiin sen, miten nyky-yhteiskunnassa lapsille aiheuttaa pelkoja ja turvattomuutta muun muassa vanhempien avioerot.

Kuva: Riitta Weijola / Vastavalo. Kirkon herätysliikkeet suhtautuvat myönteisesti lapsiasiavaltuutetun ehdotukseen lapsen oikeuksien toteutumisen valvomisesta uskonnollisissa yhdyskunnissa. On sekä lapsen että yhteiskunnan etu panostaa hengellisen väkivallan ennaltaehkäisyyn, sanoo Mika Nuorva Herättäjä-Yhdistyksestä.

Lue myös:

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa uskonnollisten yhdyskuntien säännöllistä arviointia – ulottuisi herätysliikkeisiin